18 marca 2004 r. odbyło się 63. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło projekt zmian w strukturze komisji senackich, wynikający z uchwalonej ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Ustawa zobowiązuje Radę Ministrów do przedstawiania obu izbom informacji o udziale RP w pracach UE, a właściwy organ określony w Regulaminie Senatu będzie mógł przedkładać Radzie Ministrów stanowisko dot. każdego projektu aktu prawnego UE.

Oznacza to konieczność rozpoczęcia prac nad zmianą Regulaminu Senatu, która określi tryb postępowania w Senacie w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE oraz ustanowi komisję właściwą do prowadzenia tych spraw.

Prezydium rozważyło wstępnie propozycje rozwiązań dotyczących komisji zajmującej się sprawami unijnymi, a także propozycje zmian w strukturze komisji senackich. Podkreślono, iż zakres pracy komisji do spraw Unii Europejskiej wymagać będzie stałej i intensywnej aktywności, a organizacja pracy komisji, do której będzie napływać bardzo dużo dokumentów, wymaga przygotowania odpowiedniego sekretariatu i zaplecza eksperckiego. Stwierdzono, że od jakości pracy tej komisji będzie zależała moc jej głosu. Jednocześnie zauważono (senator Grażyna Staniszewska), że należałoby położyć nacisk na aktywną współpracę komisji branżowych z komisją ds. UE, tworząc w tym celu odpowiednie mechanizmy służące informacji oraz koordynujące działania.

Odnośnie do propozycji zmian w strukturze podziału na komisje padły różne głosy. Senator Janina Sagatowska była za pozostawieniem istniejącej struktury i za dodaniem 14. komisji, ds. UE Wątpliwości wzbudził projekt połączenia Komisji Ochrony Środowiska z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwierdzono, że należałoby rozważyć alternatywnie połączenie Komisji Ochrony Środowiska z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (senator G. Staniszewska) lub pozostawienie Komisji Ochrony Środowiska w przyszłej strukturze. Należałoby się także zastanowić nad planowanym połączeniem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich z Komisją Ustawodawstwa i Praworządności. Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski stwierdził, że do odpowiednich rozwiązań struktury komisji należy podejść ewolucyjnie i kompromisowo, nie rewolucyjnie. Marszałek Longin Pastusiak podniósł sprawę uczestnictwa senatorów w komisjach. Należałoby rozważyć wprowadzenie zasady pracy senatorów w jednej komisji, a tylko w drodze wyjątku - w dwóch.

Konieczność zmniejszenia liczby obecnie pracujących komisji spowodowana jest także ograniczeniami lokalowymi.

Prezydium Senatu postanowiło projekt zmian w strukturze komisji senackich skierować do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Widząc jednocześnie konieczność przygotowania projektu zmian Regulaminu Senatu także w zakresie procedur ustawodawczych w sprawach ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej, prezydium postanowiło zwrócić się do komisji o przygotowanie projektu nowelizacji Regulaminu Senatu obejmującej wszystkie zagadnienia związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia przyjęto informację o zmianach w przewidywanych terminach posiedzeń Senatu w marcu i kwietniu br.