2 czerwca 2005 r. odbyło się 86. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia przedyskutowano sprawę realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli z kontroli wykonania budżetu Kancelarii Senatu w 2004 r. w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", wystąpień szefa Kancelarii Senatu w zakresie rozliczeń stowarzyszenia z realizacji zadań za 2004 rok oraz nierozliczonych zaliczek, a także finansowania zadań w bieżącym roku.

W wystąpieniu pokontrolnym prezes NIK zobowiązał Kancelarię Senatu do szczegółowego rozliczenia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z realizacji zadań zleconych w 2004 roku, w tym nierozliczonych zaliczek w kwocie 4123,7 tys. zł.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", zawierając umowę z Kancelarią Senatu na realizację określonych zadań programowych i inwestycyjnych, zobowiązuje się do wykonania tych zadań na warunkach określonych w umowie. Umowa określa również tryb rozliczenia z dotacji przez jednostkę i kontroli wykonania przez dysponenta środków budżetowych. Podstawą do oceny przez Kancelarię Senatu prawidłowości wykorzystania dotacji jest przedłożone sprawozdanie z realizacji zadania zleconego przez Prezydium Senatu. Wobec braku dowodów księgowych, że przekazane kwoty zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, stowarzyszenie zleconych zadań nie wykonało pod względem rozliczenia finansowego.

Stowarzyszenie stwierdziło, że przyczyny opóźnienia rozliczenia kontrahentów zagranicznych to:

- niedostarczenie na czas wymaganych dokumentów finansowych,

- wadliwość dostarczonych dokumentów,

- dostarczone dokumenty rozliczeniowe są niepełne, np. ze względu na brak sprawozdań merytorycznych, list uczestników itp.

Okoliczności te mają zasadniczy wpływ na niewywiązywanie się przez stowarzyszenie z obowiązku terminowego rozliczenia dotacji. Podkreślono, że fakt niezakończenia rozliczeń wszystkich zaliczek nie jest tożsamy z niewykonaniem zleconych zadań.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" poinformował, że zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi NIK stowarzyszenie prowadzi na kontach pozabilansowych wydzieloną ewidencję kosztów ogólnych niezbędnych do poniesienia dla prawidłowej realizacji zadań państwowych oraz uzupełniło wnioski o dotację na rok 2005 o kalkulację kosztów ogólnych.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zobowiązało się do przedstawienia rozliczeń wszystkich zaliczek programowych i inwestycyjnych do 15 sierpnia br. pod rygorem zwrotu pobranych środków.

Ponadto Prezydium Senatu wspólnie z Zarządem Krajowym Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przedyskutowało napiętą sytuację w Związku Polaków na Białorusi.