Oświadczenie


Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekazał odpowiedź na oświadczenie senator Anny Kurskiej, złożone na 38. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 37):

Warszawa, dnia 26 czerwca 2003 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na przedstawione mi "Oświadczenie złożone przez senator Annę Kurską na 38. Posiedzeniu Senatu w dniu 16 kwietnia 2003 r." uprzejmie przedstawiam informację dotyczącą spraw będących przedmiotem tego wystąpienia:

I. Postępowanie w sprawie zabójstwa Danuty Siedzik ps. "Inka" - sanitariuszki z oddziału partyzanckiego dowodzonego przez mjr Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszko" prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. W toku tego postępowania zgromadzono materiał dowodowy dostarczający podstaw do przedstawienia zarzutu Wacławowi K., byłemu oficerowi śledczemu Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku o udział w zbrodni sądowej dokonanej w dniu 3 sierpnia 1946 r. na osobie Danuty Siedzik, polegającej na bezprawnym orzeczeniu przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku kary śmierci. Podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 231 kk w zw. z art. 18 § 2 kk w zb. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 11 § 1 kk.

W trakcie śledztwa wobec uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego Wacława K. poddano go badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów. Po przeprowadzeniu badania biegli uznali, iż jego obecny stan zdrowia uniemożliwia mu uczestnictwo w czynnościach procesowych prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego.

Mając na uwadze treść opinii biegłych w dniu 31 stycznia 2003 r. prokurator prowadzący śledztwo uznał, iż zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania karnego w niniejszej sprawie i na podstawie art. 22 § 1 kpk wydał postanowienie o jego zawieszeniu. Postanowienie to uprawomocniło się.

II. Postępowanie w sprawie dokonania w dniu 4.03.1944 r. w Gołubiu Kaszubskim zabójstwa dowódcy tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" por. Józefa Dambka, jak również stosowania w latach 1945-46 represji wobec członków tej organizacji, w wyniku przekraczania uprawnień przez funkcjonariuszy UBP tj. o czyn z art. 225 § 1 kk z 1932 r., i art. 286 § 1 kk z 1932 r. prowadzone jest przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku.

Do dnia dzisiejszego przeprowadzono następujące czynności śledcze:

Obecnie podjęte zostały czynności poszukiwania dokumentów rozpracowania agenturalnego kryptonim Baza prowadzonego przez WUBP w Gdańsku przeciwko środowisku byłych członków T.O.W. "Gryf Pomorski". Oczekiwana jest decyzja w przedmiocie odtajnienia materiałów przekazanych przez UOP sygn. 111/S z DUOP w Gdańsku. Z uwagi na wielowątkowość śledztwo ma charakter rozwojowy. Dotychczas przeprowadzane dowody nie dostarczyły podstaw do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów żyjącym podejrzanym.

Uprzejmie proszę Pana Marszałka o przekazanie pani senator Annie Kurskiej powyższych informacji. Pragnę równocześnie zapewnić, że w razie pojawienia się nowych faktów w tych sprawach przekażę - jeżeli takie będzie życzenie Zainteresowanej - dodatkowe informacje.

Łączę wyrazy najwyższego szacunku

Leon Kieres


Oświadczenie