4 września 2003 r. odbyło się 48. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska senatora Adama Graczyńskiego o wyrażenie zgody na wyjazdowe posiedzenie komisji we Włocławku 17 września 2003 r. Posiedzenie będzie miało na celu zapoznanie się z aktualnym stanem technicznym i zagrożeniami wynikającymi z funkcjonowania zapory wodnej we Włocławku oraz miejscem lokalizacji przewidywanego stopnia wodnego Ciechocinek - Nieszawa. Wyrażono zgodę i zaakceptowano koszta.

Rozpatrzono także prośbę przewodniczącej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności senator Teresy Liszcz o wyrażenie zgody na odbycie posiedzenia wyjazdowego komisji w dniach 22-23 września 2003 r. w Gdańsku. Przedmiotem posiedzenia jest funkcjonowanie sądów powszechnych po przekazaniu sądom spraw o wykroczenia oraz współpraca sądów, prokuratury, policji i aresztów śledczych w sprawach oskarżonych tymczasowo aresztowanych. Poza tym, z uwagi na dyskusję nad celowością utrzymywania odrębnego sądownictwa wojskowego, planuje się zapoznanie z funkcjonowaniem sądów wojskowych na przykładzie Sądu Garnizonowego Marynarki Wojennej w Gdyni. Komisja zwizytuje Areszt Śledczy w Gdańsku, aby zapoznać się z zabezpieczeniami konwojów oraz rozpraw z udziałem szczególnie niebezpiecznych przestępców. Prezydium wyraziło zgodę i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Wyrażono zgodę na zorganizowanie przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności, wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach, konferencji nt. "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania". Marszałek Longin Pastusiak objął honorowy patronat nad konferencją; otworzy ją w jego imieniu wicemarszałek Jolanta Danielak. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys. Konferencja planowana jest w Popowie w dniach 1 i 2 grudnia br.

Odpowiadając na prośbę przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu senatora Ryszarda Sławińskiego, prezydium wyraziło zgodę na odbycie posiedzenia wyjazdowego komisji w województwie kujawsko-pomorskim w Bydgoszczy i Toruniu w dniach 23 i 24 września 2003 r. Tematami posiedzenia są: rola państwa i samorządów terytorialnych w realizacji polityki kulturalnej oraz omówienie wdrażania nowej ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Wyrażono zgodę na zorganizowanie przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej konferencji na temat dokształcania i doskonalenia pracowników zatrudnionych w organach samorządu terytorialnego oraz przeniesienia zasad służby cywilnej z administracji rządowej do samorządu terytorialnego. Konferencja planowana jest 4 listopada br. - w drodze wyjątku - w sali plenarnej Senatu RP. Marszałek L. Pastusiak objął nad nią patronat honorowy. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Wyrażono zgodę na zorganizowanie przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą konferencji poświęconej sytuacji studentów i absolwentów uczelni wyższych w Polsce, pochodzących ze środowisk polonijnych. Stwierdzono, iż należałoby sformułować na tym spotkaniu postulaty odnośnie do postawy studentów polonijnych: przekazać konieczność powrotu do kraju zamieszkania, by tam włączać się w życie kulturalne i gospodarcze zgodnie z uzyskanym w Polsce wykształceniem; uwaga ta dotyczy szczególnie Polaków ze Wschodu. Podkreślono wagę udziału w konferencji przedstawicieli ministerstw: MENiS, MSZ, MSWiA, M. Zdrowia, MGPiPS. Zastanawiano się, czy należy zapraszać gości z zagranicy (Litwa, Białoruś). Zaakceptowano wstępny termin konferencji na 14 listopada br.

Prezydium przedyskutowało przedstawiony przez przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senatora Tadeusza Rzemykowskiego projekt przyszłorocznych uroczystości w kraju z okazji "Dnia Polonii i Polaków za Granicą". Projekt przewiduje uroczystości 2 i 3 maja 2003 r. w Gnieźnie i sąsiednich miejscowościach pod hasłem "Polacy w Europie". Poza tym Prezydium Senatu i Senat przyjęły tradycyjną formę obchodów "Dnia Polonii i Polaków za Granicą", która ogranicza się do dwóch wydarzeń: orędzia marszałka Senatu oraz okolicznościowego koncertu transmitowanego przez TV Polonia na cały świat. Przyjęcie przedstawionej wyżej propozycji zmieniałoby dotychczasową politykę w tej dziedzinie. Marszałek Senatu nieraz zwracał się do działaczy polonijnych z prośbą, aby w tym dniu Polacy byli widoczni w krajach swego zamieszkania i tam organizowali obchody święta. Postanowiono, że zgodnie z sugestią przewodniczącego komisji projekt zostanie przekonsultowany z Polonijną Radą Konsultacyjną.

Prezydium rozpatrzyło wniosek senatora Zbigniewa Zychowicza w sprawie powołania senackiej komisji nadzwyczajnej ds. absorpcji funduszy Unii Europejskiej. Stwierdzono, że optymalnym rozwiązaniem byłoby powołanie zespołu senackiego, a nie komisji nadzwyczajnej. Senator Z. Zychowicz ma w najbliższym czasie przygotować informacje dla prezydium dotyczące powołania zespołu.

Prezydium podjęło uchwałę nr 254 zmieniającą uchwałę nr 6 z 1 lipca 1996 r., określającą szczegółowe zasady i tryb otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu. Data wejścia w życie uchwały (15 września br.) została skonsultowana z Biurem Administracyjnym i Biurem Prac Senackich oraz dostosowana do terminu przygotowania regałów przeznaczonych na ekspozycję druków sejmowych.

Omówiono sprawę zajęcia stanowiska wobec mającego powstać w Berlinie Centrum przeciwko Wypędzeniu. Stwierdzono, że najlepszą formą byłby list marszałka Senatu do przewodniczącego Bundesratu.

Uzgodniono, że spotkanie przedstawicieli Prezydium Senatu i Komisji Emigracji i Polaków za Granicą z uczestnikami XI Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Lublin - Rzeszów 2003 odbędzie się w sali plenarnej Senatu 8 września 2003 r. Ustalono, że z ramienia prezydium udział w spotkaniu wezmą marszałek L. Pastusiak oraz wicemarszałek J. Danielak. Celem planowanego spotkania powinno być przede wszystkim wysłuchanie polonijnych dziennikarzy.