23 lipca br. odbyło się 71. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przedyskutowało kwestię podniesioną w piśmie od wicemarszałka Sejmu Tomasza Nałęcza do przewodniczącej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności senator Teresy Liszcz, dotyczącą konsultacji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, inicjatywy ustawodawczej Senatu podjętej w trybie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej. Inicjatywa "Szybkiej ścieżki legislacyjnej" została wprowadzona do Regulaminu Senatu w odpowiedzi na utrwaloną linię orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego w zakresie możliwości wprowadzania przez Senat poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm. Miała ona umożliwiać szybkie podjęcie inicjatywy ustawodawczej w razie takiej potrzeby przy jednoczesnym uniknięciu zarzutu wykroczenia w uchwale Senatu poza materię rozpatrywanej ustawy, co mogłoby oznaczać naruszenie konstytucji. Specyfika trybu przewidzianego w art. 69 Regulaminu Senatu polega na tym, że wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej należy przedstawić razem z projektem uchwały w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm, które następnie są przedstawiane łącznie Senatowi przez sprawozdawcę komisji. Ten szczególny tryb wyklucza możliwość przeprowadzenia konsultacji wspomnianych w art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu, na który powołał się w swym piśmie wicemarszałek Sejmu T. Nałęcz. Prezydium ustaliło, że z uwagi na precedensowy charakter sprawy właściwą formą odpowiedzi na jego pismo będzie list w tej sprawie marszałka Longina Pastusiaka do marszałka Sejmu Józefa Oleksego.

Prezydium Senatu podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę nr 12 z 7 stycznia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej. Postanowiono, że przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Zbigniew Cybulski zwróci uwagę członkom komisji na § 7, zgodnie z którym "Jeżeli senator będący członkiem komisji wymienionej w § 4 pkt 5, niezależnie od przyczyn, nie weźmie w ciągu 3 miesięcy udziału w 1/3 i więcej liczby posiedzeń komisji, marszałek Senatu może pozbawić takiego senatora prawa do dodatku do uposażenia przez okres kolejnych 3 miesięcy".

Prezydium powróciło do wniosku Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o zlecenie zadania państwowego o charakterze inwestycyjnym określonym jako "Zakup lokalu (obiektu) na Szkołę i Dom Polski w Sankt Petersburgu w Rosji". Na poprzednim posiedzeniu prezydium, 24 czerwca br., przyznano na powyższy cel dotację w wysokości 1 700 000 zł. Prezydium uwarunkowało realizację swej pozytywnej decyzji spełnieniem kilku wymagań. W wyniku dyskusji stwierdzono, że sprawę powyższą należy jeszcze odłożyć celem wyjaśnienia i zbadania wszystkich możliwości działania.

Marszałek Senatu L. Pastusiak przyjął zaproszenie od przewodniczącego Parlamentu Albanii dr. Serveta Pellumbiego do złożenia wraz z delegacją oficjalnej wizyty w tym kraju. Wybrano termin 27-28 września br. Prezydium ustaliło skład delegacji, w której pod przewodnictwem marszałka L. Pastusiaka weźmie udział czterech senatorów: dwóch z Klubu SLD-UP, jeden z Klubu Blok Senat 2001, jeden senator z Klubu SDPL. Przewodniczący Klubu SLD-UP desygnował senatorów Krystynę Sienkiewicz oraz Zdzisława Jarmużka. Ustalono, że przewodniczących dwóch pozostałych klubów zostanie przesłane pismo marszałka z prośbą o desygnowanie senatorów z sugestią, by byli to senatorowie, którzy najmniej wyjeżdżali służbowo w czasie kadencji.

Prezydium wysłuchało informacji na temat przygotowań do uczczenia 60. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Na główne uroczystości zaproszenia dostali wszyscy członkowie prezydium. Udział w planowanych uroczystościach wezmą:

Prezydium przyjęło informację o ewentualnej zmianie terminarza posiedzeń Senatu w sierpniu br. w związku z przewidywanym uchwaleniem przez Sejm ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Stwierdzono, że gdy na 81. posiedzeniu, 30 lipca br., Sejm uchwali ustawę "zdrowotną", odpowiednim terminem 68. posiedzenia Senatu, na którym ta ustawa mogłaby być rozpatrzona, jest 10 - 12 sierpnia br.

Prezydium przyjęło informację, że 24 czerwca br. Klub Platformy Obywatelskiej zmienił swój regulamin i rozszerzył swój skład o dwóch senatorów: Stanisława Huskowskiego i Roberta Smoktunowicza.

Prezydium przyjęło informację senatora elekta Ryszarda Matusiaka, iż w związku z otrzymaniem mandatu senatorskiego 13 lipca br. został przyjęty w skład Klubu Parlamentarnego Liga Polskich Rodzin.