6 marca 2003 r. odbyło się 39. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia wyrażono zgodę na wydawanie przez Kancelarię Senatu serii wydawniczej pod nazwą "Studia i materiały o Senacie". Uwzględnione mają zostać uwagi zgłoszone przez prezydium, dotyczące m.in. rozszerzenia tematyki o rolę Senatu w innych krajach, zwłaszcza państwach Unii Europejskiej, a także włączenie tematyki opieki Senatu nad Polonią. Nad całością prac związanych z wydawaniem serii czuwać ma Biuro Informacji i Dokumentacji.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, przedłożone przez Zespół ds. Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

I. ZADANIA PROGRAMOWE:

WSPIERANIE I ROZWÓJ EDUKACJI W ŚRODOWISKACH POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

 1. (nr 86) wniosek Fundacji "Semper Polonia" - program "Ex Libris Polonia" - 856 704,80 zł. Przyznano 691 319 zł.
 2. (nr 9) wniosek Śląskiej Izby Lekarskiej - organizacja V Światowego Kongresu Polonii Medycznej - 273 595 zł. Przyznano 150 000 zł, z zaznaczeniem, że suma ta pokryje koszty pobytu na kongresie 100 uczestników ze Wschodu.
 3. WSPIERANIE KULTURY POLSKIEJ POZA GRANICAMI KRAJU

 4. (nr 17) wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS - studium folklorystyczne dla instruktorów zespołów polonijnych - 210 250 zł. Przyznano 129 050 zł.
 5. WSPIERANIE AKTYWNOŚCI I ROZWOJU POLONIJNYCH ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH

 6. (nr 21) wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - zapoznanie dzieci z Grodzieńszczyzny z zabytkami historii i kultury polskiej na Kresach: Bohatyrowicze, Zaosie, Nowogródek, Katyń, Nieswież - 9500 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 7. (nr 85) wniosek Fundacji "Semper Polonia" - polonijno-szkolne kluby olimpijczyka - koordynacja działań i współorganizowanie imprez sportowych oraz powołanie nowych klubów w krajach europejskich - 356 361,60 zł. Przyznano 91 370 zł,
 8. PROMOCJA SPRAW POLONIJNYCH

 9. (nr 29) wniosek Agencji Wydawniczo-Reklamowej MT Mirosław Twaróg - wydawanie społeczno-kulturalnego pisma młodzieżowego "Pod Wiatr" - 10 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 10. (nr 72) wniosek Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych - XIII Seminarium "Potrzeby kulturalne dzieci polskich na Wschodzie" - 43 000 zł. Przyznano 29 000 zł.
 11. (nr 18) wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - wydawanie czasopisma dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego - 34 300 zł. Wniosek ten nie uzyskał akceptacji.
 12. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD POLAKÓW ZA GRANICĄ I ICH WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z POLSKĄ

 13. (nr 69) wniosek Fundacji "Polska Akcja Humanitarna" - szkolenie w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych dla przedstawicieli polskiego środowiska oświatowego w Solecznikach - 5600 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE, realizowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

inwestycje kontynuowane

 1. (nr 111) remont Domu Polskiego w Suczawie, w Rumunii - 235 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 2. (nr 112) Budowa Domu Polskiego w Vicsani, w Rumunii - 250 000 zł. Wniosek został odłożony.
 3. (nr113) remont zakupionego domu w Bielcach, w Mołdawii - 31 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 4. (nr 116) remont przedszkola w Starych Trokach, w rej. trockim na Litwie - 47 032 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 5. (nr 120) remont szkoły podstawowej w Taboryszkach, w rej. solecznickim na Litwie - 26 203 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 6. (nr 124) remont szkoły średniej w Turgielach, w rej. solecznickim na Litwie - 87 914 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 7. (nr 125) remont szkoły średniej w Ejszyszkach, w rej. solecznickim na Litwie - 87 701 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 8. (nr 133) rozbudowa i adaptacja szkoły podstawowej w Wesołówce, w rej. wileńskim na Litwie -311 400 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 9. (nr 134) remont przedszkola w Bujwidzach, w rej. wileńskim na Litwie - 13 602 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 10. (nr 135) rozbudowa szkoły podstawowej w Egliszkach, w rej. wileńskim na Litwie - 26 898 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 11. (nr 136) remont przedszkola w Niemenczynie, w rej. wileńskim na Litwie - 52 195 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.

 1. (nr 139) rozbudowa szkoły polskiej w Landwarowie, w rej. trockim na Litwie - 3 257 134 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 2. (nr 140) remont biblioteki polskiej w Paryżu we Francji - 1 300 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 3. inwestycje rozpoczynane

 4. (nr 114) remont szkoły podstawowej w Szklarach, w rej. trockim na Litwie - 81 859 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.
 5. (nr 115) rozbudowa szkoły podstawowej w Starych Trokach, w rej. trockim na Litwie -471 571 zł. Wniosek został odłożony.

(21) (nr 137) partycypacja w kosztach rozbudowy szkoły polskiej w Rydze, na Łotwie - 1 300 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.

(22) (nr 144) remont siedziby Kongresu Polaków na Zaolziu w Czeskim Cieszynie, w Czechach - 74 000 zł. Wniosek został odłożony.

(23) (nr 148) remont szkoły polskiej w Użgorodzie, na Ukrainie - 45 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę w całości.

Ponadto odłożone zostały dwa wnioski: 24) (nr 149) przygotowanie zadania inwestycyjnego - szkoła polska w Tbilisi w Gruzji, 25) (nr 152) rozbudowa domu polskiego w Jabłonkowie w Czechach. (Numeracja wszystkich wniosków podana jest według załączników).

Prezydium wysłuchało informacji o przygotowaniach do spotkania w Warszawie przedstawicieli Polonii krajów Unii Europejskiej. Stwierdzono, że szereg spraw wymaga jeszcze negocjacji, zwłaszcza lista uczestników i sprawy finansowe. Prezydium postanowiło wstrzymać się z ostatecznymi decyzjami.

Prezydium wysłuchało informacji dotyczącej podjęcia przez Sejm i Senat uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. Podkreślono pilną potrzebę podjęcia uchwał, strona ukraińska ma już bowiem ustalony skład, łącznie z wyborem przewodniczącego. Prezydium przyjęło do wiadomości projekt statutu Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy.

Prezydium zapoznało się z propozycją senator Marii Szyszkowskiej dotyczącą zorganizowania w Senacie konferencji na temat wartości polskiej kultury. Stwierdzono, że należy zwrócić się do Komisji Kultury i Środków Przekazu z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.