4 listopada 2004 r. odbyło się 75. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Ochrony Środowiska i wyraziło zgodę na odbycie posiedzenia wyjazdowego w dniach 15-16 listopada br. w Poznaniu. Posiedzenie odbędzie się na zaproszenie prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich Bogusława Zalewskiego w związku z Międzynarodowymi Targami Ekologicznymi POLEKO 2004, które w tym terminie będą miały miejsce w Poznaniu. Zaakceptowano wysokość wydatków ponoszonych z tego tytułu przez Kancelarię Senatu, ograniczających się do kosztów delegacji pracowników sekretariatu komisji.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie doraźnej pomocy medycznej udzielanej w trakcie posiedzenia Senatu. Analogiczną uchwałę podjęło Prezydium Sejmu 13 października br. Nowelizacja ustawy z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dokonana przez ustawę z 27 sierpnia br. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znosi od 1 stycznia 2005 r. uprawnienia parlamentarzystów do świadczeń resortowej służby zdrowia MSWiA, w tym także - do pomocy udzielanej podczas posiedzeń. W tych okolicznościach zachodzi potrzeba zapewnienia w trakcie posiedzeń Senatu opieki medycznej na niezbędnym poziomie.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą.

I. Prezydium uchyliło uchwałę nr 363 Prezydium Senatu z 1 kwietnia br., dotyczącą zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r., polegającego na realizacji programu "Pomoc charytatywna dla osób i organizacji polskich".

II. Pozytywnie rozpatrzono prośby prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dotyczące zmian w zawartych umowach, zaproponowanych w następujących pismach: nr PS-31/100/04 z 11 października br.; PS- 31/104/04 z 15 października br.; PS-31/106/04 z 15 października br.

III a. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

1. (nr wniosku 287) Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia w Łodzi: paczki z darami świątecznymi dla polskich kombatantów żyjących na Powołżu i na Syberii - 34 950 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

2. (nr wniosku 290) Fundacja Pomocy Polakom na Krymie "Nadzieja" w Warszawie: obchody Dnia Niepodległości Polski dla Polaków i obywateli polskiego pochodzenia zamieszkałych na Krymie - 3470 zł. Wniosek został odrzucony.

3. (nr wniosku 292) Fundacja Pomocy Polakom na Krymie "Nadzieja" w Warszawie: zorganizowania obchodów świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla Polaków i obywateli polskiego pochodzenia zamieszkałych na Krymie - 4538 zł. Wniosek został odrzucony.

Prezydium podzieliło stanowisko Zespołu Finansów Polonijnych odnośnie do wniosków Fundacji "Nadzieja", zawarte w protokole nr 13/2004 z 28 października br.

4. (nr wniosku 293) Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie: obóz świąteczny w krainie przodków - 83 055 zł. Przyznano 50 000 zł.

5. (nr wniosku 296) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: akcja ratowania zdrowia i życia dziecka narodowości polskiej - Roberta Tawrela z Republiki Białoruś - 8000 zł. Wniosek został odrzucony. Prezydium po raz kolejny jednomyślnie podkreśliło konieczność nierozpatrywania indywidualnych, imiennych wniosków.

6. (nr wniosku 84) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: wydanie podręcznika do nauki języka polskiego "Od słowa do słowa" - 49 750 zł. Wniosek został odrzucony.

7. (nr wniosku 86) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: wydanie zeszytu ćwiczeń do nauki języka polskiego "Kraina języka polskiego" - 12 900 zł. Wniosek został odrzucony.

8. (nr wniosku 294) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Program pomocy charytatywnej - pomoc dla polskich środowisk na Wschodzie - 61 800 zł.

9. (nr wniosku 295) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: refundacja kosztów pobytu grupy 55 dzieci i młodzieży z rodzin polskich z Łucka na koloniach letnich w Gdańsku-Sobieszewie (w ramach programu pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego) - 29 080 zł.

10. (nr wniosku 297) Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie - rozszerzenie "Programu wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą" - 18 400 zł.

Wnioski: 8, 9 i 10 (odpowiednio: 294, 295 i 297) Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" nie zostały rozpatrzone w związku z pismem wnioskodawcy informującym o ich wycofaniu.

III b. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

1. (nr wniosku 86/z) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: dofinansowanie budowy schroniska młodzieżowego w Landwarowie (rej. trocki na Litwie) - 52 556 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

2. (nr wniosku 87/z) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: dofinansowanie robót wykończeniowych w kościele w Kowalczukach, na Litwie - 25 775 zł. Wniosek został odrzucony.

3. (nr wniosku 88/z) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: dobudowa sanitariatów przy szkole podstawowej w Korwiu (rej. wileński na Litwie) - 15 600 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

4. (nr wniosku 89/z) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa wieży ciśnień przy szkole polskiej w Gródku Podolskim na Ukrainie - 15 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

5. ( nr wniosku 90/z) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont Domu Polskiego z częścią oświatową w Żytomierzu na Ukrainie - 12 500 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

IV. Prezydium zaakceptowało zmiany zakresów rzeczowych wniosków Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w następujących inwestycjach:

1) Rozbudowa i remont szkoły polskiej w Suderwii w rej. Wileńskim, na Litwie;

2) Remont szkoły podstawowej w Szumsku w rej. Wileńskim, na Litwie;

3) Przebudowa zakupionego budynku na dom polski w Nowogródku, na Białorusi;

4) Adaptacja i remont obiektu na dom polski w Czkałowie, w Kazachstanie;

5) Remont Domu Polskiego w Daugavpilsie, na Łotwie;

6) Remont klasy polskiej w Szkole Średniej nr 72 w Taszkiencie w Uzbekistanie.

Prezydium zapoznało się z pismem dr Marii Kasprzyckiej, dyrektor muzeum w Elblągu. Zawarto w nim propozycję proponuje przedstawienia w pierwszej połowie marca 2005 r. w Senacie RP wystawy prezentującej Stare Miasto w Elblągu jako przykład miasta, które realizuje pełny program naukowy w postaci badań archeologiczno-architektonicznych niekolidujący z rozbudową miasta. Przedstawiona propozycja nie uzyskała akceptacji z uwagi na koszty ubezpieczenia okazów archeologicznych, a także dublowanie tematu wystawy. Taka wystawa obrazująca plon badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na Starym Mieście w Elblągu będzie prezentowana w drugiej połowie marca 2005 r. w Muzeum Historycznym Miasta st. Warszawy.