20 marca br. odbyło się 40. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia przyjęto do wiadomości informację o utworzeniu, na podstawie art. 17 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Parlamentarnego Zespołu Ochrony i Wykorzystania Zasobów Wodnych "Wodnik". Zespół składa się z 20 członków - 6 posłów i 14 senatorów, jego pracom przewodniczy senator January Bień. Regulamin wewnętrzny zespołu, powołanego w celu wspierania procesów mających wpływ na kształtowanie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, określa zakres zadań zespołu i zasady prowadzenia działań. Przewodniczący zespołu zadeklarował, że koszty oczekiwane ze strony Kancelarii Senatu ograniczać się będą do użyczania sal na spotkania. Wyrażono zgodę, aby obsługa techniczno-organizacyjna związana z bieżącymi pracami zespołu prowadzona była w Komisji Ochrony Środowiska. W toku dyskusji stwierdzono, że jest to kolejny zespół parlamentarny oraz że brak jest przepisów regulujących obsługę tego typu zespołów.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, przedłożone przez Zespół ds. Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

I. ZADANIA PROGRAMOWE:

  1. (nr wniosku 27a) wniosek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - pomoc wychowawczo-metodyczna dla harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie i Harcerstwa Polskiego na Ukrainie
    - 17 920 zł. Przyznano całą postulowaną kwotę.
  2. (nr wniosku 167) wniosek Fundacji "Oświata Polska na Wschodzie" - dofinansowanie działalności i wyposażenia szkół polskich i organizacji polonijnych w Trypolisie i Benghazi w Libii - 38 255 zł. Przyznano całą postulowaną kwotę.

  1. (nr wniosku 162) wniosek Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy - 31 000 zł. Przyznano cała postulowaną kwotę.
  2. (nr wniosku 159) wniosek Tarnowskiej Fundacji Kultury - II Europejskie Forum Kultury Polska-Europa 2003 - 63 250 zł. Zgodnie z sugestią Komisji Emigracji i Polaków za Granicą dotacji nie przyznano.
  3. nr wniosku 157) wniosek Stowarzyszenia "Pro Filia" - udział osób polskiego pochodzenia w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkół z polskim językiem nauczania - 52 100 zł. Przyznano cała postulowaną kwotę.
  4. (nr wniosku 106) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - program rozwoju organizacji młodzieżowych, harcerstwa oraz sportu polonijnego - 2 234 569 zł. Przyznano postulowaną kwotę, wyjąwszy środki przeznaczone na XI Światowe Igrzyska Polonijne w Poznaniu.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE

realizowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" na terenie Republiki Litewskiej

inwestycje kontynuowane

1. (nr wniosku 117) Remont Szkoły Średniej w Białej Wace w rej. solecznickim - 128 556 zł. Powyższą kwotę przyznano w całości.

2. (nr wniosku 118) Remont Szkoły Średniej w Butrymańcach w rej. solecznickim -398 930 zł. Powyższą kwotę przyznano w całości.

3. (nr wniosku 119) Remont przedszkola w Ejszyszkach, w rej. solecznickim - 133 925 zł. Powyższą kwotę przyznano w całości.

4. (nr wniosku 122) Remont Przedszkola w Solecznikach, w rej. solecznickim - 173 855 zł. Powyższą kwotę przyznano w całości.

5. (nr wniosku 123) Remont Szkoły - Internatu i Domu Dziecka w Solecznikach w rej. solecznickim - 79 111 zł. Powyższą kwotę przyznano w całości.

6. (nr wniosku138) Rozbudowa i remont szkoły polskiej w Suderwii w rej. wileńskim - na kwotę 1 300 000 zł. Powyższą kwotę przyznano w całości.

inwestycje rozpoczynane

7. (nr wniosku 115) Remont Szkoły Podstawowej w Starych Trokach w rej. trockim - 471 571 zł. Przyznano 371 571 zł.

8. (nr wniosku 121) Rozbudowa Szkoły Średniej w Dziewieniszkach, w rej. solecznickim - 87 341 zł. Powyższą kwotę przyznano w całości.

9. (nr wniosku 126) Remont Szkoły - Przedszkola "Źródełko" w Wilnie - 108 576 zł. Powyższą kwotę przyznano w całości.

10. (nr wniosku 127) Remont Szkoły Podstawowej im. Antoniego Wiwulskiego w Wilnie - 336 735 zł. Przyznano 236 735 zł.

11.(nr wniosku 128) Remont Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie - 319 991 zł. Przyznano 271 991 zł.

12. (nr wniosku 129) Przedsięwzięcie inwestycyjne: Szkoła Średnia i Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilnie - 1 169 251 zł. Przyznano 1 069 251 zł.

13. (nr wniosku 130) Remont Szkoły Średniej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie - 222 700 zł. Przyznano 172 700 zł.

14. (nr wniosku 131) Remont Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie - 30 014 zł. Powyższą kwotę przyznano w całości.

15. (nr wniosku 132) Remont Szkoły - Przedszkola "Wilia" w Wilnie - 50 581 zł. Powyższą kwotę przyznano w całości.

16. (nr wniosku 146) Partycypacja w kosztach wykończenia poddasza w Domu Kultury Polskiej w Wilnie - 366 367 zł. Powyższą kwotę przyznano w całości.

W dyskusji nad powyższymi wnioskami wzięto pod uwagę opinię senatorów biorących udział w wyjeździe na Litwę w ramach wizytacji zadań inwestycyjnych i remontowych.

Prezydium zobowiązało Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" do zmiany zakresu robót w związku ze zmniejszeniem kwot postulowanych dotacji.

W sprawach różnych prezydium wysłuchało informacji dotyczącej posiedzenia Komitetu Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI). Posiedzenie odbędzie się w dniach 20-22 marca br. w sali plenarnej Senatu. Zapoznano się z przedstawionym projektem programu.

W dniach 25-27 marca 2003 r. na zaproszenie marszałka Longina Pastusiaka przebywać będzie w Warszawie delegacja Senatu Malezji. W związku z nagłą chorobą przewodniczącego Senatu Malezji, delegacja przybędzie pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Datuk Haji Gapar bin Gurrohu.

Prezydium wysłuchało informacji o aktualnych uwarunkowaniach prawnych związanych z powołaniem przez Senat członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kwestię powołania i odwołania przez Senat członka KRRiTV regulują akty prawne: konstytucja - art. 214 ust 1, ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r o radiofonii i telewizji - art. 7, Regulamin Senatu - art. 92-96. W związku z upływem 3 kwietnia br. kadencji członka krajowej rady Jana Sęka, powołanego przez Senat 3 kwietnia 1997 r., marszałek Senatu ustalił termin składania wniosków do 5 marca. Złożone w terminie wnioski zostały skierowane 6 marca do Komisji Kultury i Środków Przekazu celem ich zaopiniowania. Jak zaznaczono, zajęcie się przez komisję tą sprawą i przedstawienie Senatowi sprawozdania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki tak, aby umożliwić Izbie rozpatrzenie sprawozdania i powołanie w głosowaniu nowego członka w terminie najbliższym temu, w którym upływa kadencja dotychczasowego członka krajowej rady. Jednocześnie stwierdzono, że brak jest przepisów szczegółowych i koniecznym wydaje się wniesienie poprawki do ustawy o radiofonii i telewizji.