M.P z 2002 r. Nr 27, poz. 446

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Art. 1.

1. Przy urzędzie Marszałka Senatu tworzy się Polonijną Radę Konsultacyjną.

2. Zadaniem Polonijnej Rady Konsultacyjnej, zwanej dalej "Radą", jest wyrażanie opinii:

1) w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą,

2) na temat projektów aktów normatywnych dotyczących Polonii i Polaków za granicą,

3) o kierunkach działań Senatu i jego organów w sprawach Polonii i Polaków za granicą.

3. Wyniki prac Rady Marszałek Senatu przedstawia Prezydium Senatu i właściwym komisjom senackim.

Art. 2.

1. Członków Rady, w liczbie nie większej niż dwunastu, powołuje i odwołuje Marszałek Senatu spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i środowiska polonijne. Marszałek Senatu może powoływać w skład Rady również inne osoby ze środowisk polonijnych.

2. Kadencja Rady odpowiada okresowi kadencji Senatu.

Art. 3.

1. Marszałek Senatu zwołuje przynajmniej raz w roku posiedzenia Rady i przewodniczy ich obradom.

2. Marszałek Senatu może zasięgać opinii członków Rady przy wykorzystaniu dowolnych nośników informacji, w tym poczty elektronicznej.

Art. 4.

1. Członkowie Rady pełnią swe obowiązki honorowo.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, w tym koszty podróży oraz pobytu w Polsce jej członków, pokrywane są z budżetu Kancelarii Senatu.

3. Obsługę techniczno-organizacyjną zapewnia Radzie Kancelaria Senatu.

Art. 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art. 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK