19 lutego 2003 r. odbyło się 38. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wyraziło zgodę na zorganizowanie w dniach 12-13 marca 2003 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego posiedzenia wyjazdowego komisji. Tematem posiedzenia będą aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w aspekcie integracji Polski z UE oraz zagadnienia dotyczące projektu ustawy o ustroju rolnym i nowelizacji ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie związanym z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium przychyliło się do prośby przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Jerzego Pieniążka i wyraziło zgodę na zorganizowanie 25 lutego br. konferencji "Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku" w sali plenarnej Senatu.

Prezydium przyjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu.

Podczas posiedzenia przyjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedłożonych przez Zespół ds. Finansów Publicznych i rozpatrzonych oraz zaopiniowanych przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

I. ZADANIA PROGRAMOWE: WSPIERANIE I ROZWÓJ EDUKACJI W ŚRODOWISKACH POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

1) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Program pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego - 9 719 150 zł. Na ten cel przyznano 5 294 340 zł,

2) wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - Opieka nad szkolnictwem polonijnym i nauczaniem języka polskiego - 825 000 zł. Przyznano 145 000 zł.

3) wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego - 520 000 zł. Przyznano 180 000 zł.

4) wniosek Fundacji "Semper Polonia" - Program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania - 1 751 702, 40 zł. Przyznano 1 500 000 zł.

5) wniosek Fundacji "Semper Polonia" - Program "Szansa dla maturzystów" - 55 717, 49 zł. Przyznano 55 717 zł.

6) wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - Pomoc socjalna osobom polskiego pochodzenia z Białorusi studiujących na uczelniach w Białymstoku - 18 000 zł. Przyznano kwotę w całości.

7) wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - wyposażenie polskich dzieci na Grodzieńszczyźnie uczących się języka polskiego, historii i kultury Polski w niezbędne pomoce do nauki - na kwotę 18 900 zł. Przyznano kwotę w całości.

Wnioski: nr 8 Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": Program pomocy charytatywnej dla Polaków z Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, oraz nr 9 Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie": Pomoc charytatywna dla osób i organizacji polskich na Wschodzie - zostały odłożone.

POMOC SOCJALNA I RZECZOWA DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANI

10) wniosek Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - Pomoc indywidualna dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich, dzieci niepełnosprawnych, sierot -na kwotę 27 300 zł. Przyznano tę kwotę w całości.

WSPIERANIE ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH ZA GRANICĄ

11) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą - na kwotę 5 903 109 zł. Przyznano 3 834 993 zł.

PROMOCJA SPRAW POLONIJNYCH

12) wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych - 1 035 000 zł. Przyznano 689 000 zł.

13) wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - Prasa polskojęzyczna 2003 - 1 655 000 zł. Przyznano 1 087 000 zł.

14) wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego - Kontynuacja wydawania dwumiesięcznika "Forum Polonijne" - 165 240 zł. Przyznano całą kwotę.

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI I ROZWOJU POLONIJNYCH ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH

15) wniosek Stowarzyszenia Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" - Wymiana dzieci polonijnych z regionu Powołża i województwa Łódzkiego - na kwotę 22 816 zł. Przyznano kwotę w całości.

WSPIERANIE KULTURY POLSKIEJ POZA GRANICAMI

16) wniosek Fundacji im. księcia Konstantego Ostrogskiego - "Polskie prawosławie", wystawa jako element polskiej polityki kulturalnej za granicą - na kwotę 347 100 zł. Powyższy wniosek nie uzyskał akceptacji. Zwrócono uwagę na bardzo wysokie koszty i nikły aspekt polonijny.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE, REALIZOWANE PRZEZ

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

1. Zakup lokalu wraz z remontem dla TKPZL Oddział w Samborze na Ukrainie - na 25 000 zł.

2. Remont obiektu Domu Polskiego w Kaczycy w Rumunii - 13 500 zł.

3. Roboty wykończeniowe poddasza w Muzeum Etnograficznym w Santanie w Brazylii - 50 000 zł.

4. Partycypacja w kosztach zakupu lokalu na Dom Polski w Florianopolis w Brazylii - 40 000 zł.

5. Zakup i montaż okien do Izby Polskiej w Taagerup w Danii - 70 000 zł.

Wszystkie powyższe wnioski inwestycyjne zostały zaakceptowane w całości.

W wyniku dyskusji nad wnioskami dotyczącymi poszczególnych zadań:

Prezydium zobowiązało Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" do przygotowania projektów załączników do umów, podpisywanych w konsekwencji podjętych uchwał, w formie odpowiadającej wymaganiom ustaw o finansach publicznych i rachunkowości.

Stwierdzono, że Fundacja "Semper Polonia" prowadzi program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach zamieszkania i od nowego roku akademickiego przejmuje 100% wniosków dotyczący stypendiów. Prezydium zgodziło się, że przyznawanie stypendium należy wprowadzić od I semestru, utrzymując wymóg uzyskiwania odpowiedniej średniej ocen, ale od semestru II. Marszałek Longin Pastusiak podkreślił po raz kolejny wagę przyznawania stypendium młodzieży w kraju zamieszkania.

Przedyskutowano (w nawiązaniu do inwestycji kontynuowanych) sprawę poruszoną przez wicemarszałek Jolantę Danielak, a dotyczącą lokalu we Lwowie zakupionego przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" m.in. dla Radia "Lwów". Marszałek Senatu zaapelował o uważne gospodarowanie środkami i o skrupulatną ich kontrolę. Po raz kolejny podkreślił konieczność przechodzenia na dofinansowywanie, a nie finansowanie zadań.

W związku z wyjazdem w ramach wizytacji zadań inwestycyjnych i remontowych senatorów Olgi Krzyżanowskiej i Krzysztofa Szydłowskiego z Komisji Emigracji i Polaków za Granicą na Ukrainę (Lwów) przewodniczący komisji zobowiązał się do przedstawienia prezydium raportu i wniosków pokontrolnych.

W dniach 4-9 marca br. planowana jest, na zaproszenie marszałka Senatu L. Pastusiaka, wizyta w Polsce oficjalnej delegacji Senatu Kanady z jego przewodniczącym Danielem Haysem. Delegacja liczyć będzie 8 osób. Realizując życzenie gości, przewiduje się szereg oficjalnych spotkań. Planowany wyjazd do Katowic i Krakowa (m.in. w celu zapoznania się z kanadyjskimi projektami realizowanymi w regionie) zostanie przygotowany przez ambasadę Kanady, delegacji towarzyszyć będzie dyrektor Anna Szklennik i jeden pracownik biura. Ustalono, że 9 marca br. delegację na lotnisku w Warszawie pożegna wicemarszałek Kazimierz Kutz.

W dniach 18-20 marca br. planowana jest wizyta w Polsce, na zaproszenie marszałka Senatu L. Pastusiaka, delegacji Rady Narodowej Republiki Słowacji z jej przewodniczącym Pavolem Hrusovskim. Skład delegacji nie jest jeszcze ustalony. Podczas pobytu w Warszawie program przewiduje szereg oficjalnych spotkań, a 20 marca, na życzenie gości, delegacja uda się do Krakowa.

Wicemarszałek K. Kutz poinformował prezydium o różnych aspektach konfliktu w Teatrze Nowym w Łodzi. Aktorzy z Teatru Nowego zwrócili się do niego oraz do senator Zdzisławy Janowskiej z prośbą o pomoc i wsparcie w swoich działaniach.