10 lipca 2003 r. odbyło się 46. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przyjęło informację złożoną przez przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Jerzego Adamskiego o dokonanej analizie oświadczeń senatorów o stanie majątkowym. Analizy dokonał powołany przez komisję zespół do spraw oświadczeń w składzie: senatorowie Andrzej Spychalski, Gerard Czaja i Zdzisław Jarmużek. W wyniku przeprowadzonej analizy komisja stwierdziła, że senatorowie wykonali obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i nie nastąpiło naruszenie przepisów tej ustawy Stwierdzono, że przedłożone przez senatorów oświadczenia nadają się do publikacji w formie zapisu elektronicznego.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedłożonych przez Zespół ds. Finansów Polonijnych i zaopiniowanych przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

I. AKCJA LETNIA

1. (nr wniosku 42) wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Stołeczny - zaproszenie na tydzień do Warszawy dzieci z polskojęzycznych placówek szkolnych w Berdyczowie na Ukrainie - 10 000 zł. Wniosek został odrzucony.

2. (nr wniosku 160) wniosek Fundacji kresowej "Semper Fidelis" - kolonia letnia zdrowotna dla dzieci polskich z okolic Trembowli na Ukrainie - 21 504 zł. Wniosek został odrzucony.

3. (nr wniosku 201) wniosek Towarzystwa Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego - kolonie letnie w krainie przodków - 265 555 zł. Przyznano dofinansowanie w wysokości 54 750 zł.

4. (nr wniosku 217) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej - zorganizowanie kolonii dla 36 dzieci oraz wychowawców, 12 dzieci z Ukrainy, 12 dzieci z Rumunii i 12 dzieci z Mołdawii, we Wroniawach koło Wolsztyna w Domu Wczasów Dziecięcych - 10 000 zł. Przyznano 9870 zł.

5. (nr wniosku 248) wniosek Związku Sybiraków, Oddział Warszawski - wypoczynek i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla 30 dzieci z polskich rodzin z Podola na Ukrainie - 13 000 zł. Wniosek został odrzucony.

6. (nr wniosku 257) wniosek Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - organizacja letniego wypoczynku dla polskich dzieci z Grodzieńszczyzny - 21 000 zł. Wniosek został odrzucony.

7. (nr wniosku 260) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera - kolonie dla dzieci z Maniewicz i Kostiuchnówki w Harcerskim Ośrodku Hufca Zgierz w Grotnikach - 15 080 zł. Przyznano całą kwotę.

8. (nr wniosku 261) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera - polsko-ukraiński obóz w Kostiuchnówce koło Maniewicz "Odbudowa Skansenu Pobojowiska Legionowego na Wołyniu" - 55 500 zł. Wniosek został odrzucony.

9. (nr wniosku 266) wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych - kolonie letnie dla dzieci z polskich rodzin na Ukrainie i Białorusi oraz Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie - 25 000 zł. Przyznano 15 000 zł.

10. (nr wniosku 256) wniosek Unii Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej - obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w dwóch turnusach dla polskich rodzin zamieszkałych na Ukrainie: we Lwowie, Mościskach i Żytomierzu - 32 700 zł. Przyznano 16 000 zł.

11. (nr wniosku 263) wniosek Caritas Polska - kolonie integracyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej - 300 000 zł. Przyznano 50 000 zł.

12. (nr wniosku 264) wniosek Caritas Diecezji Płockiej - wypoczynek letni połączony z programem "Poznaj moją Ojczyznę" dla dzieci ze środowisk polonijnych Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy - 60 000 zł. Przyznano 20 000 zł (na wyżywienie).

II. KULTURA

13. (nr wniosku 262) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera - udział młodzieży z Lublińca koło Kowla i Maniewicz w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Łodzi oraz w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Strofy o Ojczyźnie" - 14 325 zł. Wniosek został odrzucony.

14. (nr wniosku 103) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (Teatr Małych Form z Wielkiej Brytanii) - przygotowanie i prezentacja sztuk teatralnych dla środowisk polonijnych w Wielkiej Brytanii - 28 735 zł. Przyznano całą kwotę.

15. (nr wniosku 255) wniosek Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych - wspieranie kultury polskiej poza granicami kraju pt. "Dzieci bez granic" - 12 000 zł. Przyznano 10 000 zł.

16. (nr wniosku 265) wniosek Fundacji Budowy Pomnika Emigranta Polskiego - budowa pomnika Jana Pawła II w Pasadas w Argentynie - 32 854 zł. Prezydium, przychylając się do opinii komisji, postanowiło odłożyć rozpatrzenie wniosku.

III. EDUKACJA

17. (nr wniosku 188) wniosek Fundacji "Semper Polonia" - Program Ex Libris Polonia - 281 200 zł. Wniosek został odłożony.

18. (nr wniosku 199) wniosek Światowej Rady Badań nad Polonią - wydanie publikacji pokonferencyjnej z I Międzynarodowego Kongresu w Nowym Millenium "Jak utrwalić światowe dziedzictwo techniczne Polonii", który odbył się w Częstochowie w dniach 5 i 6 marca br. - 7150 zł. Wniosek został odrzucony.

19. (nr wniosku 229) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii) - Austriacki Mistrz Polskiej Ortografii - 39 620 zł. Przyznano 12 000 zł.

20. (nr wniosku 268) wniosek Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego - Adampol - Polonezkoy, jedność w różnorodności. Monografia Polskiej Wsi w Turcji - 11 200 zł. Wniosek został odrzucony.

IV. VARIA

21. (nr wniosku 27B) wniosek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - pomoc społeczna najbardziej potrzebującym Polakom z Litwy i Ukrainy - 20 000 zł. Wniosek został odrzucony.

22. (nr wniosku 210) wniosek Stowarzyszenia Autorów Polskich - Rada Koordynacyjna Polonijno-Zagranicznych Stowarzyszeń Autorskich - 65 500 zł. Wniosek został odrzucony.

23. (nr wniosku 259) wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego - wydanie numeru specjalnego "Forum Polonijnego" - 27 040 zł. Przyznano całą kwotę.

24. (nr wniosku 267) wniosek Polskiej Misji Medycznej - mobilne ambulatoria medyczne - pomoc medyczna dla Polaków mieszkających w Rumunii. Badania przesiewowe w kierunku gruźlicy, leczenie chorych i zakażonych prątkiem gruźlicy wśród Polaków zamieszkałych w Gruzji - 120 000 zł. Przyznano 58 000 zł.

25. (nr wniosku 269) wniosek Fundacji Budowy Pomnika Emigranta Polskiego - dofinansowanie budowy Pomnika Emigranta Polskiego - 80 000 zł. Wniosek został odłożony.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych z Lublina i wyraziło zgodę na zmianę zakresu zadania "organizacja letniego wypoczynku dla polskich dzieci z Lwowa" zawartego w umowie nr 66 między wnioskującym a Kancelarią Senatu z 29 maja br. Zmiana ma polegać na rozszerzeniu przeznaczenia dotacji w ramach przyznanej już kwoty.

Podczas posiedzenia przedyskutowano możliwość pokazania w Senacie wystawy "Wołyń naszych przodków - śladami życia - czas zagłady" opracowanej przez Stołeczny Oddział Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia. Z uwagi na przyjęcie daty 11 lipca br. jako 60. rocznicy zbrodni dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich wnioskodawcy proponują urządzenie wystawy około 15 lipca, zaś czas jej trwania planują na 2 tygodnie. Przeważyła opinia, że wystawa niekoniecznie powinna być pokazana w gmachu Parlamentu. Prezydium postanowiło wrócić do tego wniosku po oficjalnych obchodach rocznicy w Porycku na Wołyniu. Ponadto zauważono, że w proponowanym przez stowarzyszenie terminie nie ma posiedzenia Senatu, zaś wycieczki, z uwagi na wakacje, są bardzo nieliczne.

Prezydium Senatu przyjęło do wiadomości fakt złożenia przez senatora Sergiusza Plewę oświadczenia o zrzeczeniu się immunitetu formalnego i o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za spowodowanie kolizji drogowej 3 lipca br. Pismo z 9 lipca br. adresowane jest do Prokuratury Okręgowej w Łomży, faksem przesłane zostało do wiadomości marszałka Senatu. Do czasu otrzymania kopii pisma senatora S. Plewy do marszałka Senatu nie wpłynął wniosek Prokuratora Generalnego o uchylenie senatorowi immunitetu. Stwierdzono, że prokuraturze należy pozostawić formalnoprawną ocenę wyrażonej przez senatora zgody.

Prezydium ustosunkowało się do zapytania dotyczącego usprawiedliwiania nieobecności obserwatorów do Parlamentu Europejskiego na posiedzeniach Senatu i komisji. Stwierdzono, że podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zgoda na wyjazd przewodniczącego klubu.

Szef Kancelarii Senatu minister Adam Witalec poinformował, że Liga Polskich Rodzin zaproponowała senatora Adama Bielę jako swego przedstawiciela w gronie obserwatorów w Parlamencie Europejskim. Tym samym liczba obserwatorów wzrosła do 11.

Wicemarszałek Jolanta Danielak wręczyła w imieniu Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy okolicznościowe medale 45-lecia OHP wicemarszałkowi Ryszardowi Jarzembowskiemu oraz na ręce szefa kancelarii - dla marszałka Senatu Longina Pastusiaka, a także dla Kancelarii Senatu.