14 stycznia br. odbyło się 59. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z wynikami analizy oświadczeń o stanie majątkowym senatorów, przeprowadzonej przez urzędy skarbowe. Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora urzędy skarbowe, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania senatora, są zobowiązane do przedstawienia Prezydium Senatu analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym. Do 31 grudnia 2003 r. urzędy przekazały wyniki analiz oświadczeń majątkowych 31 senatorów. Wobec 23 senatorów urzędy nie stwierdziły żadnych rozbieżności lub nieprawidłowości, u 8 zaś stwierdziły drobne nieprawidłowości o charakterze uchybień. 9 stycznia br. marszałek Senatu skierował do ministra finansów pismo, w którym prosi o spowodowanie, aby pozostałe urzędy skarbowe nadesłały analizy oświadczeń senatorów. Decyzją prezydium analizy oświadczeń zostaną przekazane do przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Jerzego Adamskiego. Zawarte w nich uwagi zostaną wykorzystane do sformułowania wytycznych lub wskazówek dla senatorów przy składaniu przez nich oświadczeń majątkowych za 2003 r.

Prezydium zapoznało się z informacją dotyczącą konkursu dziennikarskiego na publikacje poświęcone działalności Senatu w 2003 r. Na konkurs nadesłano 14 zgłoszeń. Kapituła konkursu dziennikarskiego o nagrodę marszałka Senatu postanowiła przyznać I nagrodę w kategorii "Dziennikarz telewizji ogólnopolskiej" Markowi Drążewskiemu za film dokumentalny "Senat Rzeczypospolitej", zrealizowany na zlecenie TV Polonia, a III nagrodę w tej samej kategorii zespołowi TV Polonia, realizującemu program "Wieści Polonijne". I nagrodę w kategorii "Dziennikarz ogólnopolskiej rozgłośni radiowej" kapituła przyznała zespołowi redakcji Radio Parlament Polskiego Radia SA. Nie przyznano nagród w kategoriach: "Dziennikarz prasy ogólnopolskiej" oraz "Dziennikarz prasy regionalnej". Prezydium zaakceptowało werdykt kapituły. Przyznane nagrody zostaną wręczone w Senacie, w obecności Prezydium Senatu, w czasie jednego z najbliższych posiedzeń. Stwierdzono, że konkurs należy kontynuować, zaaprobowano przedstawiony skład osobowy kapituły, stwierdzając, iż w kapitule powinien też zasiadać reprezentanta świata nauki, np. z Wydziału Dziennikarstwa UW. Zaakceptowano regulamin konkursu dziennikarskiego o nagrodę marszałka Senatu RP na publikacje poświęcone działalności Senatu w 2004 r. W §1 - cel konkursu: upowszechnienie wiedzy o roli i pracy Senatu oraz działalności senatorów dodano: upowszechnienie wiedzy o historii Senatu z podkreśleniem 15. rocznicy odrodzenia Senatu w III Rzeczypospolitej. W tym roku prace będą oceniane w 2 kategoriach: publicystyki i informacji (§ 4 regulaminu konkursu).