23 października 2003 r. odbyło się 52. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i wyraziło zgodę na odbycie konferencji 9 grudnia 2003 r. w gmachu Senatu - w drodze wyjątku - w sali plenarnej. Celem bezpośrednim konferencji jest zwrócenie uwagi na pilną potrzebę zmiany koncepcji kształcenia młodych Polaków, a pośrednim - zainicjowanie dyskusji i działań w gremiach odpowiedzialnych za kształt i funkcjonowanie polskiej edukacji, oraz wstępne przedyskutowanie kierunków działań prowadzących do opracowania perspektywicznego programu szeroko zakrojonej modernizacji systemu kształcenia nauczycieli. Przewodniczący komisji senator Marian Żenkiewicz przyjął uwagę prezydium odnośnie do zmiany tytułu konferencji, dlatego podany w załączonych materiałach tytuł: "Sylwetka nauczyciela w Polsce" jest w tym momencie tytułem roboczym. W programie konferencji będzie uwzględniony temat dotyczący roli szkolnictwa wyższego w przygotowaniu kadr nauczycielskich. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys, a sprawę honorariów dla prelegentów zaproszonych na konferencję postanowiono jeszcze przedyskutować.

Podczas posiedzenia omówiono projekt konferencji proponowanej przez dr Marię Łopatkową, prezydenta Fundacji "Dziecko" Centrum Pedagogiki Serca pt. "Przeciwko wojnom, terroryzmowi i agresji czyli o wychowaniu do pokoju". Zgodzono się z opinią na temat projektu przedstawioną przez przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Jednocześnie zaznaczono, że powyższa opinia dotyczy przygotowania wniosku: przedstawienia koncepcji konferencji i jej tytułu. Odnośnie do samej idei konferencji, jaką jest ochrona praw dziecka, wyrażono postawę otwartą i gotowość do współdziałania. Prezydium upoważniło przewodniczącego komisji senatora M. Żenkiewicza do przekazania w rozmowie z M. Łopatkową opinii na powyższy temat, zaznaczając, że konferencja (na skalę krajową, nie międzynarodową) mogłaby się odbyć w przyszłym roku kalendarzowym.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

Wnioski o zlecenie zadań programowych:

1. (nr wniosku 293) wniosek Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie - Polonijna Gwiazdka na sportowo - 30 000 zł. Przyznano 24 000 zł.

2. (nr wniosku 314) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Nadbużańska" - VII Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Bohaterów Akcji "V2" w Sarnakach - 10 340 zł. Przyznano 9000 zł.

3. (nr wniosku 328) wniosek Fundacji Kresowej "Semper Fidelis" - letnie kolonie zdrowotne dla dzieci z Kresów Wschodnich (refundacja) - 25 000 zł. Przyznano 14 500 zł.

4. (nr wniosku 330) wniosek Fundacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - "Rota", kwartalnik dla Polonii i Polaków poza granicami RP, nr 1, 2 (49/50) 2003 i 3, 4 (51/52) 2003 - 93 950 zł. Przyznano całą kwotę.

Jednocześnie prezydium zdecydowało o uchyleniu uchwał zlecających m.in. to zadanie Fundacji Pomoc Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza (uchwały nr 184 i 185).

5. (nr wniosku 331) wniosek Stowarzyszenia Parafiada - Poznaj kraj swoich ojców - obóz integracyjny dla dzieci polskich z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji oraz dzieci z Polski - 100 000 zł. Przyznano 80 000 zł.

6. (nr wniosku 329) wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" - dofinansowanie IV Europejskiego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Reckinghausen 2003 - 92 365 zł. Wniosek został odrzucony.

7. (nr wniosku 326) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - IV Europejski Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - Recklinghausen 2003 - 51 724 zł. Przyznano całą kwotę

8. (nr wniosku 315) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - II Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne "Iwonicz Zdrój-Krosno" - 20 047 zł. Wniosek został odrzucony

9. (nr wniosku 316) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - program pomocy charytatywnej - organizacja pobytów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych - organizacja dwóch turnusów sanatoryjnych dla 80 dzieci z Białorusi i Ukrainy - 76 041 zł. Przyznano 64 842 zł.

10. (nr wniosku 317) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - program pomocy charytatywnej - organizacja pobytów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych - turnus rehabilitacyjny dla polskich kombatantów z Ukrainy - 39 627 zł. Przyznano 35 368 zł.

11. (nr wniosku 327) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - VII mini-festiwal dziecięcy "Razem we Wspólnej Europie" - 5287 zł. Przyznano całą kwotę.

12. (nr wniosku 332) wniosek Fundacji "Wszystko dla Dzieci" - Dajmy uśmiech - Turnus rehabilitacyjny dla dzieci polskiego pochodzenia zagrożonych chorobami popromiennymi - 69 820 zł. Przyznano 50 140 zł.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym, realizowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Prezydium przychyliło się do prośby Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", wyrażając zgodę na:

1. przesunięcie kwoty 256 908 zł z zadania pod nazwą Rozbudowa i adaptacja Szkoły Podstawowej w Wesołówce na Litwie na zadanie Rozbudowa i remont Szkoły Polskiej w Suderwii na Litwie;

2. zmianę zakresów rzeczowych zleconego zadania o charakterze inwestycyjnym pn.: Remont Szkoły Średniej w Turgielach na Litwie.

Prezydium zapoznało się z przedstawionym przez przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senatora Tadeusza Rzemykowskiego planem wyjazdów inspekcyjnych zadań inwestycyjnych, planowanych na rok 2004 (plan wyjazdów w załączeniu). Wyrażono zgodę na pokrycie przez Kancelarię Senatu kosztów przejazdu i pobytu senatorów za granicą zgodnie z załączonym wykazem. Organizację wyjazdów ze strony Kancelarii Senatu koordynować będzie dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego Piotr Świątecki.

Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senator T. Rzemykowski poinformował o wysłaniu do prezesów organizacji polonijnych na Wschodzie pism dotyczących planu wydatków na rok 2004, związanych z utrzymaniem struktur organizacyjnych danej organizacji. Otrzymane dane obejmujące poszczególne rodzaje wydatków (czynsze, opłaty komunalne, usługi telekomunikacyjne, płace pracowników zatrudnionych w organizacji itp.) zostaną wykorzystane przy podejmowaniu decyzji budżetowych przy rozpatrywaniu wniosków polonijnych o dofinansowanie na rok przyszły.

Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senator T. Rzemykowski zaakceptował prośbę wiceministra kultury Rafała Skąpskiego dotyczącą jego udziału w posiedzeniach komisji przy rozważaniu wniosków polonijnych.