3 czerwca 2005 r. odbyło się 87. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia przedyskutowano sprawę realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli z kontroli wykonania budżetu Kancelarii Senatu w 2004 r. w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie".

W związku z zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym ocenami i uwagami NIK szef Kancelarii Senatu minister Adam Witalec przypomniał, że w roku bieżącym Kancelaria Senatu będzie egzekwować pełne wykonanie powyższych wniosków. Wskazał na wnioski z wystąpienia pokontrolnego NIK dotyczące wymogu kalkulacji kosztów ogólnych we wnioskach o dotacje złożonych na 2005 r., utworzenia wyodrębnionej ewidencji kosztów ogólnych niezbędnych do poniesienia dla prawidłowej realizacji zadań państwowych oraz o dokonanie podziału na poszczególne pozycje rodzajowe układów kosztów.

Przewodniczący rady fundacji potwierdził, że w 2004 r. nie prowadziła ona wyodrębnionej ewidencji kosztów ogólnych dla poszczególnych zadań państwowych. Stwierdzono, że stopień szczegółowości przedstawionych przez fundację załączników istotnie odbiega od szczegółowości prezentowanej Prezydium Senatu przez jednostkę w pierwotnych wnioskach o zlecenia zadań. Dodatkową komplikacją, jaka pojawiła się przy zawieraniu umów z fundacją, był brak dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego koniecznych do zawarcia umów. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego doręczyła do Kancelarii Senatu 5 maja br. Do chwili obecnej Kancelaria Senatu zawarła z fundacją jedną umowę (nr 25). Opóźnienie w przygotowaniu przez fundację rzetelnych załączników do kolejnych umów może grozić spiętrzeniem zadań w późniejszych okresach i problemami ze sprawozdawczością.

Zarząd fundacji zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień, które zostały podniesione w stosunku do Kancelarii Senatu we wnioskach pokontrolnych NIK. Zarząd przyjął uwagę prezydium o konieczności skoordynowania działań poszczególnych członków zarządu fundacji wobec Kancelarii Senatu. Zobowiązał się do informowania - na piśmie i terminowo - Kancelarii Senatu o proponowanych przez zarząd zmianach w przesłanych dokumentach oraz do dostosowania szczegółowości kosztorysów zadań zleconych do ustawowych wymogów.

Zarząd zobowiązał się do przedstawienia harmonogramu realizacji zleconych zadań państwowych.