12 lutego 2004 r. odbyło się 61. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia senator Krystyny Sienkiewicz o wyrażenie zgody na posiedzenie wyjazdowe komisji w dniach 10-11 marca br. w Wałbrzychu. Przedmiotem posiedzenia mają być zagadnienia związane z restrukturyzacją finansową publicznych zakładów opieki zdrowotnej i przekształceniami organizacyjnymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W programie przewidziano spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego, samorządu zawodowego lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz zapoznanie się z działalnością niektórych publicznych ZOZ-ów z terenu Dolnego Śląska, będących w procesie przekształceń systemowych. Zaakceptowano przedstawiony program i kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło prośbę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Jerzego Pieniążka o wyrażenie zgody na zorganizowanie na terenie województwa świętokrzyskiego w dniach 12-13 marca br. (w tygodniu wolnym od posiedzenia plenarnego Senatu) wyjazdowego posiedzenia komisji. Posiedzenie dotyczyłoby różnych zagadnień, jak: przetwórstwo rolno-spożywcze, działalność przedsiębiorstw na terenie obszarów wiejskich, wspierające je programy, a także spraw związanych z procesem integracyjnym z Unią Europejską. Odpowiedzialnym za stronę organizacyjną posiedzenia jest senator Tadeusz Bartos. Zaakceptowano przedstawiony program i kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło następujące wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą:

I. Wnioski o zlecenie zadań programowych:

1. (nr wniosku 7) wniosek Stowarzyszenia Folklorystycznego we Włodawie - XIV Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem - 14 580 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

2. (nr wniosku 14) wniosek Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Sokołowie Podlaskim - VII Międzynarodowy Obóz Naukowy Gwary Nadbużańskiego Podlasia i Polonii na Białorusi w Serpelicach nad Bugiem - 14 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 9100 zł.

3. (nr wniosku 15) wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach - zimowe spotkania Rodaków "Puławy-Kijów" - 30 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 23 000 zł.

4. (nr wniosku 22) wniosek Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie - "Bez Granic" - letnia szkoła języka polskiego - 57 500 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

5. (nr wniosku 26) wniosek Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie - "Spadochron" - szkolenie dla dzieci i młodzieży polonijnej planującej karierę zawodową - 77 050 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

6. (nr wniosku 29) wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie - Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie - 331 955 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 277 265 zł.

7. (nr wniosku 35) wniosek Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie - Nadbużańska Kraina - bogactwo kultur i narodów. II warsztaty edukacyjne dla dzieci Polonii ukraińskiej - 60 660 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 49 100 zł.

8. (nr wniosku 36) wniosek Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie - Beskidzka przygoda - warsztaty dziedzictwa kulturowego dla polskich dzieci z Dowbysza - 60 530 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 49 970 zł.

9. (nr wniosku 41) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - promocja spraw polonijnych - 1 217 805 zł. Przyznano dotację w wysokości 1 004 713 zł, przychylając się do stanowiska Zespołu Finansów Polonijnych.

10. (nr wniosku 42) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Polonia i Polacy w Unii Europejskiej i poza nią - 106 436 zł. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

11. (nr wniosku 80) wniosek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Warszawie - wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży polonijnej z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy - 84 400 zł. Przyznano dotację w wysokości 50 000 zł (dla 140 uczestników wypoczynku).

12. (nr wniosku 81) wniosek Agencji Wydawniczo-Reklamowej MT Mirosław Twaróg w Bydgoszczy - wydawanie społeczno-kulturalnego czasopisma młodzieżowego "Pod Wiatr" - 14 000 zł. Przyznano całą postulowaną kwotę.

II. Wniosek o zlecenie zadania inwestycyjnego

Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - budowa Pomnika Emigranta Macierz-Polonii - 81 500 zł. Marszałek Longin Pastusiak, nie mając wątpliwości co do merytorycznej zasadności wniosku, wyraził pogląd o konieczności zastosowania wobec niego pełnej procedury określonej uchwałą prezydium nr 124 z 19 grudnia 2002 r. w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (brak stanowiska Zespołu ds. Finansów Polonijnych). Wicemarszałkowie Ryszard Jarzembowski i Kazimierz Kutz przedstawili stanowisko, że budowa pomnika nie mieści się w zakresie finansowania określonym przez ustawę budżetową o opiece nad Polonią i Polakami za granicą. Podobne zdanie wyraziła wicemarszałek Jolanta Danielak. Prezydium zobowiązało Kancelarię Senatu do podjęcia rokowań z wnioskodawcami, zmierzających do usunięcia wad wniosku.

III. Inne propozycje:

Prezydium zapoznało się z projektem TV POLONIA dotyczącym nadawania 2 maja br. programów z imprez polonijnych w Warszawie, Londynie, Malmoe, Wilnie i Londynie - 1 482 000 zł. Z uwagi na bardzo wysoki koszt projekt ten nie uzyskał akceptacji prezydium. Stwierdzono, że informowanie o imprezach polonijnych należy do statutowych zadań TV Polonia i mieści się w misji telewizji publicznej. Stwierdzono, że należy poinformować TV Polonia o przygotowywanych obchodach, przesyłając program imprez organizowanych przez różne polonijne ośrodki z okazji "Dnia Polonii i Polaków za Granicą", połączonych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Prezydium upoważniło przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senatora Tadeusza Rzemykowskiego do wystąpienia z pismem do prezesa TVP SA w sprawie transmisji uroczystości związanych z Dniem Polonii i Polaków za Granicą.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację w sprawie wyposażenia senatorów w karty kontroli dostępu. W obiektach Parlamentu instalowane są bowiem dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne. Przyjęte rozwiązanie przewiduje wyposażenie senatorów w karty elektroniczne z układem zbliżeniowym aktywnym, z nadrukowanymi danymi identyfikującymi właściciela.