Oświadczenie


Informację w związku z oświadczeniem senatora Sławomira Izdebskiego, złożonym na 56. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 56), przekazał Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

Warszawa, dn. 06.04.2004 r.

Pan
Longin Hieronim Pastusiak
Marszałek Senatu RP
V Kadencji

W nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Sławomira Izdebskiego przedkładam następującą informację.

Według danych CIHZ obroty handlowe między Polską i Japonią kształtowały się w ostatnich latach następująco:

w mln USD

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Eksport

58,4

46,2

43,1

61,8

65,0

70,6

93,0

Import

734,5

905,4

927,0

1.052

987,0

1.039,3

1.128,0

Obroty

792,9

951,6

970,1

1.113,8

1.052

1.109,9

1.362,0

Saldo

-676,1

-859,2

-883,9

-990,2

-922,0

-968,7

-1.175

Znaczenie Polski jako partnera handlowego Japonii jest nadal marginalne, choć Polska pozostaje drugim, po Węgrzech, partnerem gospodarczym Japonii wśród krajów Europy Środkowowschodniej. Japonia uznaje Polskę za kraj wiodący w przemianach gospodarczych regionu, stający się coraz bardziej jej strategicznym partnerem w Europie Środkowowschodniej.

STRUKTURA TOWAROWA OBROTÓW

Eksport

Najważniejsze sekcje towarowe w eksporcie z Polski do Japonii to:

Z ważniejszych towarów eksportowych należy wymienić mięso, drób, art. mleczarskie, kazeinę, alkohol, wyroby ze szkła, lekarstwa, wyroby walcowane, art. chemiczne, meble, łożyska, przyrządy lekarskie.

Pomimo stosunkowo wysokiego udziału produktów pochodzenia zwierzęcego w polskim eksporcie, jego wartość zmalała. Spadek odnotowaliśmy w produktach przemysłu chemicznego. Nastąpił natomiast wzrost w takich sekcjach towarowych jak: maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny, wyroby z kamieni, szkło i wyroby ze szkła oraz metale szlachetne i wyroby z nich.

Trzeba podkreślić, że jedną z przyczyn niskiej wartości polskiego eksportu do Japonii było zahamowanie popytu wewnętrznego, spowodowane dekoniunkturą gospodarczą w Japonii. Dalszymi czynnikami hamującymi rozwój naszego eksportu pozostawały nadal wysokie koszty działań promocyjnych, trudności formalne (nieprzejrzyste regulacje i praktyki handlowe, wymogi certyfikacji, badań homologacji, norm jakościowych JIS itd.) oraz duże nakłady związane z wprowadzeniem nowych produktów na rynek japoński.

Za pozytywny objaw należy uznać rozszerzenie asortymentów dostarczanych towarów. Stanowi to dobrą bazę wyjściową dla przyrostu naszego eksportu w okresie poprawy koniunktury gospodarczej w Japonii.

Poza tradycyjnie oferowanymi artykułami spożywczymi, sprzedawanymi do Japonii szansę na zwiększenie eksportu mają meble, szkło gospodarcze i kryształy, wyroby tekstylne i lniane, wysokiej jakości odzież i obuwie, wyroby jubilerskie i narzędzia chirurgiczne.

Istotną kwestią dla polskiego eksportu jest fakt, że rynek japoński jest w bardzo wysokim stopniu ukierunkowany na markę i ona określa pozycję towaru. Wyrobienie zaś marki wymaga dużych nakładów finansowych na promocję i konsekwentnej wieloletniej strategii sprzedaży. Niestety niewiele polskich firm ma wypracowaną strategię wobec rynku japońskiego, a jeszcze mniej stać na ponoszenie wysokich kosztów reklamy. Słabo są także rozwinięte kanały dystrybucji polskich towarów na terenie Japonii. Przez wiele lat podstawową rolę spełniała firma Agropol, reprezentująca głównie swoich udziałowców. W 1998 roku uległa ona likwidacji, co także pogorszyło sytuację polskich eksporterów.

Import

Struktura towarowa importu od kilku lat nie ulega zasadniczym zmianom. W polskim imporcie dominują następujące sekcje towarowe:

  • pojazdy i urządzenia transportowe

  • przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, pomiarowo-kontrolne, medyczne, chirurgiczne, zegarki, instrumenty muzyczne

O ile w latach 70-tych polski import z Japonii obejmował przede wszystkim sprzęt inwestycyjny - kompletne fabryki, linie technologiczne oraz pojedyncze maszyny i urządzenia dla różnych gałęzi przemysłu (m.in. przemysłu łożyskowego, hutnictwa, przemysłu chemicznego, odzieżowego, elektronicznego itp.) - to w latach 90-tych dominującą pozycję zajęły samochody osobowe oraz elektroniczny sprzęt powszechnego użytku.

Japońska pomoc gospodarcza

Ważnym elementem japońskiej pomocy gospodarczej była decyzja o objęciu Polski, z dniem 1 kwietnia 1990 roku, systemem preferencji celnych GSP.

Rząd japoński zgodził się na wykorzystanie 150 mln USD wkładu do funduszu stabilizacyjnego na cele reformowania polskiego systemu bankowego. Na uwagę zasługuje również udział Japonii w finansowaniu pomocy technicznej i szkolenia specjalistów. Aktywna jest w tym względzie japońska agencja JICA.

Z pożyteczną inicjatywą wystąpiła w 1993 roku organizacja promocji handlu JETRO, która zaoferowała 3-letni program SPEED wspierania marketingu i eksportu wybranych polskich produktów rolno-spożywczych do Japonii, realizowany do marca 1997 roku.

Od marca 1997 roku do czerwca 1999 roku program SPEED był kontynuowany w zakresie artykułów elektrycznych i elektronicznych oraz części samochodowych.

Od czerwca 1999 roku JETRO objęło tym programem eksport polskich mebli i artykułów wyposażenia wnętrz.

Perspektywy rozwoju handlu i współpracy gospodarczej

Pomimo okresowych perturbacji w gospodarce Japonii, kraj ten pozostaje jednym z największych eksporterów kapitału. Nowoczesna technologia i know-how czynią go jednym z najbardziej atrakcyjnych partnerów inwestycyjnych na świecie. Uznanie przez Japonię statusu Polski jako lidera przemian gospodarczych w regionie oraz rosnące zainteresowanie japońskiego biznesu inwestycjami w naszym kraju, pozwalają na optymistyczną ocenę dalszego wzrostu japońskiego zaangażowania kapitałowego w Polsce.

Jednakże jako podstawowy warunek długofalowego zaangażowania się firm japońskich w naszym kraju wymienia się stabilizację wewnętrzną i przejrzyste, uporządkowane ustawodawstwo.

Do roku 1993 włącznie zaangażowanie firm japońskich w Polsce ograniczało się do sfery organizowania sieci handlowo-serwisowej, głównie samochodów i sprzętu elektronicznego. Istnieje kilka dobrze funkcjonujących joint-ventures (z przewagą lub 100% udziałem kapitału japońskiego), lecz ogólny wkład kapitałowy partnera w tych spółkach jest w sumie niewielki, szacowany na ok. 10 mln USD.

W 1995 r. uruchomiono w Gnieźnie pierwszą japońską inwestycję o charakterze produkcyjnym - Philips Matsushita Battery Poland. Jest to nowoczesna fabryka baterii przeznaczonych w 80% na eksport do Europy Zachodniej. Był to przełomowy moment w dotychczasowej współpracy inwestycyjnej i finansowej. Wartość tej inwestycji na koniec 1998 roku wynosiła 19,0 mln USD. Matsushita zapowiada dalsze inwestycje w Polsce. Trzeba tu podkreślić, że Matsushita Battery jest pierwszą firmą japońską, która korzysta z pożyczki Exim Banku na cele inwestycyjne w Polsce typu joint venture. Po podjęciu decyzji przez Matsuhitę o inwestycji w Polsce znacznie wzrosło zainteresowanie ze strony firm japońskich inwestowaniem w naszym kraju.

Ważnym wydarzeniem w stosunkach polsko - japońskich była decyzja Isuzu Motors Ltd. o budowie fabryki silników wysokoprężnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (o wartości ok. 350 mln DM).

W 1997 roku zakończono negocjacje w sprawie nabycia przez firmy japońskie 80% akcji Fabryki Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach: firma NSK nabyła 70% akcji, a firma Nichimen 10%. Całość zakładu wyceniono na 56 mln USD. Partnerzy japońscy zobowiązali się dokonać w ciągu 5 lat inwestycji wartych ok. 46 mln USD czyli mniej więcej tyle ile wynosił ich początkowy wkład kapitałowy. Ocenia się, że 50% produkcji zakładu trafia do dotychczasowych krajów Unii Europejskiej, a 50% na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Inną inwestycją jest joint venture zakładów Stomil Poznań i firmy Bridgestone w zakresie produkcji opon samochodowych.

W 1999 roku podjęta została decyzja przez firmę Toyota o wejściu na polski rynek i budowie zakładu produkcji przekładni samochodowych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Kolejne inwestycje Toyoty to budowa fabryki silników samochodów oraz innych części na potrzeby przemysłu samochodowego.

Wg danych PAIiIZ łączna wartość inwestycji japońskich w Polsce wyniosła do chwili obecnej ponad 600 mln USD, co stanowi ok. 10% wartości wszystkich inwestycji w Polsce i plasuje Japonię na 18 miejscu listy największych inwestorów zagranicznych.

W 2002 r. Toyota rozpoczęła nowe inwestycje (fabryka skrzyń biegów i silników samochodowych) w WSSE o łącznej wartości około 300 mln euro. Pracuje także nad uruchomieniem w Polsce fabryki samochodowych silników diesla.

W zastępstwie

MINISTRA GOSPODARKI, PRACY

I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SEKRETARZ STANU

Jacek Piechota


Oświadczenie