12 sierpnia 2004 r. odbyło się 73. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium powróciło do sprawy zorganizowania przez Komisję Kultury i Środków Przekazu konferencji "Rola prasy lokalnej w integracji środowisk małych miast i wsi". Wyrażono zgodę na zaproponowany termin 21 września br. oraz na udostępnienie sali. Prezydium zgłosiło uwagi odnośnie do tytułu konferencji, proponując jego zmianę np. na "Integracyjna rola mediów lokalnych/ prasy lokalnej". Zobligowano organizatorów konferencji, by jako jeden z jej punktów pojawił się komunikat organizatorów Forum Mediów Polonijnych na temat prasy polonijnej. Kosztorys konferencji uzyskał akceptację na 67. posiedzeniu prezydium, 20 maja br.

Wyrażono zgodę na odbycie wyjazdowego posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu na Zamojszczyźnie w dniach 21-22 września br. Posiedzenie na temat: "Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast w Polsce" odbędzie się na zaproszenie prezydenta i starostwa powiatowego Zamościa. Zaaprobowano koszty wyjazdu, obejmujące jedynie delegację służbową sekretarza komisji.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym

A. AKCJA LETNIA

1. (nr wniosku 221) Fundacja "Lublin Dzieciom" w Lublinie - kolonie letnie dla 200 dzieci Polonii ukraińskiej z Łucka, na Ukrainie, oraz z Obwodu Wołyńskiego - 146 700 zł. Wniosek został odrzucony.

2. (nr wniosku 269) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży polonijnej - 140 000 zł. Wniosek został odrzucony.

3. (nr wniosku 264) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie kosztów wyżywienia 50-osobowej grupy dzieci polskiego pochodzenia z Berdyczowa (w ramach "Programu rozwoju organizacji młodzieżowych, harcerstwa oraz sportu polonijnego") - 10 345 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

B. EDUKACJA

4. (nr wniosku 168) Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie - IV Sympozjum "Polacy Razem" w Wilnie, na Litwie pt. "Polska myśl techniczna w Unii Europejskiej" - 32 121 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

5. (nr wniosku 271) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - organizacja dwudniowej konferencji w Pułtusku, dotyczącej programu pomocy oświacie polskiej na Wschodzie (w ramach "Programu pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego") - 11 494 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

6. (nr wniosku 270) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie organizacji letniego seminarium naukowego w Drohiczynie dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku - 5747 zł. Wniosek został odrzucony.

C. KULTURA

7. (nr wniosku 200) Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" we Wrocławiu - trzeci międzynarodowy plener malarski Lwów - Karpacz 2004 - 6780 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

8. (nr wniosku 238) Związek Literatów Polskich w Warszawie - XXXIII Warszawska Jesień Poezji - 15 000 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 10 400 zł.

D. ZADANIA WYDAWNICZE

9. (nr wniosku 201) Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" we Wrocławiu - wydawanie dwumiesięcznika "Semper Fidelis" - 33 900 zł. Wniosek został odrzucony.

10. (nr wniosku 267) Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" we Wrocławiu - wydanie albumu "Zapomniane świątynie kresowe" - 6896 zł. Wniosek został odrzucony.

11. (nr wniosku 268) Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" we Wrocławiu - wydanie kalendarza kresowego na rok 2005 - 13 060 zł. Wniosek został odrzucony.

12. (nr wniosku 214) Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu - śpiewnik polskich pieśni historycznych i patriotycznych oraz ludowych - 17 570 zł. Wniosek został odrzucony.

E. WSPIERANIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH

13. (nr wniosku 263) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie kosztów przejazdu 30-osobowej grupy młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca "Sołonczanka" z Nowego Sołońca w Rumunii (w ramach "Programu wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą") - 9195 zł. Wniosek został odrzucony.

14. (nr wniosku 265) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - koszty utrzymania biura Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie (w ramach "Programu wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą") - 2300 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

15. (nr wniosku 266) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie koncertu polskiego zespołu muzycznego oraz występów ludowego zespołu z Tyrolu (w ramach Programu wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą) - 8620 zł. Wniosek został odrzucony.

16. (nr wniosku 272) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie kosztów redakcyjnych i wydawniczych kuriera "Polonica" w Berlinie (w ramach "Programu wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą") - 9195 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

17. (nr wniosku 273) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie działalności programowej Europejskiego Centrum Kultury IGNIS w Kolonii (w ramach "Programu wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą") - 18 390 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

18. (nr wniosku 274) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie obchodów XIII Dni Polskich w Graz, organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne "Forum Polskie Graz" (w ramach "Programu wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą") - 3448 zł. Wniosek został odrzucony.

19. (nr wniosku 275) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - refundacja kosztów organizacji przez Stowarzyszenie Polaków w Genewie majówki dla dzieci i rodziców z rodzin polskich i polsko-szwajcarskich (w ramach "Programu wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą") - 3448 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

F. POMOC CHARYTATYWNA

20. (nr wniosku 276) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - pobyt 42-osobowej grupy Sybiraków z RPA w Polsce (w ramach "Programu pomocy charytatywnej") - 35 000 zł. Wniosek został odłożony.

G. VARIA

21. (nr wniosku 256) Złotnicki Zespół Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca" w Żarach - jubileusz dwudziestolecia istnienia zespołu z udziałem zespołów górali czadeckich z Polski, Rumunii i Słowacji - 23 000 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 17 000 zł.

22. (nr wniosku 257) Stowarzyszenie "Wspólnota Nadbużańska" w Siedlcach - VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Bohaterów w Akcji V2 w Sarnakach - 10 500 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 8000 zł.

23. (nr wniosku 261) Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne w Żaganiu - koncerty młodzieżowej orkiestry "Jeunesses Musicales" dla Polaków na Litwie - 41 500 zł. Wniosek został odrzucony.

24. (nr wniosku Fundacja Młodej Polonii: Polska - Europa - Świat Udział dzieci polonijnych w Międzynarodowym Zlocie Gwiaździstym Młodych Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego - 10 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

W związku z pismem prezesa Fundacji "Semper Polonia" (nr 456/2004 z 26 lipca br.) informującym o rezygnacji z realizacji zadania państwowego pod nazwą Polonijne Centrum Olimpijskie w Atenach (uchwała nr 408 Prezydium Senatu z 3 czerwca br.), Prezydium Senatu uchyliło ww. uchwałę.

Prezydium powróciło do wniosku Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (rozpatrywanego na posiedzeniu 24 czerwca br.) o zlecenie zadania państwowego o charakterze inwestycyjnym: "Zakup lokalu (obiektu) na Szkołę i Dom Polski w Sankt Petersbugu w Rosji". W związku z prośbą, przekazaną przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w piśmie nr I-139/2004 z 6 sierpnia br., dotyczącą zmiany nazwy zadania, która precyzowałaby zakres rzeczowy tego zadania, podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę nr 411. Zmiany, o których mowa, dotyczą:

a) nazwy zadania na: "Zakup, remont bieżący i wyposażenie lokalu przeznaczonego na Dom Polski i Szkołę Sobotnio-Niedzielną w Sankt Petersburgu w Rosji";

b) zobowiązania szefa Kancelarii Senatu do zawarcia odrębnej umowy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" na wykonanie tego zadania, której celem jest odpowiednie zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa. (Zrezygnowano z proponowanego wcześniej utworzenia na nieruchomości hipoteki kaucyjnej na rzecz zabezpieczeń umownych).

Prezydium wyraziło opinię odnośnie do propozycji budżetu Kancelarii Senatu na rok 2005. Przyjęto do wiadomości pozytywne opinie:

- Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie projektu budżetu w częściach dotyczących: wydatków w zakresie świadczeń senatorskich, wydatków komórek organizacyjnych Kancelarii Senatu RP, pozostałej działalności - opieka nad Polonią i Polakami za granicą;

- Komisji Emigracji i Polaków za Granicą w sprawie projektu budżetu w zakresie opieki nad Polonią oraz Polakami za granicą.

Szef Kancelarii Senatu zapoznał zebranych z planem podziału środków finansowych. Podstawą opracowania projektu budżetu jest rozporządzenie ministra finansów w tej sprawie, które określa podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na rok 2005. Dla Kancelarii Senatu najistotniejszy jest jednoroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony na poziomie 102,8%. Wydatki Kancelarii Senatu w 2005 roku planowane są na łączną kwotę 125 mln 9 tys. zł, tj. o 3,4% więcej w stosunku do roku bieżącego. Na planowane wydatki składają się:

- wydatki na świadczenia dla senatorów 43 mln 257 tys. zł,

- wydatki na funkcjonowanie Kancelarii Senatu i zakupy inwestycyjne 33 mln 437 tys. zł,

- wydatki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą 48 mln 315 tys. zł.

Ogółem planowane wydatki w części kancelaryjnej są wyższe o 3,8%, a na świadczenia senatorskie - o 22,1%. Wzrost wydatków na świadczenia senatorskie wynika z faktu, że w 2005 roku będzie zmiana kadencji. Wzrost wydatków na ogólną opiekę nad Polonią i Polakami za granicą planowany jest na 2,8%.

Przedstawiony projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię prezydium.

Prezydium zapoznało się z przedstawionymi projektami kalendarzy na rok 2005. Planowany jest druk dwóch kalendarzy ściennych - trójdzielnego i planszowego.

Kalendarz trójdzielny jest przewidziany dla wszystkich senatorów, na użytek organów Senatu RP, Kancelarii Senatu oraz biur senatorskich. Zaakceptowano wysokość nakładu: 500 egz.

W kalendarzu planszowym prezentowane są symbole narodowe w polskiej tradycji i historii. Motywem przewodnim jest w tym wypadku wizerunek Orła Białego jako godła państwa, utrwalony w rzeźbie polskiej II Rzeczypospolitej. Zaakceptowano wysokość nakładu (500 egz.) oraz następujący rozdzielnik: marszałek, wicemarszałkowie, senatorowie, szef Kancelarii Senatu, Komisja Emigracji i Polaków za Granicą, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Spraw Unii Europejskiej, Biuro Prezydialne (ambasady), Biuro Prawno-Organizacyjne (organizacje polonijne).

Prezydium zgłosiło kilka uwag o charakterze technicznym do obu projektów.

Wzorem lat ubiegłych, zaplanowano również druk kalendarzy kieszonkowych i książkowych. Zaakceptowano wysokość nakładu każdego z nich - po 600 egz. Wydanie kalendarzy zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.