10 marca 2005 r. odbyło się 81. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Towarzystwa Naukowego Płockiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy okolicznościowej dzieł Stanisława Staszica, o co, w związku z projektem uchwały Senatu RP dotyczącej uczczenia pamięci Staszica, wystąpił senator Zbigniew Kruszewski (prezes towarzystwa). Prezydium 3 lutego br. przychyliło się do wniosku zgłoszonego przez senatora Tadeusza Rzemykowskiego w sprawie prezentacji wystawy towarzyszącej podjęciu wymienionej uchwały. Wystawę zorganizuje Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych ze środków Urzędu Miejskiego w Pile. Stwierdzono, że nie ma przeciwwskazań do połączenia obu ekspozycji. Należałoby uzgodnić wspólnie zakres prac i kosztów z tym związanych.

Prezydium zapoznało się z ponowną prośbą Komendy Hufca Zgierz o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy fotograficznej, przedstawiającej osiągnięcia Komendy Hufca ZHP im. Wojska Polskiego w Zgierzu. Nie wyrażono zgody na zorganizowanie tej wystawy.

Prezydium rozpatrzyło możliwości pokazania w Senacie okolicznościowej wystawy fotograficznej autorstwa Krystyny Łyczywek - prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Wystawa ma przedstawiać Paryż od strony miejsc związanych z polskim wychodźstwem na przestrzeni dziejów: od Wielkiej Emigracji do współczesności. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie takiej wystawy. Na potrzeby ekspozycji w Senacie będą wykonane pewne uzupełnienia ze zbiorów Kancelarii Senatu. Zaaprobowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację o utworzeniu Koła Senatorów Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej. Kancelaria Senatu zapewnia kołom senackim środki finansowe na pokrycie kosztów swojej działalności. Zwrócono uwagę, iż koła, które mają swoją reprezentację również w Sejmie, tworzą wspólne biura.

W dniach 29-30 marca br., na zaproszenie przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Pavola Hrusovkyego, planowana jest wizyta w Republice Słowackiej oficjalnej delegacji Senatu RP pod przewodnictwem marszałka Longina Pastusiaka. W skład delegacji, oprócz marszałka, wejdzie udział pięciu senatorów: trzech z Klubu SLD-UP i po jednym z Klubu Socjaldemokracji Polskiej oraz Klubu "Blok Senat 2001". Ustalono, że marszałek wystosuje pismo do przewodniczących tych klubów ze wskazaniem na senatora, który nie brał dotąd udziału w oficjalnych delegacjach. W piśmie do przewodniczącego Klubu "Blok Senat 2001", z uwagi na sprawowaną funkcję wiceprzewodniczącego Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej, zaproponuje kandydaturę senatora Franciszka Bachledy-Księdzularza.

Prezydium zapoznało się z wynikiem analiz oświadczeń o stanie majątkowym senatorów, przeprowadzonych przez urzędy skarbowe. Postanowiono zobowiązać Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich do przeanalizowania w pierwszej kolejności oświadczeń tych senatorów, co do których zgłosiły swe zastrzeżenia urzędy skarbowe, a w następnej kolejności - reszty oświadczeń.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację senatora Zbigniewa Zychowicza w związku z publikacją dziennika "Fakt", dotyczącą jego zachowania na Dworcu Lotniczym Okęcie 18 lutego br.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą.

I Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie - odłożone na posiedzeniu Prezydium Senatu 18 lutego br.:

A. Pomoc oświacie polonijnej i polskiej poza granicami poprzez wspieranie i promocję nauczania języka polskiego, wspieranie aktywności sportowej wśród Polonii i Polaków za granicą, rozwijanie form pobytów edukacyjnych w Polsce dla wyróżniających się uczniów szkół polonijnych i polskich na Wschodzie, a także kontynuacja programu pomocy stypendialnej dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w krajach zamieszkania

1. (nr wniosku 199) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: program "Ex Libris Polonia" - na kwotę 1 589 695 zł. Przyznano dotację w wysokości 1 400 000 zł.

2. (nr wniosku 184) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc katedrom polonistyki i lektoratom języka polskiego - na kwotę 517 700 zł. Przyznano dotację w wysokości 250 000 zł.

3. (nr wniosku 185) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc katedrom polonistyki i lektoratom języka polskiego - zakup środków trwałych - na kwotę 40 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę. Prezydium zaakceptowało koszty ogólne w wysokości do 6,5% przy dokonywaniu zakupu środków trwałych powyżej 3,5 tys. zł w ramach realizowanych przez jednostki zadań o charakterze programowym.

4. (nr wniosku 186) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: opieka nad szkolnictwem polonijnym - na kwotę 644 600 zł. Przyznano dotację w wysokości 350 000 zł.

5. (nr wniosku 187) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: opieka nad szkolnictwem polonijnym, zakup środków trwałych - na kwotę 37 700 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

6. (nr wniosku 201) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego - na kwotę 8 344 364 zł. Przyznano dotację w wysokości 6 000 000 zł.

B. Promocja kultury polskiej we współpracy z mediami polonijnymi i polonijnymi instytucjami kultury poprzez prezentację polskiej sztuki w środowiskach polskich na Wschodzie i polonijnych w świecie oraz promowanie dorobku artystycznego przedstawicieli tych środowisk w kraju

7. (nr wniosku 48) Oficyna Wydawnicza Kucharski - Toruń w Wielkiej Nieszawce: wydanie 4. i 5. tomu pięciotomowej "Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii" - na kwotę 100 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

8. (nr wniosku 188) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: wspieranie i integrowanie polskich środowisk twórczych i artystycznych - na kwotę 886 800 zł. Przyznano dotację w wysokości 600 000 zł.

9. (nr wniosku 189) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: wspieranie i integrowanie polskich środowisk twórczych i artystycznych, zakup środków trwałych - na kwotę 69 700 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

10. (nr wniosku 200) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program wspierania polskiej kultury poza granicami kraju - na kwotę 3 981 067 zł. Przyznano dotację w wysokości 3 000 000 zł.

C. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju i dokumentowanie dokonań przedstawicieli środowisk polonijnych w nauce, sztuce, życiu gospodarczym i politycznym krajów osiedlenia

11. (nr wniosku 190) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: dokumentowanie śladów polskości na Wschodzie - na kwotę 610 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 500 000 zł.

12. (nr wniosku 202) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: promocja spraw polonijnych - na kwotę 1 062 003 zł. Przyznano dotację w wysokości 890 451 zł.

D. Wspieranie działań na rzecz wzrostu prestiżu polskiej grupy etnicznej w krajach zamieszkania poprzez współpracę i wspieranie działalności organizacji polskich i polonijnych za granicą, w tym głównie działalności programowej organizacji młodzieżowych i harcerstwa

13. (nr wniosku 191) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: wspieranie aktywności obywatelskiej Polaków na Wschodzie w środowiskach lokalnych, samorządowych
i organizacjach społecznych, na kwotę 508 650 zł. Przyznano dotację w wysokości 300 000 zł.

14. (nr wniosku 192) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: wspieranie aktywności obywatelskiej Polaków na Wschodzie w środowiskach lokalnych, samorządowych
i organizacjach społecznych, zakup środków trwałych - na kwotę 45 450 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

E. Wspieranie działalności mediów polonijnych w świecie

15. (nr wniosku 196) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: wspieranie prasy polskiej na Wschodzie - zakup środków trwałych - na kwotę 100 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

16. (nr wniosku 197) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc polskim redakcjom radiowym i telewizyjnym - zakup środków trwałych - na kwotę 70 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

F. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy gospodarczej ze środowiskami polonijnymi i polskimi w świecie

17. (nr wniosku 193) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: wspieranie aktywności gospodarczej Polaków na Wschodzie - na kwotę 402 500 zł. Przyznano dotację w wysokości 200 000 zł.

18. (nr wniosku 194) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: wspieranie aktywności gospodarczej Polaków na Wschodzie, zakup środków trwałych - na kwotę 60 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

G. Wnioski inwestycyjne

19. (nr wniosku 19) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: współfinansowanie remontu Domu Dziecka w Podbrodziu, na Litwie - na kwotę 270 053 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

II Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

A. Pomoc oświacie polonijnej i polskiej poza granicami poprzez wspieranie i promocję nauczania języka polskiego, wspieranie aktywności sportowej wśród Polonii i Polaków za granicą, rozwijanie form pobytów edukacyjnych w Polsce dla wyróżniających się uczniów szkół polonijnych i polskich na Wschodzie, a także kontynuacja programu pomocy stypendialnej dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w krajach zamieszkania

1. (nr wniosku 6) Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Skoczowa "Mała Ojczyzna" w Skoczowie: Letnia Szkoła Języka Polskiego dla dzieci z Bukowiny - na kwotę 15 295 zł. Przyznano dotację w wysokości 8055 zł.

2. (nr wniosku 12) Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu: organizacja pobytu o charakterze poznawczo-wypoczynkowym dla dzieci polskich z Ukrainy i Białorusi - na kwotę 18 400 zł. Przyznano dotację w wysokości 16 200 zł.

3. (nr wniosku 15) Fundacja "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie: Nadbużańska Kraina - bogactwo kultur i narodów. Kolonie letnie dla dzieci polskiego pochodzenia ze Wschodu - na kwotę 90 480 zł. Przyznano dotację w wysokości 62 370 zł.

4. (nr wniosku 22) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach: wiosenne spotkania rodaków "Puławy - Kijów" - na kwotę 25 650 zł. Przyznano dotację w wysokości 18 650 zł.

5. (nr wniosku 30) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku:

zaopatrzenie polskich dzieci na terenie Republiki Białoruś uczących się języka polskiego, historii i kultury Polski w niezbędne pomoce do nauki, część I - na kwotę 20 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

6. (nr wniosku 42/z) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Warszawie: organizacja czterech turnusów sanatoryjno-rehabilitacyjnych dla chorych i niepełnosprawnych dzieci polskich z Białorusi, Litwy i Ukrainy połączonych z edukacją nt. leczenia i profilaktyki - na kwotę 163 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 67 200 zł.

7. (nr wniosku 62) Fundacja Wspierania Nauczania Języka Polskiego za Granicą w Długiej Szlacheckiej: wystawa fotograficzna "Nasze lekcje polskiego" - na kwotę 104 500 zł. Wniosek został odrzucony.

8. (nr wniosku 69) Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie: organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej - na kwotę 39 800 zł. Przyznano dotację w wysokości 30 000 zł.

9. (nr wniosku 89) Fundacja "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie: Dajmy uśmiech - letnie kolonie zdrowotne dla dzieci polskiego pochodzenia ze Wschodu - na kwotę 106 870 zł. Wniosek został odrzucony.

10. (nr wniosku 90) Fundacja "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie: wakacyjny kurs języka polskiego - na kwotę 97 960 zł. Przyznano dotację w wysokości 62 370 zł.

11. (nr wniosku 120) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: pomoc wychowawczo-metodyczna dla harcerek, harcerzy, instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie i Harcerstwa Polskiego na Ukrainie i Białorusi - na kwotę 36 495 zł. Przyznano dotację w wysokości 21 495 zł.

12. (nr wniosku 128) Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie: zimowisko dla dzieci i młodzieży polonijnej z Wołynia na Ukrainie - na kwotę 15 400 zł. Przyznano dotację w wysokości 14 400 zł.

13. (nr wniosku 161) Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Warszawie: wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży polonijnej z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy - na kwotę 28 000 zł. Wniosek został odrzucony.

14. (nr wniosku 169) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: program "Absolwent" - na kwotę 154 166 zł. Przyznano dotację w wysokości 143 988 zł.

B. Promocja kultury polskiej we współpracy z mediami polonijnymi i polonijnymi instytucjami kultury poprzez prezentację polskiej sztuki w środowiskach polskich na Wschodzie i polonijnych w świecie oraz promowanie dorobku artystycznego przedstawicieli tych środowisk w kraju

15. (nr wniosku 19) Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne w Żaganiu: muzyka jako pomost w integracji młodzieży i element łączący narody - na kwotę 18 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 15 600 zł.

16. (nr wniosku 33) Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie: organizacja nagrania fonicznego "Pieśń ojczysta" oraz wydanie albumu zawierającego najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne - na kwotę 58 500 zł. Wniosek został odrzucony.

17. (nr wniosku 51) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: koncerty polskich dziecięcych zespołów artystycznych na terenie Republiki Białoruś - na kwotę 7500 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

18. (nr wniosku 57) Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych: VII Polonijne Warsztaty Artystyczne - na kwotę 45 500 zł. Przyznano dotację w wysokości 26 000 zł.

19. (nr wniosku 121) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: sfinansowanie uszycia kompletu strojów polskich dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wileńszczyzna" - na kwotę
49 000 zł. Wniosek został odrzucony.

20. (nr wniosku 122) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: dofinansowanie organizacji XVII Międzynarodowego Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie "Kwiaty Polskie 2005" - na kwotę 194 000 zł. Wniosek został odłożony.

21. (nr wniosku 124) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: dofinansowanie spektakli wyjazdowych w sezonie 2005 "Salonu Muzyki i Poezji" Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego z Toronto - na kwotę 43 300 zł. Przyznano dotację w wysokości 40 000 zł.

C. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju i dokumentowanie dokonań przedstawicieli środowisk polonijnych w nauce, sztuce, życiu gospodarczym i politycznym krajów osiedlenia

22. (nr wniosku 11) Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent" w Lublinie: kontynuacja projektu "Polacy za granicą - polskie rodowody, polskie znaki zapytania" - na kwotę 77 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 35 000 zł.

23. (nr wniosku 76) Fundacja "Archiwum Fotograficzne Tułaczy" w Warszawie: wydanie w wersji cyfrowej albumów pt. "Tułacze dzieci" i "Polska szkoła na tułaczych szlakach" - na kwotę 158 940 zł. Wniosek został odrzucony.

24. (nr wniosku 123) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu Biblioteki Polskiej w Brukseli w 2005 roku - na kwotę 39 500 zł.

Przyznano dofinansowanie w wysokości 38 500 zł.

25. (nr wniosku 170) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: program "Ocalmy od zapomnienia" - na kwotę 78 472 zł. Wniosek został odrzucony.

D. Wspieranie działań na rzecz wzrostu prestiżu polskiej grupy etnicznej w krajach zamieszkania poprzez współpracę i wspieranie działalności organizacji polskich i polonijnych za granicą, w tym głównie działalności programowej organizacji młodzieżowych i harcerstwa

26. (nr wniosku 126) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: zakup sprzętu audio i wideo oraz urządzeń do laminowania materiałów edukacyjnych dla Organizacji "Polonia" w Abakanie, Minusińsku i Sajanogorsku, w Republice Chakasji (południowa Syberia) - na kwotę 5600 zł. Wniosek został odrzucony.

E. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy gospodarczej ze środowiskami polonijnymi i polskimi w świecie

27. (nr wniosku 159) Stowarzyszenie Współpracy "Polska-Wschód" w Warszawie: szkolenie dla działaczy polonijnych ze Wschodu na temat: "Jak robić biznes z Polską" - na kwotę 26 250 zł. Wniosek został odrzucony.

F. Pomoc socjalna i rzeczowa dla środowisk polskich na Wschodzie, a w szczególności udzielanie zapomóg losowych oraz pomocy charytatywnej i medycznej

28. (nr wniosku 25) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: pomoc socjalna osobom polskiego pochodzenia z Białorusi - studiującym na uczelniach w województwie podlaskim - na kwotę 30 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

29. (nr wniosku 27) Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie: zorganizowanie i przekazanie paczek żywnościowych dla rodzin polskich na Ukrainie przed świętami wielkanocnymi 2005 r. - na kwotę 17 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

30. (nr wniosku 29) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: pomoc humanitarna dla dzieci polskiego pochodzenia z rodzin wielodzietnych i ubogich, dzieci niepełnosprawnych, sierot i półsierot, część I - na kwotę 20 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

31. (nr wniosku 118) Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych w Warszawie: pomoc charytatywna dla dzieci i młodzieży z Podbrodzia, na Litwie, oraz ze Lwowa, Rokitna i Sarn, na Ukrainie - na kwotę 6000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

Prezydium zapoznało się z prośbą pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn Magdaleny Środy o udostępnienie sali w Kancelarii Senatu na zorganizowanie konferencji poświęconej edukacji seksualnej w Polsce. Zgody nie udzielono.