3 grudnia 2004 r. odbyło się 77. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedstawione przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą, a zaopiniowane uprzednio przez Zespół Finansów Polonijnych.

I Sprawy programowe

A. Wnioski programowe.

1. (nr wniosku 187/z) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: publikacja książki "Historia Polaków w Argentynie" - 34 160 zł.

2. (nr wniosku 299/z) Fundacja "O uśmiech dziecka" w Makowie Mazowieckim: organizacja pobytu dzieci z polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu koło Wilna u rodzin w powiecie makowskim - 6500 zł.

3. (nr wniosku 312) Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych w Warszawie: pomoc charytatywna dla dzieci i młodzieży z Podbrodzia, na Litwie oraz Rokitna i Sarn, na Ukrainie - 15 000 zł.

4. (nr wniosku 313) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: dofinansowanie prac przygotowawczych do multimedialnego kursu języka polskiego w ramach programu pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego - 34 482 zł.

5. (nr wniosku 314) Lubelski Klub Polonijny w Lublinie: powiększenie objętości nr 7/2004 "Forum Polonijnego", edycji świąteczno-noworocznej, o 12 stron do 48 stron (z okładką 52) - 4000 zł.

6. (nr wniosku 315) Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" we Wrocławiu: wydawanie dwumiesięcznika "Semper Fidelis" - 33 900 zł.

Z uwagi na brak środków prezydium podjęło decyzję o odrzuceniu powyższych wniosków.

B. Przesunięcia w umowach programowych zawartych ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska w Warszawie.

Prezydium przychyliło się do prośby Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i wyraziło zgodę na zmiany w umowach zawartych z Kancelarią Senatu, przedstawione w piśmie Stowarzyszenia PS-31/127/04 z 29 listopada br.

II. Sprawy inwestycyjne.

- Anulowano uchwałę nr 412 Prezydium Senatu z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego o charakterze inwestycyjnym pn. remont Domu Polskiego w Stryju, na Ukrainie - 145 000 zł.

- Wykreślono ze spisu zadań inwestycyjnych na rok 2004 pozycje:

-zakup obiektu na dom polski w Rybnicy w Mołdawii (60 000 zł),

-rozbudowa szkoły podstawowej w Jęczmieniszkach w rejonie wileńskim na Litwie (190 000 zł).

- Zmniejszono środki finansowe na realizacje zadań:

-rozbudowa Domu Polskiego w Jabłonkowie, w Czechach (nr wniosku 2/z; zmniejszenie o 43 850 zł, tj. do kwoty 156 150 zł).

-remont zakupionego domu na stanicę harcerską we Lwowie, na Ukrainie (nr wniosku 18/z; zmniejszenie o 184 946 zł, tj. do kwoty 210 054 zł).

-rozbudowa Szkoły Podstawowej w Egliszkach w rej wileńskim na Litwie (nr wniosku 11/z; zmniejszenie o 45 615 zł, tj. do kwoty 54 385 zł).

- Przychylając się do próśb Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", przedstawionych w piśmie nr I-235/2004 z dnia 24 listopada br., wyrażono zgodę na przesunięcie kwot dotacji w zakresach rzeczowych następujących zadań:

-zakup i adaptacja budynku z przeznaczeniem na dom polski w Samborze, na Ukrainie (nr wniosku 82/z),

-zakup obiektu z przeznaczeniem na dom polski w Wierszynie, w Rosji (nr wniosku 34/z),

-przebudowa zakupionego budynku na dom polski z częścią oświatową w Oszmianach, na Białorusi ( nr wniosku 67/z).

- Wyrażono zgodę na zwiększenie przyznanych kwot dotacji na realizację następujących zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym:

-rozbudowa i adaptacja szkoły polskiej w Wesołówce, w rejonie wileńskim na Litwie (zwiększenie o 56 102 zł; nr wniosku 14/z),

-rozbudowa i remont Szkoły Polskiej w Suderwii w rejonie wileńskim na Litwie (zwiększenie o 59 366 zł.; nr wniosku 92/z),

-zakup lokalu dla Oddziału ZLP w Kownie, na Litwie ( zwiększenie o 169 186 zł; nr wniosku 58/z),

-rozbudowa szkoły podstawowej w Kienach, rejon wileński na Litwie (zwiększenie o 150 757 zł; nr wniosku 52/z).

- Wyrażono zgodę na przyznanie dotacji w wysokości 145 000 zł na zadanie pod nazwą "adaptacja pomieszczeń w Domu Kultury Polskiej w Wilnie na Litwie" ( nr wniosku 99).

- Wyrażono zgodę na zwiększenie dotacji do 1 810 000 zł z przeznaczeniem na zakup, adaptację i wyposażenie lokalu przeznaczonego na dom polski i szkołę sobotnio-niedzielną w Sankt Petersburgu, w Rosji (nr wniosku 97).

- Wyrażono zgodę na zlecenie następujących zadań i przyznanie dotacji, pod warunkiem uzupełnienia dokumentacji zgodnie z wymogami Kancelarii Senatu:

na zakup urządzeń do ciepłej wody dla Domu Polskiego w Iwieńcu, na Białorusi (24 000 zł; nr wniosku 100),

- na zakup i montaż urządzeń oświetleniowych dla Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Wędryni, w Czechach (16 000 zł; nr wniosku 101).

Podczas posiedzenia prezydium stwierdzono konieczność zwołania posiedzenia Senatu 22 grudnia br.

17 grudnia br., na zaproszenie Związku Polaków na Litwie, uda się do Wilna delegacja senacka pod przewodnictwem marszałka Longina Pastusiaka.