12 czerwca 2003 r. odbyło się 45. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska senatora Adama Graczyńskiego i wyraziło zgodę na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego w Bytowie (województwo pomorskie) w dniach 24 i 25 czerwca 2003 r. Komisja została zaproszona w związku z oddaniem do eksploatacji wielu obiektów ekologicznych w tym regionie oraz osiągnięciami miasta Bytowa i powiatu na polu ochrony środowiska, przyrody i edukacji ekologicznej, a także z umiejętnościami wykorzystania funduszy ekologicznych. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys. Obecny na posiedzeniu prezydium przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska wysłuchał uwagi wicemarszałka Kazimierza Kutza, popartej przez pozostałych członków prezydium, by organizować posiedzenia wyjazdowe w miejscowościach, w których występują bardzo ostre problemy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Senator A. Graczyński poinformował, że planowany jest wyjazd komisji na Śląsk, na tereny o bardzo wysokim zagrożeniu ekologicznym - do Bytomia.

Prezydium Senatu rozpatrzyło prośbę przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia senatora Jerzego Cieślaka i wyraziło zgodę na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego w Instytucie Kardiologii w Warszawie - Aninie 25 czerwca br. Wyrażono zgodę na zapewnienie przez Kancelarię Senatu transportu członków komisji do instytutu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, przedłożonych przez Zespół ds. Finansów Polonijnych i zaopiniowanych przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

I. AKCJA LETNIA

- (nr wniosku 196) wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych "MOTYKA" - warsztaty dla młodzieży z Armenii i Gruzji "Polska kultura współczesna" - 24 300 zł. Wniosek został odrzucony.

- (nr wniosku 201) wniosek Towarzystwa Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego - kolonie letnie w krainie przodków - 265 555 zł. Wniosek został odrzucony.

- (nr wniosku 202) wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - obóz letni w ośrodku harcerskim ZHP w Kokotku - 4560 zł. Przyznano ww. dofinansowanie.

- (nr wniosku 203) wniosek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - wakacyjny pobyt dzieci polskich z obwodu nadwórnianskiego - 55 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- (nr wniosku 205) wniosek Fundacji "O Uśmiech Dziecka" - pobyt dzieci z polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu koło Wilna u rodzin w powiecie makowskim - 6500 zł. Przyznano ww. kwotę.

- (nr wniosku 206) wniosek Fundacji "O Uśmiech Dziecka" - międzynarodowy turnus integracyjny w Kartuzach woj. pomorskie - 15 000 zł. Przyznano ww. kwotę.

- (nr wniosku 207) wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - organizacja letniego wypoczynku dla polskich dzieci z Grodzieńszczyzny "Budowanie świadomości narodowej - utrwalanie polskości na Białorusi" - 44 500 zł. Wniosek został odrzucony.

- (nr wniosku 211) Stowarzyszenie "Wspólnota Nadbużańska" - organizacja wypoczynku i warsztatów pracy twórczej w zakresie dziedzictwa kulturowego dla dzieci i młodzieży polskiej ze Wschodu: Białoruś, Ukraina - 391 200 zł. Wniosek został odrzucony.

- (nr wniosku 214) wniosek Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy, Terenowy Oddział w Opolu - spotkanie edukacyjno-integracyjne młodzieży - obóz dla młodzieży polonijnej z Litwy, Ukrainy i Białorusi - 7200 zł. Przyznano 6200 zł.

- (nr wniosku 227) wniosek Pomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - wizyta polskich dzieci z rodzin zesłańców nadal mieszkających w Kazachstanie - 37 400 zł. Przyznano 30 400 zł.

- (nr wniosku 239) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Zgierzu - polsko-ukraiński obóz w Kostiuchnówce koło Maniewicz - 55 500 zł. Wniosek został odrzucony.

- (nr wniosku 240) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, komenda Hufca w Zgierzu - kolonia dla dzieci z Maniewicz i Kostiuchnówki na Ukrainie w Grotnikach koło Zgierza - 22 250 zł. Wniosek został odrzucony.

- (nr wniosku 242) wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych - kolonie letnie dla dzieci z polskich rodzin na Ukrainie i Białorusi oraz z Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie - 45 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- (nr wniosku 248) wniosek Związku Sybiraków, Oddział Warszawski - wypoczynek i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla 30 dzieci z polskich rodzin z Podola na Ukrainie - 13 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- (nr wniosku 251) wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" - dofinansowanie wakacyjnego pleneru malarskiego "Kolorem i kreską" dla utalentowanych dzieci z polskich szkół na Wileńszczyźnie - 17 300 zł. Przyznano ww. kwotę.

II. EDUKACJA

- 16. (nr wniosku 26 A) wniosek Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ - nowoczesna nauka języka polskiego dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin na Białorusi - 135 835 zł. Wniosek został odrzucony.

- 17. (nr wniosku 26 B) wniosek Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ - rozwój aktywności fizycznej i sportowej wśród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego na Białorusi - 14 165 zł. Wniosek został odrzucony.

- 18. (nr wniosku 197) wniosek Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Sokołowie Podlaskim - VI Naukowy Obóz Gwaroznawczy - Gwary Nadbużańskiego Podlasia i Polonii na Białorusi w Serpelicach nad Bugiem pow. Łosice - 14 000 zł. Przyznano ww. kwotę.

- 19. (nr wniosku 209) wniosek Fundacji Młodej Polonii, Centrum Edukacji Wolontariatu i Promocji Sponsoringu filia w Ostrowie Wielkopolskim - Dialog odpowiedzialności i solidarności w społeczeństwie wielokulturowym - warsztaty - 8280 zł. Wniosek został odrzucony.

- 20. (nr wniosku 213) wniosek Stowarzyszenia Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" - letnia szkoła języka polskiego, połączona z praktykami zawodowymi z Łodzi dla młodzieży studenckiej pochodzenia polskiego z Syberii - 60 386 zł. Wniosek został odrzucony.

III. KULTURA

- 21. (nr wniosku 7) wniosek Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego - Polskie prawosławie - wystawa jako element polskiej polityki kulturalnej za granicą - 150 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- 22. (nr wniosku 15) wniosek Związku Sybiraków - opłata akompaniatora chóru "Sybirak" przy Lidzkim Kole Stowarzyszenia Polaków - ofiar Represji Politycznych - 4000 zł. Wniosek został odrzucony.

- 23. (nr wniosku 176) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Zgierzu - udział młodzieżowego chóru z Lublina koło Kowla w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Łodzi i w konkursie poetyckim "Strofy o Ojczyźnie" - 15 500 zł. Wniosek został odrzucony.

- 24. (nr wniosku 192) wniosek Fundacji Młodej Polonii - Międzynarodowe Konkursy Artystyczne dla Młodej Polonii - 22 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 16 500 zł.

- 25. (nr wniosku 230) wniosek Towarzystwa Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" - dofinansowanie udziału polskich twórców i zespołów folklorystycznych ze Wschodu w XXVI Międzynarodowym Jarmarku w Węgorzewie - 30 500 zł. Przyznano 22 500 zł.

- 26. (nr wniosku 250) wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" - kontynuacja Programu Uzupełnienia Księgozbiorów Polskich w Bibliotekach na Obczyźnie - 25 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- 27. (nr wniosku 252) wniosek Fundacji "Oświata Polska za granicą" - refundacja kosztów druku, wydanej przez Burchard Edition, książki "Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie" tom 4 - 23 600 zł. Wniosek został odrzucony.

IV. POMOC CHARYTATYWNA I RZECZOWA

- 28. (nr wniosku 13) wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, Koło w Warszawie - pomoc nauczycielom Polskich Szkół Sobotnich na Ziemi Drohobyckiej i osobom samotnym, chorym i opuszczonym, ujętym w ewidencji wolontariatów zorganizowanych w Drohobyczu, Truskawcu i Borysławiu - dwa razy w roku - 16 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- 29. (nr wniosku 27) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - pomoc społeczna najbardziej potrzebującym Polakom z Litwy i Ukrainy - 20 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- 30. (nr wniosku 200) wniosek Fundacji Polska Akcja Humanitarna - Transport z pomocą humanitarną dla Polaków w Kazachstanie - 115 690 zł. Wniosek został odrzucony.

- 31. (nr wniosku 231) wniosek Fundacji Młodej Polonii, Centrum Edukacji Wolontariatu i Promocji Sponsoringu filia w Ostrowie Wielkopolskim - wyjazd charytatywny młodzieży wolontariackiej do Centrum Kulturalno-Oświatowego w Stryju na Ukrainie - 9900 zł. Wniosek został odrzucony.

- 32. (nr wniosku 24) wniosek Medycyny Praktycznej - program założenia i wysyłki 1000 prenumerat "Medycyna Praktyczna" dla Polonii lekarskiej na Wschodzie oraz 15 kompletów podręczników lekarskich Wydawnictwa Medycyna Praktyczna dla bibliotek Towarzystw Lekarskich zrzeszających Polonię na Wschodzie - 133 050 zł. Wniosek został odrzucony.

- 33. (nr wniosku 50) wniosek Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Goniewicza - wsparcie działalności Klubu Polskiego w Brześciu - na kwotę 18 900 zł. Przyznano ww. kwotę, zgadzając się z sugestią Komisji Emigracji i Polaków za Granicą powierzenia wykonania tego zadania Fundacji "Oświata Polska za Granicą".

V. WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- 34. (nr wniosku 36) wniosek Fundacji Polonia - Program "Polacy w świecie - gospodarka, nauka, sztuka" - 292 500 zł. Wniosek został odrzucony.

- 35. (nr wniosku 100) wniosek Fundacji "Kresy" - zakładanie sadów owocowych - 1 954 360 zł. Wniosek został odrzucony.

- 36. (nr wniosku 220) wniosek Stowarzyszenia Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" - seminarium na temat współpracy z Polonią w ramach Programu Promocji Polskiej Marki Handlowej w perspektywie rozwoju polskiego eksportu - 71 400 zł. Wniosek został odrzucony.

- 37. (nr wniosku 222) wniosek Stowarzyszenia Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" - utworzenie Polskiego Ośrodka Przedsiębiorczości Polonijnej w Saratowie - 105 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- 38. (nr wniosku 223) wniosek Stowarzyszenia Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" - Polonijna Szkoła Przedsiębiorczości w Saratowie - 105 000. Przyznano 95 446 zł.

VI. VARIA

- 39. (nr wniosku 204) wniosek Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich - IV Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich - 9000 zł. Wniosek został odrzucony.

- 40. (nr wniosku 212) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Nadbużańska" - Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Bohaterów Akcji "V2" w Sarnakach - 36 100 zł. Wniosek został odrzucony.

- 41. (nr wniosku 221) wniosek Stowarzyszenia Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" - stworzenie Informacyjnego Portalu Polaków w Rosji - 50 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- 42. (nr wniosku 243) wniosek Fundacji Polonia - Program: Zintegrowany system komunikacji z Polonią - osoby, wiedza, integracja - 479 058 zł. Wniosek został odrzucony.

- 43. (nr wniosku 224) wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - opieka nad szkolnictwem polonijnym i nauczaniem języka polskiego - 250 000 zł. Przyznano 112 000 zł.

- 44. (nr wniosku 229) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Austriacki Mistrz Polskiej Ortografii - 39 620 zł. Wniosek został odrzucony.

- 45. (nr wniosku 235) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - program wspierania przedsiębiorczości w środowiskach polonijnych - 103 650 zł. Wniosek został odrzucony.

- 46. (nr wniosku 236) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - program rozwoju organizacji młodzieżowych, harcerstwa oraz sportu polonijnego - 22 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- 47. (nr wniosku 237) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - program pomocy charytatywnej dla Polaków z Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej - 47 100 zł. Wniosek został odrzucony.

- 48. (nr wniosku 247) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - program wspierania organizacji polonijnych i polskich poza granicami kraju - 1 238 781 zł. Przyznano 258 586 zł.

- 49. (nr wniosku 253) wniosek Fundacji "Semper Polonia" - Ogólnopolski Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu (udział dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, zrzeszonych w Polonijno-Szkolnych Klubach Olimpijczyka) w Sztutowie - 49 280 zł. Przyznano ww. kwotę.

WNIOSKI O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM (jednostki krajowe)

Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - zakup materiałów na remont Katedry Lwowskiej - 80 214 zł. Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i przyznała na ten cel 80 214 zł, zgodnie ze stanowiskiem zespołu. Prezydium przedyskutowało zasadność przyznania dotacji. W wyniku głosowania (wicemarszałkowie: Jolanta Danielak i K. Kutz - za przyznaniem funduszy, marszałek Longin Pastusiak i wicemarszałek Ryszard Jarzembowski - przeciwko) wniosek został odrzucony.

Prezydium Senatu przedyskutowało informację zawartą w notatce dotyczącej wyników kontroli skarbowej przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie w Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", w zakresie "Prawidłowości wykorzystania środków budżetowych" w 2000 i 2001 roku. Kontrola, trwająca rok, bardzo szczegółowa, była pierwszą tego typu w stowarzyszeniu. W protokole zwrócono uwagę na szereg nieprawidłowości, lecz stowarzyszenie nie zgadza się z tymi wnioskami i będzie się odwoływać (wyniki kontroli nie są ostateczne). W wyniku dyskusji stwierdzono, że:

- Należy zwrócić się do stowarzyszenia z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia odnoszące się do zarzutów zawartych w Wyniku kontroli oraz o informację, w jaki sposób Stowarzyszenia zamierza wykonać zalecenie UKS odnoszące się do zwrotu wskazanych dotacji.

- W obecnej sytuacji, m.in. zbliżających się terminów imprez "Polonijnego Lata" i trwających procesów inwestycyjnych, nie można uniknąć przekazania Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" należnych z tytułu zawartych umów środków na te cele, gdzie brak dotacji mógłby wpłynąć negatywnie na realizację ważnych programów lub uniemożliwić przyjęcie rodaków z za granicy w kraju.

- Należałoby obecnie bardzo ostrożnie podchodzić do wniosków o przyznanie Stowarzyszeniu dotacji na kolejne zadania zlecone i wniosków o przekazanie środków finansowych na podstawie umowy.

Prezydium zaaprobowało wstępnie kandydaturę Heleny Miziniak, prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych jako kandydatki do nagrody FIDELIS POLONIAE 2003 za podjętą akcję na rzecz wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Dyrektor Biura Prezydialnego Krzysztof Sobków przedstawił list, jaki wpłynął (ponownie) od dyrektora Teatru Nowego w Łodzi. Prezydium podtrzymało swą decyzję, nie znajdując podstaw do ponownego rozpatrzenia sprawy.