3 lutego br. odbyło się 79. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Spraw Unii Europejskiej i wyraziło zgodę na zorganizowanie w sali plenarnej Senatu RP 8 marca br. konferencji "Strategia Lizbońska - nowe wyzwania dla Polski". Konferencja ma na celu m.in. przygotowanie reprezentantów Senatu na spotkanie parlamentarne dotyczące Strategii Lizbońskiej w Parlamencie Europejskim, które ma się odbyć w Brukseli w dniach 16-17 marca br. Marszałek Longin Pastusiak objął honorowy patronat nad konferencją, ale z uwagi na zaplanowany oficjalny wyjazd zagraniczny nie weźmie w niej udziału. Ustalono, że konferencję otworzy wicemarszałek Kazimierz Kutz. Zaaprobowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury i wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie RP 9 marca br. II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bariery i strategia rozwoju polskiej gospodarki morskiej 2005", która byłaby kontynuacją konferencji zorganizowanej w 2002 r. Patronat honorowy nad konferencją objął marszałek L. Pastusiak, który ją otworzy. Marszałek zasugerował rozszerzenie listy osób zaproszonych - fachowców z branży gospodarki morskiej z wybrzeża gdańskiego. Wyrażono zgodę na zorganizowanie konferencji w sali plenarnej Senatu RP oraz udostępnienie sal na obrady panelowe. Zaaprobowano przedstawiony kosztorys. Ze strony komisji za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialna jest senator Czesława Christowa, przewodnicząca rady naukowo-programowej konferencji.

Prezydium wyraziło zgodę na udostępnienie 1 marca br. sali posiedzeń Senatu RP na zorganizowanie posiedzenia seminaryjnego na temat "Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w społeczno-gospodarczym rozwoju polskiej wsi". Posiedzenie organizują: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego wraz z senackim zespołem strażackim. Wyrażono też zgodę na zorganizowanie w holu przed salą plenarną wystawy pod tytułem: "Dwa wieki Ochotniczych Straży Pożarnych w służbie Polsce". Do uzgodnienia pozostawiono czas trwania wystawy oraz sprawy techniczne z nią związane. Wystawę ma otworzyć marszałek L. Pastusiak. Odpowiedzialnym za przygotowanie i koordynatorem przedsięwzięcia jest senator Józef Dziemdziela - członek obu komisji.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie na przełomie marca i kwietnia br. wystawy poświęconej Stanisławowi Staszicowi w 250. rocznicę jego urodzin. Wystawa towarzyszyłaby podjęciu przez Senat uchwały czczącej jego pamięć. Inicjatorem tego wydarzenia jest przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senator Tadeusz Rzemykowski. Komisja przygotowuje stosowną uchwałę. Wykonawcą wystawy będzie pilskie Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, koszty poniesie Urząd Miejski w Pile. Marszałek Senatu zaznaczył, że wystawa ma być poświęcona wielkim zasługom Stanisława Staszica, z jego rodzinnym miastem w tle. Przewodniczący komisji ma przedstawić propozycję scenariusza wystawy.

Prezydium przyjęło propozycję zorganizowania Dnia Otwartego w Senacie 19 lutego br. Przewiduje się spotkania grup odwiedzających z członkami Prezydium Senatu: w godz. 11.00-11.45 oraz 12.00-12.45 z marszałkiem L. Pastusiakiem, w godz. 13.00-13.45 z wicemarszałek Jolantą Danielak, w godz. 14.00-14.45 oraz 15.00-15.45 z wicemarszałkiem Kazimierzem Kutzem, w godz. 16.00-16.45 z wicemarszałkiem Ryszardem Jarzembowskim.

Postanowiono, że w związku z pismem senatora Józefa Sztorca, dotyczącym rozbieżności między oświadczeniem o stanie majątkowym a treścią oświadczenia senatorskiego o spełnianiu warunków uprawniających do pobierania uposażenia senatorskiego, marszałek Senatu wystosuje do przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich pismo z prośbą o szczególne uwzględnienie sprawy spełniania warunków do pobierania uposażeń senatorskich w pracach komisji nad badaniem treści oświadczeń o stanie majątkowym, złożonych przez senatorów.

Omówiono sprawy związane z wizytą oficjalną marszałka Senatu w Albanii w dniach 7-8 marca br. Poprzednio wizyta ta była planowana na koniec września ub.r. i wówczas ustalono skład delegacji. Przewodniczyć jej będzie marszałek L. Pastusiak, w skład delegacji wejdą senatorowie: Jolanta Popiołek, Wiesława Sadowska, Krystyna Sienkiewicz oraz (na miejsce senator Janiny Sagatowskiej) przedstawiciel Klubu Blok Senat 2001.

Podczas posiedzenia omówiono też sprawy związane z 112. Zgromadzeniem Unii Międzyparlamentarnej w Manili (Filipiny) w dniach 3-8 kwietnia br. oraz z rewizytą delegacji oficjalnej Senatu w Malezji. W Zgromadzeniu UM Senat RP reprezentować będą: wicemarszałek R. Jarzembowski i senator Marian Lewicki. W odbywającym się równocześnie spotkaniu Stowarzyszenia Sekretarzy Generalnych Parlamentów weźmie udział szef Kancelarii Senatu minister Adam Witalec. Ponieważ przewodniczący Senatu Malezji Tan Sri Dato' Seri Dr Abdula Hamida Pawanteha oczekuje rewizyty w Malezji delegacji Senatu RP, rozważono możliwość połączenia uczestnictwa w konferencji UM w Manilii ze złożeniem oficjalnej wizyty Senatu w Malezji. Przyjęty został termin rewizyty na 30 marca-2 kwietnia br. W skład delegacji weszliby: wicemarszałek R. Jarzembowski, senator M. Lewicki oraz 2 senatorów ze wskazaniem na senatora, który nie uczestniczył w oficjalnej delegacji zagranicznej. W tej sprawie zostaną wystosowane pisma do przewodniczących klubów.

Ponadto omówiono rewizytę delegacji oficjalnej Senatu w Republice Kazachstanu. Rewizyta odbędzie się na zaproszenie obecnego przewodniczącego Senatu Nurtaja Abyhajewa. Przyjęto zaproponowany termin wizyty 17-20 kwietnia br. Przewiduje się przelot samolotem specjalnym, udział mają wziąć biznesmeni zainteresowani kontaktami gospodarczymi między obu krajami oraz dziennikarze zainteresowani sprawami polonijnymi. Delegacji przewodniczyć będzie marszałek L. Pastusiak. Udział w delegacji weźmie, zgodnie z przyjętym parytetem, 2 senatorów z Klubu Senackiego SLD-UP "Lewica Razem" i po jednym z SLDP oraz Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych.