28 kwietnia 2005 r. odbyło się 84. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Mariana Żenkiewicza o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji na temat "Patriotyzm a edukacja" 31 maja br. w sali posiedzeń Senatu. W wyniku dyskusji ustalono, że należy zmienić koncepcję konferencji. Należałoby zrezygnować z podejścia historycznego, a zastanowić się nad dylematami współczesnymi, związanymi z pojęciem "patriotyzm". Konferencja powinna być skierowana do ludzi młodych, z akcentem na dyskusję. Należy zmniejszyć liczbę wygłaszanych referatów do trzech. Warto też podjąć temat dotyczący systemu edukacji: w jaki sposób i czy w ogóle w szkolnych podręcznikach podejmuje się próby odpowiedzi na pytania dotyczące postaw patriotycznych młodego pokolenia. Prezydium ustaliło, że konferencja poruszająca zagadnienie patriotyzmu mogłaby się ewentualnie odbyć w połowie czerwca br., jeśli komisja przedstawi prezydium nową koncepcję, uwzględniającą zgłoszone postulaty.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Spraw Zagranicznych i wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie 24 maja 2005 r. konferencji "Promocja i kształtowanie wizerunku turystycznego Polski". Patronat nad konferencją objął marszałek Longin Pastusiak. Prezydium zasugerowało zaproszenie na konferencję przedstawicieli dwóch ministerstw: spraw zagranicznych oraz gospodarki i pracy. Zaaprobowano przedstawiony kosztorys. Ze strony komisji za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialny został przewodniczący komisji senator Zbigniew Kulak.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Ochrony Środowiska i wyraziło zgodę na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego na terenie starostwa powiatowego w Olkuszu w dniach 30-31 maja br. Wyrażono zgodę na poniesienie przez Kancelarię Senatu kosztów delegacji oraz eksploatacji minibusa należącego do kancelarii.

Prezydium zapoznało się opinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o wniesionym, na podstawie art. 22 ust. 7 Regulaminu Senatu, odwołaniu senatora Roberta Smoktunowicza od zarządzenia marszałka Senatu z 16 marca br. w sprawie obniżenia o 1/30 diety parlamentarnej. Prezydium Senatu nie znalazło uzasadnienia do zmiany zarządzenia i usprawiedliwienia nieobecności senatora R. Smoktunowicza na 242. posiedzeniu Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, 2 lutego br. Tym samym podtrzymało wydaną uprzednio w tej sprawie decyzję.

Prezydium zapoznało się z pismem przewodniczącego delegacji Sejmu i Senatu na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego senatora Gerarda Czai. Sprawa dotyczyła ewentualnego partycypowania Parlamentu RP w kosztach konferencji. Wyrażono stanowisko akceptujące tę propozycję. Uznano, iż finansowanie przez polski parlament winno być proporcjonalne do udziału parlamentarzystów obu Izb w konferencji (1 : 4). Koszt udziału Senatu RP w Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego ma zostać zgłoszony do planu budżetowego Kancelarii Senatu na rok 2006.

Przyjęto do wiadomości odwołanie wizyty delegacji Senatu RP w Irlandii pod przewodnictwem marszałka L. Pastusiaka, planowanej na 10-13 maja br. Stwierdzono, że za wynikłe nieporozumienie i - w rezultacie - odwołanie wizyty odpowiedzialna jest Ambasada RP w Dublinie. Uznano konieczność podjęcia interwencji w tej sprawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wizyta delegacji Senatu RP w Irlandii winna mieć charakter oficjalny jako rewizyta.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą.

Przewodniczący komisji senator Tadeusz Rzemykowski zwrócił się do szefa Kancelarii Senatu jako dysponenta środków budżetowych o wystąpienie do Ministra Finansów o zgodę na przesunięcie części środków przeznaczonych w budżecie kancelarii na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na wykonanie zadań o charakterze programowym.

Prezydium wyraziło zgodę na odłożenie rozpatrzenia wszystkich przedłożonych wniosków, które dotyczą zadań na II półrocze.

I Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

A. Pomoc oświacie polonijnej i polskiej poza granicami poprzez wspieranie i promocję nauczania języka polskiego, wspieranie aktywności sportowej wśród Polonii i Polaków za granicą, rozwijanie form pobytów edukacyjnych w Polsce dla wyróżniających się uczniów szkół polonijnych i polskich na Wschodzie, a także kontynuacja programu pomocy stypendialnej dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w krajach zamieszkania

1. (nr wniosku 3) Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Sokołowie Podlaskim: VII Międzynarodowy Obóz Naukowy "Gwary Nadbużańskiego Podlasia i Polonii na Białorusi" w Kodniu - 16 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

2. (nr wniosku 3) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: 1 czerwca - Polski Dzień Dziecka na Białorusi - 1625 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

3. (nr wniosku 36) Bocheński Klub Sportowy w Bochni: Letnia Szkoła Języka Polskiego dla polonijnych dzieci z Bukowiny - 34 200 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

4. (nr wniosku 3) Fundacja "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim: międzynarodowy turnus integracyjno-terapeutyczny w Kartuzach - 32 720 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

5. (nr wniosku 39) Fundacja "O Uśmiech Dziecka w Makowie Mazowieckim": pobyt dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu koło Wilna u rodzin w powiecie makowskim - 6500 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

6. (nr wniosku 41/z) Harcerska Fundacja Pomocy Dzieciom im. hm. A. Kamińskiego w Szczecinku: warsztaty integracyjne z Polonią białoruską, wymiana dzieci i młodzieży między Grodnem i Szczecinkiem - 10 164 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

7. (nr wniosku 44) Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie: obóz wypoczynkowo-leczniczy 2005 r., turnus w terminie 4-18 maja br. - 83 055 zł. Wniosek został odrzucony.

8. (nr wniosku 45) Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie: obóz wypoczynkowo-leczniczy 2005 r., turnus w terminie 22 czerwca-6 lipca br. - 83 055 zł. Wniosek został odrzucony.

9. (nr wniosku 46) Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie: obóz wypoczynkowo-leczniczy 2005 r., turnus w terminie 12-26 lipca br. - 83 055 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

10. (nr wniosku 47) Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie: obóz wypoczynkowo-leczniczy 2005 r., turnus w terminie 1-15 sierpnia br. - 83 055 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

11. (nr wniosku 49) Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze: integracyjny obóz wypoczynkowo-szkoleniowy dla dzieci i młodzieży z Białorusi i Ukrainy - 30 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

12. (nr wniosku 55) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach: kolonie polonijne dla dzieci z Ukrainy, Nałęczów 2005 - 50 900 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

13. (nr wniosku 56) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach: kolonie polonijne dla dzieci z Ukrainy, Puławy 2005 - 40 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 17 000 zł.

14. (nr wniosku 71) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział w Przemyślu: I Bukowińskie Spotkania ze Sztuką w Rumunii - 9252 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

15. (nr wniosku 72) Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze IGNIS w Kleczy Górnej: organizacja kolonii letnich dla dzieci polonijnych z Mołdawii - 21 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 11 000 zł.

16. (nr wniosku 79) Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie: zakup sprzętu i urządzeń dla administracji Szkoły Średniej nr 36 w Grodnie - 9000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

17. (nr wniosku 84) Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie: wyposażenie dwóch wybranych szkół polskich na Łotwie, Litwie, Białorusi i Ukrainie w narty biegowe - 48 000 zł. Przyznano dotację wysokości 30 000 zł.

18. (nr wniosku 85) Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie: wyprawki - plecaczki z pełnym niezbędnym wyposażeniem dla wszystkich uczniów rozpoczynających naukę w 6 polskich szkołach na Litwie i 2 na Białorusi - 6000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

19. (nr wniosku 94) Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu: organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej, Ukraina. "Wakacyjna Szkoła Języka Polskiego" - Bukowina Rumuńska - 20 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 20 000 zł.

20. (nr wniosku 95) Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku: "Świat Stolema, gryfów i...", śladami legend gdańskich i pomorskich, kolonie letnie - 41 500 zł. Przyznano dotację w wysokości 10 000 zł.

21. (nr wniosku 96) Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu: wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej polskiej i polonijnej w 2005 roku w formie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych - 23 100 zł. Przyznano dotację w wysokości 10 000 zł.

22. (nr wniosku 97) Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu: "Śladami przodków", kolonie letnie - 33 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 10 000 zł.

23. (nr wniosku 98) Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie: kolonie letnie dla dzieci i młodzieży polonijnej - 60 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 16 000 zł.

24. (nr wniosku 99) Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polonijnych - 51 000 zł. Wniosek został odrzucony.

25. (nr wniosku 100) Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Polonii rumuńskiej - 23 870 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

26. (nr wniosku 101) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie: kolonie dla dzieci polonijnych - 30 000 zł. Wniosek został odrzucony.

27. (nr wniosku 102) Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy: kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin, mieszkających w Grodnie i w Brześciu, na Białorusi - 33 600 zł. Wniosek został odrzucony.

28. (nr wniosku 103) Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polonijnych z Litwy - 22 920 zł. Przyznano dotację w wysokości 16 800 zł.

29. (nr wniosku 104) Caritas Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie: wakacje dla dzieci Polonii z Litwy i z Białorusi w Publicznym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Duninowie - 65 250 zł. Wniosek został odrzucony.

30. (nr wniosku 105) Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie: kolonie letnie dla dzieci i młodzieży polonijnej - 22 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 20 000 zł.

31. (nr wniosku 106) Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polonijnej z Ukrainy, Białorusi i Litwy - 34 560 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

32. (nr wniosku 107) Caritas Diecezji Płockiej w Płocku: kolonie letnie z programem edukacyjnym dla wyróżniających się uczniów szkół polonijnych i polskich na Wschodzie - 750 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 56 000 zł.

33. (nr wniosku 119) Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych w Warszawie: kolonie letnie dla dzieci z polskich rodzin na Ukrainie oraz z Domu Dziecka w Podbrodziu, na Litwie - 36 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

34. (nr wniosku 143) Fundacja "Polonia" w Warszawie: szkolenia komputerowe dla Polonii ze Wschodu - 145 400 zł. Wniosek został odrzucony.

35. (nr wniosku 146) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie: VI edycja akcji "Podarujmy dzieciom lato - Kraków 2005" - 14 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

36. (nr wniosku 150) Fundacja Młoda Europa w Bydgoszczy: pobyt wakacyjny dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Mołdawii - 56 794 zł. Wniosek został odrzucony.

37. (nr wniosku 151 Fundacja "Młoda Europa" w Bydgoszczy: pobyt wakacyjny dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Rumunii - 69 559 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

38. (nr wniosku 154) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie: organizacja na terenie Polski kolonii letnich dla dzieci pochodzenia polskiego z Doliny, na Ukrainie - 17 850 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

39. (nr wniosku 156) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Bytom w Bytomiu: integracyjny obóz młodzieży polskiej z Doliny (Ukraina) i Bytomia (Polska) w Ośrodku Harcerskim Chorągwi Małopolskiej w Korzkwii koło Krakowa - 16 400 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

40. (nr wniosku 157) Stowarzyszenie Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach w Stalowej Woli: organizacja kolonii letnich o charakterze poznawczo-wypoczynkowym dla dzieci z polskich rodzin zamieszkałych w Stanisławowie i jego okolicach - 22 790 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

41. (nr wniosku 158) Związek Sybiraków, Oddział Warszawski: obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla młodzieży z polskich rodzin z Podola, na Ukrainie - 8000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

42. (nr wniosku 160) Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Warszawie: warsztaty dokształcające dla studentów polonijnych ze Wschodu, kształcących się na kierunkach filologii polskiej - 154 000 zł. Wniosek został odrzucony.

43. (nr wniosku 162) Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Warszawie: wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży polonijnej z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy - 126 000 zł. Wniosek został odrzucony.

44. (nr wniosku 164) Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie: dofinansowanie udziału polskich grup młodzieżowych w Międzynarodowym Rajdzie Węgorzewskim - 4100 zł. Wniosek został odrzucony.

45. (nr wniosku 171) Mazurskie Centrum Żeglarstwa w Giżycku: Żeglarski Tydzień Polonii, Mazury 2005 - 28 120 zł. Wniosek został odrzucony.

46. (nr wniosku 172) Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie: polonijna integracyjna Gwiazdka na sportowo - 40 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

47. (nr wniosku 176/z) Stowarzyszenie Integracji "Zorza" w Poddębicach: wymiana dzieci i młodzieży między regionami partnerskimi miasta Krasławy na Łotwie, Belgradu i powiatu poddębickiego w Polsce - 74 564 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

48. (nr wniosku 179) Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych w Tarnowie: młodzieżowa edukacja obywatelska: tolerancja i przełamywanie stereotypów oraz uprzedzeń wobec mniejszości - pierwsze spotkania Polaków z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Czech - 14 000 zł. Wniosek został odrzucony.

49. (nr wniosku 222) Unia Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie: obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie - 23 205 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

B. Promocja kultury polskiej we współpracy z mediami polonijnymi i polonijnymi instytucjami kultury poprzez prezentację polskiej sztuki w środowiskach polskich na Wschodzie i polonijnych w świecie oraz promowanie dorobku artystycznego przedstawicieli tych środowisk w kraju

50. (nr wniosku 4) Towarzystwo Przyjaciół Węglan w Węglanach, XXIV Międzynarodowy Konkurs Poezji: III Mistrzostwa Polski w Poezji, w tym m.in.. Polonijny Konkurs Poezji - Węglany 2005 - 3160 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

51. (nr wniosku 35/z) Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Oddział w Białymstoku: VI Dni Kultury Kresowej (refundacja) - 11 525 zł. Wniosek został odrzucony.

52. (nr wniosku 50) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: integracyjne spotkania z muzyką, kulturą i sztuką w Domu Polonii w Żytkiejmach - 20 000 zł. Wniosek został odrzucony.

53. (nr wniosku 58) Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych: XIV Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej - 150 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

54. (nr wniosku 70) Złotnicki Zespół Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca" w Złotniku: warsztaty taneczno-muzyczne dla zespołów górali czadeckich - 20 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

55. (nr wniosku 121) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: sfinansowanie uszycia kompletu strojów polskich dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wileńszczyzna" - 49 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

56. (nr wniosku 122/z) Fundacja Oświata Polska za Granicą w Warszawie: dofinansowanie organizacji XVII Międzynarodowego Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie "Kwiaty Polskie 2005" - 125 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 7590 zł.

57. (nr wniosku 163) Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie: dofinansowanie udziału polskich twórców i zespołów folklorystycznych ze Wschodu w XXVIII Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie - 36 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

58. (nr wniosku 165) Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie: dofinansowanie organizacji Dni Kultury Polskiej w Czernichowsku - 3200 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

59. (nr wniosku 166) Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie: I Mazowiecki Festiwal Chórów Kresowych - 10 000 zł. Wniosek został odrzucony.

60. (nr wniosku 205) Poleskie Stowarzyszenie Folklorystyczne we Włodawie: festiwal folklorystyczny - XV Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem - 17 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

61. (nr wniosku 208) Fundacja Domu Kultury w Tczewie: VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej - 28 500 zł. Wniosek został odrzucony.

62. (nr wniosku 210) Fundacja "Polonia Restituta" w Warszawie: edycja czasopisma "Nasza Rota" - 140 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 50 000 zł.

63. (nr wniosku 213) Fundacja "Polski Konwój Kultury" w Katowicach: Polski Konwój Kultury Mołdawia - Rumunia 2005 - 6000 zł. Wniosek został odrzucony.

64. (nr wniosku 216) Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" w Krakowie: Forum Kresowe - 3800 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

65. (nr wniosku 220) Fundacja Muzyka Cerkiewna w Hajnówce: "Urealnić marzenia - z pieśnią do Ojczyzny Przodków", koncerty w Polsce - 71 690 zł. Wniosek został odrzucony.

66. (nr wniosku 241) Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Mrągowie: XI Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2005 - 94 500 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

67. (nr wniosku 256) Stowarzyszenie Folklorystyczne "Majdaniarze" w Nowej Sarzynie: XI Międzynarodowe Spotkania Poetów "Wrzeciono 2005" (refundacja) - 5500 zł. Przyznano dotację w wysokości 5500 zł.

C. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju i dokumentowanie dokonań przedstawicieli środowisk polonijnych w nauce, sztuce, życiu gospodarczym i politycznym krajów osiedlenia

68. (nr wniosku 66) Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" we Wrocławiu: publikacje książkowe "Kościoły w ruinie" (woj. tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie) - 25 500 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

69. (nr wniosku 67) Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" we Wrocławiu: wydanie kalendarza kresowego na rok 2006 - 11 500 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

D. Wspieranie działalności mediów polonijnych w świecie

70. (nr wniosku 206) Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie: XIII Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Katowice 2005 - 85 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

E. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy gospodarczej ze środowiskami polonijnymi i polskimi w świecie

71. (nr wniosku 144) Fundacja "Polonia" w Warszawie: udział Polonii ze Wschodu w XI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii - 136 500 zł. Wniosek został odrzucony.

F. Pomoc socjalna i rzeczowa dla środowisk polskich na Wschodzie, a w szczególności udzielanie zapomóg losowych oraz pomocy charytatywnej i medycznej

72. (nr wniosku 74) Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" w Łodzi: badania w zakresie pomocy charytatywnej i warunków życia osób starszych pochodzenia polskiego oraz dzieci i młodzieży zamieszkałych na Ukrainie, w Kazachstanie oraz azjatyckiej części Rosji - 19 300 zł. Wniosek został odrzucony.

73. (nr wniosku 180) Fundacja Młodej Polonii "Polska - Europa - Świat" w Warszawie: pobyt zdrowotny w Rabce i w Cieklinie z programem edukacyjnym i artystycznym dla dzieci i młodzieży polonijnej ze schorzeniami dróg oddechowych i wadami wymowy - 12 350 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

74. (nr wniosku 181) Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych w Bydgoszczy: wielokierunkowa indywidualna i grupowa rehabilitacja po przebytych operacjach z powodu choroby nowotworowej, a szczególnie nauka głosu i mowy dla 8 osób narodowości polskiej z Białorusi i Ukrainy - 8998 zł. Przyznano dotację w wysokości 7200 zł.

75. (nr wniosku 223) Stowarzyszenie "Polska Misja Medyczna" w Krakowie: mobilne ambulatoria medyczne, pomoc medyczna dla Polaków mieszkających w Rumunii i Mołdawii - 105 450 zł. Wniosek został odrzucony.

76. (nr wniosku 224) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Warszawie: wsparcie środowisk polonijnych, organizacja jednego turnusu sanatoryjno-rehabilitacyjnego dla chorych osób dorosłych i kombatantów polskich z Ukrainy, połączonego z edukacją na temat profilaktyki i leczenia niepełnosprawności - 163 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

77. (nr wniosku 225) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Warszawie: wsparcie środowisk polonijnych, organizacja jednego turnusu sanatoryjno-rehabilitacyjnego dla chorych osób dorosłych i kombatantów polskich z Białorusi, połączonego z edukacją na temat profilaktyki i leczenia niepełnosprawności - 163 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

II Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie - część II:

1. (nr wniosku 203) Regionalne Stowarzyszenie "Wschód - Zachód" w Płocku: zorganizowanie kolonii dla młodzieży pochodzenia polskiego z Bijska, na Syberii - 5100 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

2. (nr wniosku 207) Regionalne Stowarzyszenie "Wschód - Zachód" w Płocku: zakup paczek żywnościowych dla dzieci polskiego pochodzenia z Bijska, na Syberii - 15 600 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

3. (nr wniosku 215) Regionalne Stowarzyszenie "Wschód - Zachód" w Płocku: zorganizowanie świetlicy dla dzieci pochodzenia polskiego w szkole podstawowej w Bijsku, na Syberii - 44 885 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

4. (nr wniosku 226) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Warszawie: wsparcie środowisk polonijnych, organizacja jednego turnusu sanatoryjno-rehabilitacyjnego dla osób dorosłych i kombatantów polskich z Litwy, połączonego z edukacją na temat profilaktyki i leczenia niepełnosprawności - 163 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

5. (nr wniosku 227) Ta Fajna Fundacja w Warszawie: wileńska hipoterapia, turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych polskich dzieci i młodzieży z Litwy oraz szkolenia dla przyszłych instruktorów i terapeutów hipoterapii na Litwie - 180 800 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

6. (nr wniosku 232) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: dofinansowanie wakacyjnych warsztatów plenerowych "Pejzaż 2005" dla utalentowanej młodzieży z polskich szkół na Wileńszczyźnie - 24 500 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

7. (nr wniosku 234) Fundacja "Naszym Dzieciom" w Warszawie: integracyjne spotkanie wigilijne młodzieży ze szkoły polskiej w Sądowej Wiszni, na Ukrainie - 12 236 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

8. (nr wniosku 237) Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: kurs języka i kultury polskiej dla młodzieży polskiego pochodzenia w wieku 14-18 lat z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w ramach programu "Europa - wspólne dziedzictwo" - 15 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

9. (nr wniosku 238) Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: dofinansowanie wyżywienia młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi w Bursie przy Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie Wilanowie - 22 860 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

10. (nr wniosku 239) Fundacja "Polonia" w Warszawie: obozy letnie - 228 500 zł. Wniosek został odrzucony.

11. (nr wniosku 242) Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" w Łodzi: paczki z darami świątecznymi dla polskich kombatantów żyjących na Syberii (Federacja Rosyjska) i Mołdawii oraz paczki dla organizacji polonijnych - 49 814 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

12. (nr wniosku 243) Fundacja Kultury Wsi w Warszawie: zestawy edukacyjne do nauki tańca i muzyki z różnych regionów Polski - 220 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

13. (nr wniosku 245) Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Komunikacji Społecznej IUGUM w Warszawie: wystawa fotograficzna Szymona Kobusińskiego "Ocalić od zapomnienia" - 28 200 zł. Wniosek został odrzucony.

14. (nr wniosku 247) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: pomoc materialna i niematerialna polskim dzieciom z Białorusi w ramach akcji "Podarujmy Dzieciom Święta" - 95 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

15. (nr wniosku 248) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: zaopatrzenie polskich dzieci z Republiki Białoruś, uczących się języka polskiego, historii i kultury polskiej w niezbędne pomoce do nauki, część II - 20 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

16. (nr wniosku 249) Caritas Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie: wypoczynek dla dzieci Polonii w Duninowie - 23 750 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

17. (nr wniosku 250) Stowarzyszenie Współpracy "Polska - Wschód" w Warszawie: "Zielona szkoła" - wypoczynek wiosenny dla dzieci i młodzieży polonijnej z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy, połączony z doskonaleniem języka polskiego - 28 000 zł. Wniosek został odrzucony.

Ponadto dodatkowo rozpatrzono wnioski:

1. (wniosek nr 12) Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": organizacja wystawy polskich zabytkowych dzieł sztuki w Buenos Aires - na kwotę 32 586 zł. Przyznano dotację w wysokości 20 000 zł.

2. (wniosek nr 14 poz. 8) Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą - 162 953 zł. Wniosek został odrzucony.

3. (wniosek nr 15) Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": jubileusz 50-lecia Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Wilia" - 120 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 50 000 zł.

Ponadto podczas posiedzenia Prezydium Senatu wysłuchano informacji o stanie przygotowań do uroczystości przewidzianych 2 maja br. Stwierdzono, że Kancelaria Senatu jest całkowicie przygotowana do wszystkich punktów programu zaplanowanych w Dniu Polonii i Polaków Za Granicą.