18 listopada 2004 r. odbyło się 76. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji na temat "Wzajemne relacje administracji rządowej i samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy w regionie". Marszałek Longin Pastusiak zaproponował, by do udziału w konferencji zaprosić również przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prezydium zaaprobowało termin i miejsce konferencji: 9 grudnia br., sala plenarna Senatu RP.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2005. Punkt 5 § 2 przyjęto w brzmieniu: "Wspieranie działalności mediów polonijnych w świecie".

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą.

I. Wyrażono zgodę na zmiany w umowach, zawartych w pismach:

- nr PS-31/118/04 z 10 listopada br. prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska";

- nr PS-31/120/04 z 15 listopada br. prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska";

- nr 792/2004 z 15 listopada br. prezesa Fundacji "Semper Polonia".

II. Rozpatrzono wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

1. (nr wniosku 300z) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: refundacja kosztów zakupu skrzyni biegów do samochodu LUBLIN 3 - typ mikrobus dla Z.S. Związek Polaków na Białorusi - 2500 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

2. (nr wniosku 301) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Warszawie: wsparcie środowisk polonijnych - organizacja dwóch turnusów sanatoryjno-rehabilitacyjnych dla chorych osób dorosłych i kombatantów polskich z Białorusi, Litwy i Ukrainy, połączonych z edukacją na temat profilaktyki i leczenia niepełnosprawności - 100 774 zł. Przyznano dotację w wysokości 42 885 zł.

3. (nr wniosku 303) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą (wniosek nr 68) - 35 050 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

4. (nr wniosku 304) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: dofinansowanie kosztów Dni Lwowa w Warszawie (w ramach programu wspierania polskiej kultury poza granicami kraju) - 3448 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

5. (nr wniosku 305) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program pomocy charytatywnej - pomoc dla polskich środowisk na Wschodzie - 161 500 zł. Przyznano dotację w wysokości 74 500 zł.

6. (nr wniosku 306) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego - 114 940 zł. Przyznano dotację w wysokości 57 470 zł.

7. (nr wniosku 308) Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie: doposażenie szkół polskich na Litwie i Białorusi - 84 000 zł. Przyznano 35 000 zł.

8. (nr wniosku 311) Fundacja "Polonia" w Warszawie: szkolenia komputerowe dla Polonii ze Wschodu - 82 996 zł. Wniosek został odrzucony.

9. (nr wniosku 309) Fundacja "Polonia w Warszawie": świąteczne paczki dla 220 dzieci w trzech domach dziecka na Litwie - 16 200 zł. Wniosek został odrzucony.

10. (nr wniosku 310) Fundacja "Polonia" w Warszawie: program leczenia polskich dzieci ze Wschodu "Ratujmy Życie" - 52 000 zł. Wniosek został odrzucony.

11. (nr wniosku 302) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Program Ex Libris Polonia -spedycja i transport darów - 33 895 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

III. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

1. (nr wniosku 97) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zakup i wyposażenie lokalu przeznaczonego na dom polski i szkołę sobotnio-niedzielną w Sankt Petersburgu, w Rosji - 1 860 000 zł. Wniosek został odłożony.

2. (nr wniosku 98) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont lokalu przeznaczonego na dom polski w Pryłukach, na Ukrainie - 36 000 zł. Przyznano postulowana kwotę.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu stwierdziło, że celem wnikliwego omówienia spraw ochrony i bezpieczeństwa parlamentu należy zorganizować wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Senatu. Postanowiono, że w tej sprawie zostanie wystosowane odpowiednie pismo do marszałka Sejmu Józefa Oleksego.

Prezydium wyraziło zgodę na udzielenie 10 grudnia br. sali posiedzeń Senatu na zorganizowanie przez Klub Parlamentarny "Lewica Razem" konferencji, dotyczącej inicjatywy ustawodawczej Senatu: projekt ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego. Z wnioskiem w imieniu grupy senatorów wystąpiła senator Krystyna Sienkiewicz.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację, przedłożoną przez senator K. Sienkiewicz, o organizowaniu przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia 30 listopada br. debaty komisji z udziałem przedstawicieli różnych fundacji oraz stowarzyszeń na temat problemu bezdomności.