9 października 2003 r. odbyło się 51. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy sztuki współczesnej w gmachu Senatu RP w dniach 19-29 listopada 2003 r. Organizator wystawy: Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Sztuki Współczesnej z Wrocławia ma pokryć całość kosztów związanych z wystawą. Kancelaria Senatu ma jedynie pomóc w zaproszeniu gości i prasy na jej otwarcie. Uroczystego otwarcia ma dokonać marszałek Longin Pastusiak. Inicjatorem zorganizowania wystawy w Senacie i odpowiedzialnym następnie za dobór dzieł artystycznych do ekspozycji jest senator Bogusław Litwiniec. Powyższą inicjatywę popiera Komisja Kultury i Środków Przekazu.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie w dniach 17-18 grudnia 2003 r. wystawy prac osób niepełnosprawnych, połączonej z przedświątecznym kiermaszem. Inicjatorem wystawy jest senator Józef Dziemdziela. Na wystawie będą prezentowane prace ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami", Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łowiczu oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z terenu powiatu zgierskiego. Marszałek L. Pastusiak przyjął honorowy patronat nad wystawą i dokona jej otwarcia.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie przez Polski Czerwony Krzyż wystawy w budynku Senatu pt. "Kampania PCK Walki z Głodem". Przewidziany termin: 5-7 listopada 2003 r. Otwarcia ma dokonać prezes PCK poseł Aleksander Małachowski oraz sekretarz generalny PCK Scholastyka Śniegocka. Wystawa nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami dla Kancelarii Senatu.

Prezydium rozpatrzyło następujące wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zaopiniowane uprzednio przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą oraz Zespół Finansów Polonijnych:

Wnioski o zlecenie zadań programowych:

1. (nr wniosku 304) wniosek Stowarzyszenia na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Koncerty Chóru KUL w Santiago - występy dla Polonii - na kwotę 50 000 zł. Przyznano 30 000 zł. Występy współfinansuje Senat Republiki Chile.

2. (nr wniosku 307) wniosek Towarzystwa im. Marii Konopnickiej - V Międzynarodowe Sympozjum Turystyczno-Ekologiczne - na kwotę 20 000 zł. Z uwagi na brak aspektu polonijnego wniosek został odrzucony.

3. (nr wniosku 302) wniosek Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Maratończyk" - IX międzynarodowa sztafeta biegowa "Szlakiem Porozumień 80-go roku" Jastrzębie Zdrój - Szczecin - Gdańsk- na kwotę 3000 zł. Przyznano ww. kwotę.

4. (nr wniosku 325) wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - Pomoc materialna i niematerialna polskim dzieciom z Białorusi w ramach akcji "Podarujmy dzieciom święta"- na kwotę 20 000 zł. Przyznano ww. kwotę.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym, realizowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska":

Prezydium wyraziło zgodę na prośbę Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o przesunięcie tegorocznych środków inwestycyjnych z zadania "Zakup i roboty wykończeniowe Domu Polskiego w Nowogródku na Białorusi" w kwocie 218 446 zł i przeznaczenie tej kwoty na nowe zadania zgłoszone przez Stowarzyszenie:

1. (nr wniosku 319) Roboty ogólnobudowlane w Domu Młodzieży dla Towarzystwa Dobroczynnego "POLONIA" w Rio de Janeiro w Brazylii - na kwotę 85 000 zł. Przyznano ww. kwotę. Jest to zadanie kontynuowane.

2. (nr wniosku 320) Zakup mebli i wyposażenia dla Domu Polskiego w Iwieńcu na Białorusi - na kwotę 36 600 zł. Przyznano ww. kwotę.

3. (nr wniosku 321) Zakup i montaż drzwi wejściowych z kratą w Domu Polskim w Czerniowcach na Ukrainie - na kwotę 4 300 zł. Przyznano ww. kwotę.

4. (nr wniosku 322) Remont Domu Polskiego im. T. M. Leoniuka w Winnicy - na kwotę 6 200 zł. Przyznano ww. kwotę.

5. (nr wniosku 323) Rozbudowa Szkoły Polskiej w Landwarowie na Litwie -na kwotę 86 347 zł. Przyznano ww. kwotę.

W odpowiedzi na prośbę Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" prezydium wyraziło zgodę na przesunięcie środków:

- w ramach umowy nr 38 - Pomoc charytatywna dla osób i organizacji polskich na Wschodzie - z części zadania: dofinansowanie kosztów leczenia, zakup leków - na części zadania: dofinansowanie zespołów lekarskich działających przy Stowarzyszeniach Polonijnych - w kwocie 1730 zł oraz przesuniecie terminu realizacji tego zadania do 31.10.2003 r.

- w ramach umowy nr 5 - Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego - z części zadania: dofinansowanie konferencji, kursów i staży językowych, obozów naukowych organizowanych w ramach poszczególnych katedr języka polskiego - na części zadania: współfinansowanie wydawnictw naukowych i dydaktycznych - współfinansowanie wydania materiałów metodycznych, pokonferencyjnych, programowych - w kwocie 2190 zł.

W związku ze skierowanymi do przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą listami - Emilii Chmielowej, prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie (z 1.10.2003 r.) i Tadeusza Kruczkowskiego, prezesa Związku Polaków na Białorusi (z 24.09.2003 r.), a także w związku informacją Haliny Romanowej, prezesa Kongresu Polaków w Rosji, dotyczącymi opóźnień w otrzymywaniu środków ze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w II półroczu na utrzymanie organizacji polonijnych i działalność programową, szef Kancelarii Senatu Adam Witalec poinformował o trybie zawierania umów z podmiotami po decyzjach prezydium i o zasadach uruchomiania środków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem w latach 2002 - 2003 Programu wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą, zleconego Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska".

Szef Kancelarii Senatu podkreślił, że w bieżącym roku na program wspierania organizacji polonijnych i polskich, realizowany jedynie przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", przyznane dotacje są większe o 36,4% od dotacji ubiegłorocznych. Również suma środków przekazanych Stowarzyszeniu na ten cel do końca trzeciego kwartału przekracza dotację przekazaną w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Biuro Prawno-Organizacyjne Kancelarii Senatu wystąpiło do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z pismem zawierającym żądanie złożenia wyjaśnień w sprawach poruszanych w wystąpieniach organizacji polonijnych.

W dniach 17-19 listopada 2003 r. na zaproszenie przewodniczącej I Izby Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów Yvonne E.M.A. Timmeran-Buck wizytę w Holandii złoży oficjalna delegacja pod przewodnictwem marszałka L. Pastusiaka. Delegacja ze strony polskiej liczyć ma 5 osób (marszałek, trzech senatorów oraz sekretarz delegacji). Wybór senatorów - członków delegacji nastąpi według następującego parytetu klubowego: 2 senatorów z Klubu Senackiego SLD-UP, 1 senator z Klubu "Blok Senat 2001", z uwzględnieniem senatorów członków Grupy Parlamentarnej Polska - Państwa Beneluksu, oraz tych senatorów, którzy nie brali dotąd udziału w oficjalnych delegacjach Senatu.

Prezydium przyjęło do wiadomości fakt powstania Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy Unii Europejskiej. Zespól liczy 22 parlamentarzystów, w tym 16 senatorów, przewodniczącym zespołu jest senator Zbigniew Zychowicz.

Prezydium stwierdziło, że przed zespołem stoi ważne zadanie do spełnienia i może on odegrać znaczącą rolę. Obsługa techniczno-organizacyjna związana z bieżącymi pracami zespołu ma być prowadzona przez sekretariat Komisji Samorządu i Administracji Państwowej.

Prezydium przyjęło do wiadomości ukonstytuowanie się Koła Senackiego Unii Wolności. Przewodniczącym koła jest senator Andrzej Wielowieyski. Zapoznano się z przedstawionym Porozumieniem między Klubem Senackim "Blok Senat 2001" i Kołem Senackim Unii Wolności.

Wyrażono zgodę na zorganizowanie 17 listopada 2003 r. w Senacie przez Komisję Ochrony Środowiska konferencji na temat "Perspektywy rozwoju gospodarki odpadami w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej". Kancelaria Senatu nie ponosi kosztów tej konferencji.

W związku z tym, że mija połowa V kadencji Senatu (1 pos. Senatu V kadencji 21.10.01. r.) prezydium zleciło szefowi kancelarii Adamowi Witalcowi przygotowanie materiałów podsumowujących pracę Izby. Na 22 października br. na godz. 10.00 zaplanowano konferencję prasową z udziałem Prezydium Senatu. Na 5 listopada 2003 r., w przerwie obrad Senatu, zaplanowano spotkanie prezydium z przewodniczącymi komisji.