15 kwietnia 2004 r. odbyło się 65. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło następujące wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą:

I Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym

A. AKCJA LETNIA

1. (nr wniosku 64) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie - organizacja na terenie Polski kolonii letniej dla dzieci pochodzenia polskiego z Doliny na Ukrainie - 13 250 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.

2. (nr wniosku 76) Stowarzyszenie Mazurskie Centrum Żeglarstwa w Giżycku - Żeglarski Tydzień Polonii "Mazury 2004" - 21 030 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 16 830 zł.

3. (nr wniosku 99) Caritas Polska w Warszawie - "Zrozumieć jedność" - wypoczynek dla dzieci i młodzieży polonijnej 2004 - 1 500 000 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 300 000 zł.

4. (nr wniosku 122) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu - kolonia letnia dla 45 dzieci polskich z Ukrainy - 20 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.

5. (nr wniosku 126) Caritas Diecezji Płockiej w Płocku - wypoczynek letni połączony z programem "Poznaj moją ojczyznę" dla dzieci ze środowisk polonijnych Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy - 100 000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

6. (nr wniosku 144) Stowarzyszenie Obywatelskie "Dom Polski" w Warszawie - doroczne studium wakacyjne młodzieży akademickiej z Białorusi pochodzenia polskiego - 37 880 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

7. (nr wniosku 151) Międzyszkolny Klub Jeździecki "Cwał" w Radomiu - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Polski oraz dla dzieci i młodzieży narodowości polskiej z Łotwy - 16 500 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

8. (nr wniosku 174) Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie - kolonie letnie leczniczo-wypoczynkowe 2004 roku w Polsce - 141 595 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

9. (nr wniosku 175) Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie - kolonie letnie leczniczo-wypoczynkowe 2004 roku w Polsce - 141 595 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 50 000 zł (wypoczynek dla 100 dzieci polskiego pochodzenia).

10. (nr wniosku 184) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie organizacji kolonii i pobytów dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce (w ramach programu pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego) - 246 170 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 116 063 zł.

B. KULTURA

11. (nr wniosku 131) Stowarzyszenie Sympatyków Collegium Cantorum Chóru Akademickiego Politechniki Częstochowskiej - "Polacy Polakom" tournee koncertowe Argentyna - Urugwaj - 90 000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji prezydium.

12. (nr wniosku 164) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku generała Kazimierza Małachowskiego we Francji - 45 400 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

13. (nr wniosku 171) Stowarzyszenie "Region Leszno w Europie" w Lesznie - uroczystości z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - 8000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

14. (nr wniosku 173) Stowarzyszenie "Międzynarodowe Targi Chleba" w Jaworze - VII Międzynarodowe Targi Chleba - 43 500 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

15. (nr wniosku 182) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie działalności Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Afryce Południowej (w ramach programu wspierania polskiej kultury poza granicami kraju) - 34 482 zł. Decyzją prezydium przyznano postulowaną kwotę.

C. ZADANIA WYDAWNICZE

16. (nr wniosku 77) Wschodnia Fundacja Kultury Akcent w Lublinie - Kontynuacja projektu: "Polacy za granicą - polskie rodowody, polskie znaki zapytania" - na kwotę 77 000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

17. (nr wniosku 123) Oficyna Wydawnicza Kucharski - wydanie III i IV tomu 5-tomowej "Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii" - 80 000 zł. Wniosek jako wymagający dodatkowych wyjaśnień został odłożony.

18. (nr wniosku 177) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - edycja "Przeglądu Wschodniego" - 54 022 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

19. (nr wniosku 178) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie wydania książki "O ostatnich latach życia Stanisława K. Ostrowskiego" autorstwa E. Grabskiej - 9125 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

20. (nr wniosku 179) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - wydanie książki "Działalność edukacyjna Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyznania na Śląsku" autorstwa Anieli Różańskiej - 4600 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

D. POMOC CHARYTATYWNA

21. (nr wniosku 3) Fundacja "Polonia" w Warszawie - program leczenia polskich dzieci ze Wschodu "Ratujmy życie" - 768 990 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

22. (nr wniosku 100) Caritas Polska w Warszawie - dożywianie dzieci w polskich przedszkolach na Litwie w rejonie solecznickim i święciańskim - 166 397 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

23. (nr wniosku 170) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku - akcja ratowania zdrowia i życia dzieci polskiego pochodzenia z Republiki Białorusi - 54 000 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji prezydium.

24. (nr wniosku 183) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - pobyt 42-osobowej grupy sybiraków z RPA w Polsce (w ramach programu pomocy charytatywnej) - 183 908 zł. Prezydium postanowiło przyznać dofinansowanie w wysokości 48 275 zł.

E. WSPIERANIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH

25. (nr wniosku 133) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie - dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu Biblioteki Polskiej w Brukseli w 2004 roku - 54 884 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 44 420 zł.

F. VARIA

26. (nr wniosku 4 ) Fundacja "Polonia" w Warszawie - szkolenia komputerowe dla Polonii ze Wschodu - 97 276 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

27. (nr wniosku 78) Fundacja "Polonia" w Warszawie - zintegrowany internetowy system komunikacji z Polonią - 479 058 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

28. (nr wniosku 180) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie - XII Międzynarodowe Biegi Młodych Olimpijczyków - 35 599 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 29 224 zł.

29. (nr wniosku 181) Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie - warsztaty plastyczne "Widzieć więcej" - 33 900 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 6818 zł.

30. (nr wniosku 185) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie - dofinansowanie XVI Międzynarodowego Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie "Kwiaty Polskie" 2004 - 125 000 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 105 000 zł.

II. Sprawy różne

1. Prośba prezesa Fundacji "Semper Polonia" o przyznanie dotacji w wysokości 1 230 596 zł na realizację programu stypendialno-stażowego dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania w 2004 roku w semestrze jesiennym roku akademickiego 2004/05. Wyrażono zgodę na przyznanie postulowanej kwoty.

2. Prośba prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o wprowadzenie korekt i uzupełnień do aneksu nr 1 do umowy nr 10 z 17 lutego 2004 r. (pismo nr I-35/2004 z 1 kwietnia 2004 r.). Wyrażono zgodę na wprowadzenie postulowanych korekt i uzupełnień.

Nie wyrażono zgody na ponowne rozpatrzenie:

- wniosku o zlecenie zadania pn. "Ex Libris Polonia" i dofinansowanie tego zadania o dodatkowe 200 000 zł - prośba prezesa Fundacji "Semper Polonia",

- wniosku o zlecenie zadania "Mobilne ambulatorium medyczne - pomoc medyczna dla Polaków mieszkających w Rumunii i Mołdawii" - prośba dyrektora Stowarzyszenia "Polska Misja Medyczna".

Podczas posiedzenia prezydium przyjęto do wiadomości informację o utworzeniu 31 marca br. Koła Senackiego Socjaldemokracji Polskiej, a następnie o przekształceniu go 7 kwietnia br. w Klub Senacki SDPL. Przedstawiona została uchwała koła w tej sprawie, wykaz członków klubu oraz regulamin. Stwierdzono, że w chwili obecnej brak jest jakichkolwiek możliwości lokalowych w Kancelarii Senatu na przydzielenie klubowi pomieszczenia na biuro.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację o pracach legislacyjnych nad nową strukturą komisji senackich.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i wyraziło zgodę na odbycie posiedzenia wyjazdowego Komisji na Żywiecczyźnie w dniach 27-29 maja br. Posiedzenie na temat: "Zaznajomienie się z warunkami materialnymi i programowymi funkcjonowania szkół mistrzostwa sportowego na przykładzie powiatu żywieckiego i bielskiego" odbędzie się na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Żywcu. Wyrażono zgodę na pokrycie przez Kancelarię Senatu kosztów delegacji służbowej sekretarza komisji.