18 lutego 2005 r. odbyło się 80. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i zgodziło się na zorganizowanie przez te komisje w Senacie 23 marca br. konferencji na temat "Koncepcja organizacji służby zdrowia w województwie". Wyrażono zgodę, by konferencja odbyła się w sali plenarnej Senatu, zaakceptowano przedstawiony kosztorys. Marszałek Longin Pastusiak objął patronat nad konferencją; uczestniczyć w niej nie będzie z uwagi na oficjalny wyjazd, zagraniczny zaplanowany w tym czasie.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego i wyraziło zgodę na zorganizowanie w siedzibie Senatu RP 15 marca br. konferencji "Wpływ inicjatyw lokalnych na realizację rządowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Obywateli <<Bezpieczna Polska>>". Zaakceptowano przedstawiony kosztorys. Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem marszałka L. Pastusiaka.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą.

Szef Kancelarii Senatu minister Adam Witalec poinformował, że tegoroczny budżet przewidziany na zadania polonijne jest o 2,8% wyższy niż ubiegłoroczny. Do tej pory złożono 157 wniosków o charakterze programowym oraz 18 wniosków o charakterze inwestycyjnym. Zespół oraz Komisja Emigracji i Polaków za Granicą przyjęły (przy większości wniosków) zasadę przyznawania środków na poziomie ubiegłorocznym, co uzyskało aprobatę prezydium.

 1. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:
 2. A. Pomoc oświacie polonijnej i polskiej poza granicami poprzez wspieranie i promocję nauczania języka polskiego, wspieranie aktywności sportowej wśród Polonii i Polaków za granicą, rozwijanie form pobytów edukacyjnych w Polsce dla wyróżniających się uczniów szkół polonijnych i polskich na Wschodzie, a także kontynuacja programu pomocy stypendialnej dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w krajach zamieszkania

  1. (nr wniosku 1) Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie: Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie - 377 255 zł. Przyznano dotację w wysokości 200 000 zł.

  2. (nr wniosku 9) Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: udział osób polskiego pochodzenia w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkół z polskim językiem nauczania - 76 040 zł. Przyznano dotację w wysokości 64 520 zł.

  3. (nr wniosku 16) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: program stypendialno-stażowy Fundacji "Semper Polonia" dla studentów polskiego pochodzenia, studiujących w krajach swojego zamieszkania w 2005 r. - 2 690 535 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

  4. (nr wniosku 17) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: program "Szansa dla maturzystów" - 120 687 zł. Przyznano dotację w wysokości 120 000 zł, w tym 12 244 zł na koszty ogólne.

  5. (nr wniosku 26) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: program "Ex Libris POLONIA" - 1 726 875 zł. Wniosek został odłożony.

  6. (nr wniosku 40) Fundacja "O uśmiech dziecka" w Makowie Mazowieckim: pobyt dzieci Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu koło Wilna u rodzin w powiecie makowskim - 6500 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

  7. (nr wniosku 43) Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie: obóz wypoczynkowy "Święta wielkanocne w krainie przodków" - 83 055 zł. Przyznano dotację w wysokości 50 250 zł.

  8. (nr wniosku 54) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka - 257 615 zł. Przyznano dotację w wysokości 198 238 zł.

  9. (nr wniosku 63) Odział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: dofinansowanie wyżywienia młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi w Bursie przy Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie Wilanowie - 22 500 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

  10. (nr wniosku 78) Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie: doposażenie sal gimnastycznych szkół polskich w sprzęt sportowy, nowo zbudowanego stadionu przy szkole w Grodnie i istniejącego (bez urządzeń) stadionu szkoły w Wołkowysku - w urządzenia sportowe - 15 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

  11. (nr wniosku 91) Stowarzyszenie "Parafiada" w Warszawie: finały XVII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, uczestnictwo rodaków ze Wschodu - 227 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 150 000 zł.

  12. (nr wniosku 92) Stowarzyszenie "Parafiada" w Warszawie: letnie obozy integracyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej i polskiej ze Wschodu - 349 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 150 000 zł.

  13. (nr wniosku 108) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc katedrom polonistyki i lektoratom języka polskiego - 556 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

  14. (nr wniosku 109) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: opieka nad szkolnictwem polonijnym - 740 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

  15. (nr wniosku 125) Fundacja "Oświata polska za granicą" w Warszawie: pomoc rzeczowa dla placówek oświaty polskiej na Ukrainie - 37 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 4800 zł.

  16. (nr wniosku 130) Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie: I Polsko-Ukraińska Konferencja Szkół Partnerskich "Dialog edukacyjny w nauczaniu języka polskiego" - 10 400 zł. Przyznano dotację w wysokości 10 000 zł.

  17. (nr wniosku 13) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego - 8 127 321 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

  B. Promocja kultury polskiej we współpracy z mediami polonijnymi i polonijnymi instytucjami kultury poprzez prezentację polskiej sztuki w środowiskach polskich na Wschodzie i polonijnych w świecie oraz promowanie dorobku artystycznego przedstawicieli tych środowisk w kraju

  18. (nr wniosku 5) Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT Mirosław Twaróg w Bydgoszczy: wydawanie społeczno-kulturalnego czasopisma młodzieżowego "Pod Wiatr" - 15 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 15 000 zł.

  19. (a) (nr wniosku 10) Lubelski Klub Polonijny w Lublinie: kontynuacja wydawania "Forum Polonijnego" w 2005 r. - 189 780 zł.

  20. (b) (nr wniosku 14) Lubelski Klub Polonijny w Lublinie: wydanie numeru specjalnego "Forum Polonijnego" w roku 2005 - 35 750 zł.

  Łącznie na oba wnioski 19 (a) i 20 (b) przyznano dotację w wysokości 200 000 zł.

  21. (nr wniosku 21) Fundacja "Oświata polska za granicą" w Warszawie: program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie - 178 340 zł. Przyznano dotację w wysokości 169 000 zł.

  22. (nr wniosku 34) Fundacja Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie: między narodowe konkursy artystyczne dla młodej Polonii 2005 (kontynuacja) - 18 500 zł. Przyznano dotację w wysokości 14 500 zł.

  23. (nr wniosku 48) Oficyna Wydawnicza Kucharski - Toruń: wydanie 4. i 5. tomu 5-tomowej "Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii" - 100 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

  24. (nr wniosku 73) Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krëbane" w Brusach: XI Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Dni Kultury Kaszubskiej" - 30 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 21 600 zł.

  25. (nr wniosku 88) Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Lublinie: organizacja wystawy "Świątynie dawnej i obecnej Polski" w Chicago, w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja - 41 300 zł. Przyznano dotację w wysokości 33 600 zł.

  26. (nr wniosku 113) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: wspieranie i integrowanie polskich środowisk twórczych i artystycznych - 744 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

  27. (nr wniosku 136) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program wspierania polskiej kultury poza granicami kraju - 3 967 276 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

  28. (nr wniosku 147) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej w Lidzbarku Warmińskim: XXI KAZIUKI - WILNIUKI - 10 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

  C. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju i dokumentowanie dokonań przedstawicieli środowisk polonijnych w nauce, sztuce, życiu gospodarczym i politycznym krajów osiedlenia

  29. (nr wniosku 114) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: dokumentowanie śladów obecności Polaków na Wschodzie - 665 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

  30. (nr wniosku 140) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: promocja spraw polonijnych - 1 236 977 zł. Wniosek postanowiono odłożyć. Postanowiono wniosek ten rozpatrzyć szczegółowo na jednym z najbliższych posiedzeń Prezydium Senatu.

  D. Wspieranie działań na rzecz wzrostu prestiżu polskiej grupy etnicznej w krajach zamieszkania poprzez współpracę i wspieranie działalności organizacji polskich i polonijnych za granicą, w tym głównie działalności programowej organizacji młodzieżowych i harcerstwa

  31. (nr wniosku 23) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: wsparcie działalności "Wspólnoty Młodej Polonii" działającej przy Polskiej Macierzy Szkolnej w roku 2005 - 3250 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

  32. (nr wniosku 53) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: dofinansowanie kosztów działalności Polskiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca "Lechici" w roku 2005 - 5500 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

  33. (nr wniosku 135) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą - 7 100 311 zł. Przyznano dotację w wysokości 6 700 000 zł.

  34. (nr wniosku 139) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program rozwoju organizacji młodzieżowych, harcerstwa oraz sportu polonijnego - 2 597 233 zł. Przyznano dotację w wysokości 2 279 310 zł.

  35. (nr wniosku 141) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą - 58 620 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

  E. Wspieranie działalności mediów polonijnych w świecie

  36. (nr wniosku 110) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: wspieranie prasy polskiej na Wschodzie - 1 828 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 1 667 000 zł.

  37. (nr wniosku 111) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc polskim redakcjom radiowym i telewizyjnym - 898 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 828 000 zł.

  38. (nr wniosku 112) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: media elektroniczne dla środowisk polskich oraz rozwój serwisu informacyjnego "Polska - Polacy" - 594 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 357 000 zł.

  F. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy gospodarczej ze środowiskami polonijnymi i polskimi w świecie

  39. (nr wniosku 75) Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro - Akademia" w Łodzi -letnia szkoła języka polskiego oraz przedsiębiorczości, połączona z praktykami zawodowymi w Łodzi dla młodzieży studenckiej pochodzenia polskiego z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu - 184 446 zł. Przyznano dotację w wysokości 147 334 zł.

  40. (nr wniosku 116) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: wspieranie aktywności gospodarczej i obywatelskiej Polaków na Wschodzie - 695 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

  41. (nr wniosku 138) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program wspierania aktywności zawodowej i gospodarczej w środowiskach polonijnych - 516 552 zł. Przyznano dotację w wysokości 94 874 zł.

  G. Pomoc socjalna i rzeczowa dla środowisk polskich na Wschodzie, a w szczególności udzielanie zapomóg losowych oraz pomocy charytatywnej i medycznej.

  42. (nr wniosku 115) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc charytatywna - 596 700 zł. Przyznano dotację w wysokości 325 650 zł.

  43. (nr wniosku 137) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program pomocy charytatywnej, pomoc dla polskich środowisk na Wschodzie - 1 589 085 zł. Przyznano dotację w wysokości 1 503 957 zł.

 3. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie, złożone przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie:

1. (nr wniosku 2) Budowa Polonijnego Centrum Kultury w Aquia Branca Orzeł Biały w Brazylii - 130 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

2. (nr wniosku 3) Przebudowa zakupionego budynku na Dom Polski w Oszmianach, na Białorusi - 400 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

3. (nr wniosku 4) Remont Domu Polskiego w Baranowiczach, na Białorusi - 98 500 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

4. (nr wniosku 5) Przebudowa zakupionego budynku na Dom Polski w Nowogródku, na Białorusi - 1 200 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę. Inwestycja ta powinna zostać zakończona w br., tak by na jesieni br. można było w budynku zorganizować obchody 150-lecia śmierci Adama Mickiewicza.

5. (nr wniosku 6) Remont Domu Polskiego w Karwinie, w Czechach - 25 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

6. (nr wniosku 7) Rozbudowa Domu Polskiego w Jabłonkowie, w Czechach - 43 850 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

7. (nr wniosku 8) Współfinansowanie rozbudowy i adaptacji szkoły polskiej w Wesołówce, na Litwie - 44 439 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

8. (nr wniosku 9) Współfinansowanie rozbudowy szkoły podstawowej w Egliszkach, na Litwie - 700 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

9. (nr wniosku 10) Współfinansowanie remontu Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, na Litwie - 31 212 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

10. (nr wniosku 11) Współfinansowanie remontu przedszkola w Solecznikach, na Litwie - 110 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

11. (nr wniosku 12) Współfinansowanie remontu przedszkola w Ejszyszkach, na Litwie - 110 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

12. (nr wniosku 13) Współfinansowanie remontu szkoły średniej w Podbrodziu, na Litwie - 530 500 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

13. (nr wniosku 14) Remont domu dziecka w Podbrodziu, na Litwie - 421 925 zł. Prezydium wycofało powyższą sprawę z porządku obrad na wniosek przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senatora Tadeusza Rzemykowskiego.

14. (nr wniosku 15) Remont Domu Polskiego w Daugavpilsie, na Łotwie - 1 250 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

15. (nr wniosku 16) Remont i adaptacja zakupionego budynku na Dom Polski w Styrczy, w Mołdawii - 110 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

16. (nr wniosku 17) Przebudowa zakupionego obiektu na Dom Polski w Samborze, na Ukrainie - 140 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

17. (nr wniosku 18) Remont zakupionego na stanicę harcerską domu we Lwowie, na Ukrainie - 242 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

Prezydium Senatu zaakceptowało następujące wskaźniki kosztów ogólnych przy realizacji zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą:

1. do 13% - przy wykonaniu zadań programowych;

2. do 7,5% - przy wykonaniu zadań programowych, których celem jest pomoc charytatywna;

3. do 6,5% - przy wykonaniu zadań inwestycyjnych.

Podczas posiedzenia prezydium omówiono także sprawy dotyczące "Dnia Marszałkowskiego" w Senacie RP, 18 lutego br.

W nawiązaniu do spraw polonijnych zwrócono uwagę, iż należałoby przestrzegać zasady, że praca działaczy polonijnych pełniących funkcje wybieralne (np. prezesa) powinna być sprawowana społecznie.