29 maja 2003 r. odbyło się 44. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatora Zbyszka Piwońskiego i wyraziło zgodę na zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji w dniach 16-17 czerwca 2003 r. w Szczecinie i Pasewalk (Niemcy). Tematem posiedzenia jest polityka regionalna i współpraca transgraniczna; zaproszenie wystosowały władze województwa zachodniopomorskiego. Zaakceptowano też przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło prośbę przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Mariana Żenkiewicza i wyraziło zgodę na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego w Szczecinie w dniach 10-11 lipca br. Tematem planowanego posiedzenia jest ocena stanu i perspektyw kształcenia kadr dla gospodarki morskiej oraz analiza działalności naukowo-badawczej Wyższej Szkoły Morskiej, której Senat z rektorem na czele zaprosił Komisję. Wyrażono zgodę na sfinansowanie kosztów delegacji służbowej sekretarza komisji.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację o utworzeniu - na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora RP oraz na podstawie art. 8 ust. 6 Regulaminu Sejmu RP i art. 21 ust. 6 Regulaminu Senatu - Polskiego Parlamentarnego Zespołu ds. Ludności i Rozwoju. Zespół składa się z 9 członków - 5 senatorów i 4 posłów, przewodniczącą zespołu jest senator Zdzisława Janowska. Zespół będzie uczestniczyć w przygotowaniu Polski do światowej konferencji "Kair + 10". Prezydium stwierdziło, że problem obsługi pozostaje w gestii zespołu, brak jest bowiem umocowań prawnych przyznających świadczenia ze strony Kancelarii Senatu. Zespół może funkcjonować przy najbliższej pod względem merytorycznym komisji, jeżeli wyrazi na to zgodę jej przewodniczący.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, przedłożone przez Zespół ds. Finansów Publicznych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

ZADANIA PROGRAMOWE

I. Akcja letnia

- (nr wniosku 193) wniosek Fundacji Młodej Polonii - Pobyt zdrowotny dla młodzieży polonijnej i dla dzieci z zaburzeniami mowy - na kwotę 9500 zł. Przyznano 8700 zł.

- (nr wniosku 217) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - Zorganizowanie kolonii dla 36 dzieci i 3 wychowawców, tj. 12 dzieci z Ukrainy, 12 dzieci z Rumunii, 12 dzieci z Mołdawii, we Wronkach k. Wolsztyna, w Domu Wczasów Dziecięcych - na kwotę 35 205,50 zł. Przyznano 20 000 zł.

- (nr wniosku 226) wniosek Stowarzyszenia Mazurskie Centrum Żeglarstwa - na kwotę 10 160 zł. Przyznano 9660 zł.

- (nr wniosku 232) wniosek Caritas Diecezji Sosnowieckiej - Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej - Ukraina. "Wakacyjna Szkoła Języka Polskiego - Bukowina Rumuńska" - na kwotę 32 000 zł. Przyznano 10 000 zł.

II. Edukacja

- (nr wniosku 216) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera - Konferencja międzynarodowa "Metoda zuchowa Aleksandra Kamińskiego - tradycja i teraźniejszość" - na kwotę 20 000 zł. Przyznano 11 000 zł.

III. Kultura

- (nr wniosku 215) wniosek Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Mrągowie - IX Festiwal Kultury Kresowej - Mrągowo 2003 - na kwotę 116 800 zł. Przyznano 50 000 zł.

IV. Pomoc charytatywna i rzeczowa

- (nr wniosku 190) wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" - zakup sprzętu komputerowego dla polskich organizacji we Włoszech; dofinansowanie, organizowanego przez Związek Polaków we Włoszech, konkursu dla dzieci "Cztery pory roku" - na kwotę 53 587 zł. Przyznano 22 000 zł.

- (nr wniosku 219) wniosek Stowarzyszenia "Międzynarodowe Targi Chleba"
- VII Międzynarodowe Targi Chleba - na kwotę 30 000 zł. Przyznano 16 200 zł.

- (nr wniosku 225) wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - Prasa polskojęzyczna - IV kwartał - na kwotę 555 000 zł. Przyznano 365 150 zł.

- (nr wniosku 228) wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - Pomoc w zachowaniu materiałów archiwalnych dokumentujących ślady obecności polskiej na Podolu - na kwotę 86 381,54 zł. Przyznano 86 380 zł.

- (nr wniosku 233) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Program pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego - na kwotę 227 330 zł. Przyznano 35 000 zł.

- (nr wniosku 234) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Program wspierania kultury polskiej poza granicami kraju - na kwotę 292 300 zł. Przyznano 34 480 zł - w pkt 6 wniosku i kwotę 17 240 zł - w pkt 7 wniosku.

- (nr wniosku 246) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Wydanie drugiej edycji książki "Polacy i Polonia w Finlandii"- na kwotę 20 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę w całości.

- (nr wniosku 238) wniosek Stowarzyszenia "Musica Antiqua" - Dni Polonijne w Guben (Niemcy) - na kwotę 8976 zł. Przyznano 8900 zł.

WNIOSKI O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM (jednostki krajowe)

Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w Domu Polskim w Budapeszcie na Węgrzech - na kwotę 66 310 zł. Przyznano wymienioną kwotę w całości.

Marszałek Longin Pastusiak zaapelował, by senatorowie z Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, a także członkowie prezydium starali się wizytować organizowane w kraju imprezy polonijne oraz obozy i kolonie dla dzieci polonijnych. W tej dziedzinie, wzorem ubiegłego roku, zostanie ułożony harmonogram.

Po raz kolejny zwrócono uwagę na niedostatek informacji w sprawie źródła uzyskiwanych dotacji na cele polonijne. Zarówno Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", jak i wszystkie inne podmioty są bowiem tylko przekaźnikiem funduszy z budżetu państwa rozdzielanych przez Senat.

Prezydium wyraziło zgodę na wprowadzenie zmian w podpisanych umowach:

- Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - na wykorzystanie środków finansowych w ramach przyznanej dotacji, z roku podyplomowego na pokrycie kosztów organizacji zajęć słuchaczy także pierwszego roku, w zależności od wyników trwającej rekrutacji (pismo z 7 kwietnia br., umowa nr 19).

- Stowarzyszenia Przyjaciół Polaków na Wschodzie - na wykorzystanie środków finansowych przyznanych przez Prezydium Senatu na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i opiekunów z Użgorodu na Ukrainie - na zorganizowanie identycznego wypoczynku dla dzieci polskich z Gródka Podolskiego na Ukrainie. Zmiana wynikła z niezależnych od stowarzyszenia okoliczności i została skonsultowana z placówką konsularną we Lwowie (pismo z 21 maja br., umowa nr 65).

Wysłuchano informacji w sprawie wizyty oficjalnej delegacji Senatu RP w Federacji Rosyjskiej. Delegacja pod przewodnictwem marszałka L. Pastusiaka będzie przebywać w Moskwie na zaproszenie przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Siergieja Mironowa, oraz w St. Petersburgu na zaproszenie organizatorów VII Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w dniach 16 - 18 czerwca br. Przedstawiony projekt programu zostanie uściślony w pierwszych dniach czerwca br.

Wysłuchano informacji dotyczącej oficjalnej wizyty w Polsce przewodniczącego Senatu Królestwa Hiszpanii Juana José Lacasa Giméneza. Wizyta planowana jest w dniach 3 - 6 czerwca br. Na życzenie gości planowane jest zorganizowanie kilku spotkań oficjalnych, wyjazd do Radomia i Gdańska.

Prezydium zapoznało się z informacją Biura Legislacyjnego w sprawie skutków prawnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego stwierdzających niezgodność przepisów ustaw z Konstytucją RP. Od maja 2002 r. prezes Trybunału Konstytucyjnego przesyła marszałkowi Senatu kopie wyroków trybunału, zwracając uwagę na rozważenie podjęcia odpowiednich prac ustawodawczych. Służby legislacyjne Kancelarii Senatu przygotowują opracowania na ten temat, w których:

- przedstawiają treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego wraz ze zwięzłym omówieniem jego uzasadnienia;

- dokonują oceny skutków prawnych danego wyroku, oceniając w szczególności, czy na skutek utraty mocy obowiązującej danego przepisu ustawy konieczne jest - w celu uniknięcia luki w prawie - podjęcie prac nad projektowaniem przyszłej regulacji prawnej.