Oświadczenie


Minister Środowiska przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Grzegorza Lipowskiego, złożone na 72. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 75):

Warszawa, dnia 24.12.2004 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Odpowiadając na oświadczenie pana senatora Grzegorza Lipowskiego, załączone do pisma z dnia 22 listopada 2004 r., znak: BPS/DSK-043-497/04, w sprawie umożliwienia destylarni żywicy w Kłobucku pozyskania żywicy sosnowej z drzew przewidzianych do wycinki, uprzejmie wyjaśniam.

Z informacji uzyskanych od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wynika, że w lutym br. pan Zbigniew Pośpiech, Prezes Zarządu HCM Spółka z o.o. w Kłobucku - zakładu przerabiającego żywicę, złożył Lasom Państwowym ofertę dotyczącą wznowienia pozyskiwania, począwszy od 2004 r., żywicy sosnowej. W swojej ofercie przedstawił kalkulację kosztów pozyskania żywicy, a także zadeklarował kompleksowe zorganizowanie przedsięwzięcia, łącznie z zakupem niezbędnych narzędzi, przeszkoleniem pracowników oraz organizacją transportu żywicy z lasu do zakładu w Kłobucku. Oprócz tego pan Z. Pośpiech zaproponował odpłatność dla Lasów Państwowych za udostępnienie drzewostanów do żywicowania. Pismem z dnia 23 marca br. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych udzieliła odpowiedzi na przedstawioną ofertę, zwracając m.in. uwagę na nierealność założeń i wskaźników przyjętych do sporządzenia kalkulacji. Przedstawiona kalkulacja nie uwzględniała strat Lasów Państwowych, jakie powstaną przy sprzedaży surowca drzewnego, na skutek obniżenia jego jakości i najcenniejszej części odziomkowej. Straty te są nieuniknione, zwłaszcza przy zaawansowanej technologii pozyskania drewna w kłodach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że obecność spał w drewnie oraz wystąpienie wad wtórnych, będących następstwem żywicowania (przebarwienia, spłaszczenie odziomka, przeżywiczenie i in.) może być podstawą do żądania obniżenia cen surowca drzewnego. Ponadto brak kadry związanej z żywicowaniem, brak narzędzi, likwidacja zakładów produkcyjnych sprzęt dla potrzeb żywicowania oraz długi okres czasu, jaki upłynął od zaprzestania pozyskiwania żywicy nie stwarzałby realnych szans na pozyskanie w bieżącym roku 4 tys. ton żywicy. Pomimo to Dyrekcja Generalna LP zasugerowała pilotażowe rozpoczęcie żywicowania na terenie jednej z regionalnych dyrekcji LP, co pozwoliłoby zweryfikować założenie przyjęte w kalkulacji, a także sprawdzić reakcję przemysłu drzewnego na pojawienie się na rynku drewna ze spałami żywiczarskimi. Ponadto Lasy Państwowe, biorąc pod uwagę względy społeczne i ich pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy zadeklarowały, że w okresie wdrażania przedsięwzięcia rozważą obniżenie lub zaniechanie pobierania przewidzianych w kalkulacji należności za udostępnienie drzewostanów.

W marcu br. HCM Spółka z o.o. zwróciła się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z prośbą o pomoc przy wdrożeniu wznowienia pozyskania żywicy. Podjęte w tym zakresie działania Regionalnej Dyrekcji LP, zmierzające do zainteresowania nadleśnictw i zakładów usług leśnych ofertą tej firmy niestety nie przyniosły rezultatu.

W dniu 3 listopada br. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Lasów Państwowych z panem Zbigniewem Pośpiechem, Prezesem Zarządu HCM Spółka z o.o. w Kłobucku. Podczas rozmów kolejny raz poruszono sprawę wznowienia pozyskiwania żywicy sosnowej w Polsce. Strony ustaliły, że Dyrekcja Generalna LP przekaże ofertę firmy HCM Spółka z o.o. do wszystkich regionalnych dyrekcji LP, z poleceniem przeanalizowania jej pod kątem opłacalności ekonomicznej, z uwzględnieniem aspektu społecznego, jakim jest potencjalna możliwość utworzenia dodatkowych miejsc pracy. Regionalne dyrekcje LP zostały zobowiązane do zgłoszenia nadleśnictw i zakładów usług leśnych, zainteresowanych wznowieniem pozyskania żywicy. Uzgodniono także, że w przypadku pozytywnej reakcji ze strony jednostek Lasów Państwowych oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, Dyrekcji Generalna LP może współuczestniczyć w organizacji cyklu szkoleń poświęconych temu zagadnieniu.

Do dnia dzisiejszego wpłynęły odpowiedzi z połowy regionalnych dyrekcji LP. Nie zawierają one deklaracji podjęcia współpracy w zakresie wznowienia pozyskania żywicy, przede wszystkim z uwagi na brak zainteresowania lokalnych zakładów usług leśnych tym zagadnieniem. Po uzyskaniu odpowiedzi z pozostałych regionalnych dyrekcji LP, zagadnienie to zostanie ponownie przeanalizowane. Jednak uważam, że w tym przypadku kompleksową organizacją tego przedsięwzięcia powinien zająć się pan Z. Pośpiech, który deklarował to w swojej ofercie z lutego br.

Z poważaniem

Z up. MINISTRA

SEKRETARZ STANU

dr hab. Krzysztof Szamałek


Oświadczenie