30 września 2004 r. odbyło się 74. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia wyrażono zgodę na odbycie wyjazdowego posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu w województwie małopolskim (w Wieliczce i Krakowie), 20 i 21 października br. Planowanym tematem posiedzenia będzie: "Ochrona postprzemysłowego dziedzictwa kultury" oraz zapoznanie się z aktualną sytuacją zabytków i placówek muzealno-turystycznych regionu małopolskiego. Posiedzenie odbędzie się na zaproszenie wojewody małopolskiego. Aprobatę prezydium uzyskał przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

A. Sprawy zadań inwestycyjnych.

Przyjęto rezygnację Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z realizacji zadania państwowego o charakterze inwestycyjnym pn. "Partycypacja w kosztach budowy sali gimnastycznej w Rezekne na Łotwie" (wartość dotacji na to zadanie wynosiła 580 000 zł brutto).

Zaakceptowano propozycję Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wykorzystania powyższej kwoty na rozszerzenie zakresu rzeczowego i kwotowego trzech zadań już zleconych na mocy uchwał Prezydium Senatu i zawartej w ich wykonaniu umowy:

1. (nr wniosku 82) dofinansowanie remontu świetlicy w Domu Polskim w Bielcach w Mołdawii - refundacja poniesionych kosztów - 3000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

2. (nr wniosku 83) zakup i remont budynku w Pierwomajce w Kazachstanie - 30 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

3. (nr wniosku 79) remont dachu siedziby Oddziału ZPL w Wilnie na Litwie - 20 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

4. (nr wniosku 80) remont siedziby Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema w Budapeszcie na Węgrzech - 28 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

5. (nr wniosku 81) adaptacja pomieszczeń w Domu Kultury Polskiej w Wilnie na Litwie - 145 000 zł. Wniosek został odrzucony.

6. (nr wniosku 83) zakup działki z zachowanymi na niej pamiątkami w Zułowie, miejscu urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego - 86 000 zł. Wniosek został odłożony.

Zaakceptowano wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dotyczący zmiany lokalizacji obiektu na dom polski w Samborze na Ukrainie.

B. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym

A. AKCJA LETNIA

1. (nr wniosku 259) Fundacja "Polonia" w Warszawie: młodzieżowy obóz integracyjny dla polskiej drużyny harcerskiej z Ukrainy (Drohobycz) i domów dziecka z Warszawy - refundacja - 30 000 zł. Przyznano 14 700 zł.

2. (nr wniosku 281) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: dofinansowanie pobytu grupy 40 dzieci z Krzemieńca na Ukrainie, przebywających na wypoczynku letnim w Hajnówce i Białowieży (w ramach "Programu pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego") - 3448 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

B. EDUKACJA

3. (nr wniosku 94) Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Warszawie: szkolenie dla działaczy polonijnych ze Wschodu na temat: "Jak robić biznes z Polską" - 75 000 zł. Wniosek został odrzucony.

4. (nr wniosku 229) Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: dofinansowanie wyżywienia młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi w bursie przy Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie - Wilanowie - 15 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

C. KULTURA

5. (nr wniosku 277) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej w Lidzbarku Warmińskim: XX Kaziuki - Wilniuki - 10 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

6. (nr wniosku 283) Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Lublinie: organizacja wystawy "Świątynie dawnej i obecnej Polski" dla Polonii w Instytucie Polskim w Dusseldorfie - 13 864 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

7. (nr wniosku 284) Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych: VI Międzynarodowe Warsztaty Polonijne - 25 000 zł. Przyznano 18 000 zł.

D. POMOC CHARYTATYWNA

8. (nr wniosku 258) Fundacja "Polonia" w Warszawie: program leczenia dzieci polskich ze Wschodu "Ratujmy Życie" - 30 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

9. (nr wniosku 276) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pobyt 42-osobowej grupy Sybiraków z RPA w Polsce (w ramach "Programu pomocy charytatywnej") - 35 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

10. (nr wniosku 280) Polska Misja Medyczna w Krakowie: mobilne ambulatoria medyczne oraz projekt profilaktyki i leczenia gruźlicy - pomoc medyczna dla Polaków mieszkających w Gruzji - 99 000 zł. Wniosek został odrzucony.

E. VARIA

11. (nr wniosku 262) Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu: VIII Edycja Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - 15 488 zł. Wniosek został odrzucony.

12. (nr wniosku 279) Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii w Częstochowie - film pt. "Wszystko co nasze" na podstawie wątków biograficznych Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta II RP, realizowanego wspólnie z Akademią Polonijną w Częstochowie - 120 000 zł. Wniosek został odrzucony.

13. (nr wniosku 282) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Maratończyk" w Żorach: X Międzynarodowa Sztafeta Biegowa "Szlakiem Porozumień 80. roku" - 4000 zł. Wniosek został odrzucony.

14. (nr wniosku 285) Fundacja "Oświata Polska za Granicą": sfinansowanie naprawy komputera zakupionego w 2002 roku ze środków Senatu RP dla Redakcji POLONEZA w Kairze - 3000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

15. (nr wniosku 289) Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne: koncerty młodzieżowej orkiestry "Jeunesses Musicales" dla Polaków na Litwie - 30 000 zł. Przyznano 20 000 zł.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił uwagę, że należy uczulić Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", by przedkładane przez nie wnioski o zlecenia zadań o charakterze inwestycyjnym były bardzo starannie i precyzyjnie opracowywane.

F. Informacja Szefa Kancelarii na temat realizacji umowy nr 100.

Prezydium zaakceptowało projekt podpisania przez szefa Kancelarii Senatu ministra Adama Witalca z prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Andrzejem Stelmachowskim oraz sekretarzem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ryszardem Brykowskim porozumienia w sprawie rozwiązania umowy nr 100 z 19 sierpnia br. o wykonaniu przez stowarzyszenie zadania inwestycyjnego, polegającego na zakupie na własność stowarzyszenia oraz remoncie bieżącym i wyposażeniu lokalu mieszkalnego przeznaczonego na dom polski i szkołę sobotnio-niedzielną w Sankt Petersburgu. Ustalono, że umowa zostanie rozwiązana na mocy porozumienia stron.

W dniach 17-23 października br. planowana jest wizyta w Kanadzie, na zaproszenie przewodniczącego Senatu Kanady Dana Haysa, oficjalnej delegacji Senatu RP pod przewodnictwem marszałka Longina Pastusiaka. Delegacji Senatu towarzyszyć będą dziennikarze oraz grupa przedsiębiorców, którzy odbędą spotkania z przedstawicielami kanadyjskich organizacji biznesu. Ustalono skład delegacji, wziąwszy pod uwagę senatorów, którzy najmniej wyjeżdżali służbowo za granicę w czasie V kadencji. W delegacji uczestniczyć będą senatorowie: Janusz Bielawski SLD-UP, Krystyna Sienkiewicz SLD-UP, Krzysztof Szydłowski SDPL, Józef Sztorc LPR.

Prezydium zaakceptowało, wysuniętą przez Komisję Spraw Unii Europejskiej, kandydaturę senatora Edmunda Wittbrodta jako członka delegacji na konferencję Komisji ds. Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC). Dotychczas polski parlament był reprezentowany na konferencji przez dwóch posłów i jednego senatora, którzy brali udział w posiedzeniach na prawach obserwatorów. W związku z przystąpieniem Polski do UE, skład delegacji polskiego parlamentu został rozszerzony do sześciu przedstawicieli biorących udział w posiedzeniach na pełnych prawach. W wyniku ustaleń między marszałkiem L. Pastusiakiem a marszałkiem Sejmu Józefem Oleksym przyjęto, że Sejm i Senat RP będą reprezentowane na COSAC przez czterech posłów i dwóch senatorów. W związku z powyższym zaszła potrzeba mianowania, oprócz przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej senatora Zygmunta Cybulskiego, drugiego przedstawiciela Senatu RP na COSAC.

Prezydium zaakceptowało projekt zmiany statutu Kancelarii Senatu, stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 18 Regulaminu Senatu.

Podczas posiedzenia poruszono też sprawę koordynacji wyjazdów zagranicznych senatorów. Uzgodniono, iż zgodnie z przyjętymi założeniami wszelkie sprawy związane z wyjazdami zagranicznymi winny być kierowane do Działu Spraw Międzynarodowych Biura Prezydialnego. Marszałek Senatu przypomniał, że do jego kompetencji należy udzielanie zgody na wyjazdy zagraniczne senatora i na użycie przez niego paszportu dyplomatycznego. W wypadku nieobecności marszałka Senatu zgody takiej udzielać może wicemarszałek Ryszard Jarzembowski oraz pozostali wicemarszałkowie.

Prezydium z zadowoleniem przyjęło do wiadomości informację o piśmie przedstawicieli Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, skierowanym do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Wyraża ono sprzeciw wobec podniesionej przez PO kwestii zlikwidowania Senatu RP wyrażonej m.in. w programie "Referendum 2005. 4 x Tak".

Przedyskutowana została sprawa niezamieszczania w mediach sprostowań dotyczących pracy Senatu RP. Ustalono, że sprostowania będą przesyłane równocześnie do PAP. Rozważono również możliwość umieszczania ich w Internecie, na stronach senackich.

Stwierdzono, iż konieczne wydaje się poświęcenie uwagi sprawie ataków mediów prywatnych na media publiczne. Uznano, że słuszne byłoby zorganizowanie w tym jeszcze roku konferencji bądź seminarium nt. "Czy media publiczne są zagrożone". Opracowanie powyższego zagadnienia powierzono przewodniczącemu Komisji Kultury i Środków Przekazu senatorowi Ryszardowi Sławińskiemu.