9 stycznia br. odbyło się 58. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę senatora Gerarda Czai i wyraziło zgodę na odbycie spotkania Komisji Stałej Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego w Krakowie na przełomie września i października br. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys. Polska jest aktywnym uczestnikiem Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego, a planowane spotkanie wynika z rotacyjnego porządku wyznaczania organizatorów kolejnych konferencji. Miejsce spotkania (Kraków) zostało zaproponowane z kilku powodów, m.in. z chęci podkreślenia, iż Polska jest zainteresowana traktowaniem całości jej terytorium jako obszaru nadbałtyckiego, ponieważ obecnie w niektórych wypadkach, np. w koncepcji "wymiaru północnego" Unii Europejskiej, brane są pod uwagę tylko północne regiony Polski.

Podczas posiedzenia przedyskutowano projekt programu, organizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, konferencji pt. "Polityka a środki masowej informacji", planowanej z inicjatywy i pod patronatem marszałka Senatu 24 lutego br. Marszałek Longin Pastusiak zwrócił uwagę, że należałoby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega zły stan obecny, postawić diagnozę, a następnie zastanowić się, co i jak należałoby zmienić. Marszałek podkreślił brak poczucia odpowiedzialności i zatracenie instynktu państwowego u obu stron - zarówno przedstawicieli świata mediów, jak i polityki.

Stwierdzono, że należy jeszcze przeanalizować koncepcję konferencji, zwracając uwagę na:

Ustalono, że na następnym posiedzeniu prezydium przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Ryszard Sławiński ponownie przedstawi program konferencji, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez członków prezydium, oraz zaproponowaną listę zaproszonych gości.

Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2004. Projekt uwzględnia przebieg dyskusji na II posiedzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej 15 listopada 2003 r. i został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą.

Na zakończenie posiedzenia szef Kancelarii Senatu minister Adam Witalec poprosił członków prezydium o przedstawienie w nieodległym czasie terminów planowanych urlopów.