6 lutego 2003 r. odbyło się 37. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z projektem regulaminu konkursu dziennikarskiego o nagrodę Marszałka Senatu RP na publikację poświęconą działalności Senatu w br. oraz z propozycją składu osobowego kapituły konkursu. Przyjęto projekt regulaminu z następującymi uwagami: § 1 winien brzmieć - "Cel konkursu: Upowszechnienie wiedzy o roli i pracy Senatu oraz przekazywanie obiektywnego wizerunku wyższej izby polskiego parlamentu"; w § 2 dodano w portalach internetowych. Stwierdzono również konieczność włączenia do składu kapituły przedstawiciela prasy regionalnej red. Marka Traczyka.

W dniach 6-12 kwietnia br. w Santiago de Chile odbędzie się 108. konferencja Unii Międzyparlamentarnej. Senat RP będzie reprezentowany przez wicemarszałka Ryszarda Jarzembowskiego i senatora Mariana Lewickiego. W odbywającym się równocześnie spotkaniu Stowarzyszenia Sekretarzy Generalnych Parlamentów weźmie udział szef Kancelarii Senatu Adam Witalec.

W kwietniu 2002 r. na ręce marszałka Longina Pastusiaka wpłynęło zaproszenie, wystosowane przez przewodniczącego Senatu Chile Andreasa Zaldivara Larraina, do złożenia przez delegację Senatu RP oficjalnej wizyty w tym kraju. Stwierdzono możliwość połączenia uczestnictwa delegacji Senatu w konferencji UM z wizytą oficjalną w Chile w dniach 14-16 kwietnia br. Po zakończeniu konferencji UM oficjalną wizytę złoży delegacja Senatu RP w składzie: wicemarszałek R. Jarzembowski i senator M. Lewicki. Uwzględniając propozycję przekazaną przez ambasadora RP w Chile, prezydium wyraziło zgodę, by w oficjalnej delegacji Senatu RP w Chile wziął udział także senator Grzegorz Lato.

Prezydium zapoznało się z planem wyjazdów oficjalnych delegacji Senatu RP w br. W przygotowaniu są wizyty: do Chin (22-29.04), Rosji (29.04 - spotkanie z Polonią w Irkucku w drodze powrotnej z Chin), Chile (14-16.04) oraz Rosji (pierwsza połowa br.). Planowane są wizyty w: Austrii (lipiec), Belgii, Holandii. Ponadto Australia, Albania, Kolumbia i Meksyk wystosowały zaproszenia do złożenia wizyty delegacji Senatu RP w tych krajach. Do Australii planowany jest wspólny wyjazd delegacji Sejmu i Senatu pod przewodnictwem marszałka Sejmu Marka Borowskiego. Marszałek Senatu L. Pastusiak zaproponował włączenie do delegacji wicemarszałka Senatu. Prezydium przyjęło generalne założenie, by w bieżącym roku koncentrować wyjazdy - szczególnie oficjalnych delegacji Senatu - do krajów należących do Unii Europejskiej.

Prezydium zapoznało się z planem przyjazdów oficjalnych do Senatu w br. Proponowany kalendarz przewiduje w najbliższym czasie przyjęcie oficjalnej delegacji z Kanady (5-9.03) oraz Słowacji (18-20.03). Pozostałe wizyty (Włochy, Irlandia, Francja, Czechy, Katar, Arabia Saudyjska, Tajlandia, Malezja) wymagają uzgodnienia terminów.

Zapoznano się z planem na br. spotkań związanych z działalnością senatorów w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych, takich jak: Konwent Europejski, Parlamentarna Komisja Wspólna RP-UW, COSAK, Przewodniczący Parlamentów, Zgromadzenie Parlamentarne Europy, Konferencja Parlamentarna Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Zgromadzenie Parlamentarne Paktu Północnoatlantyckiego, Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej, Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego, Unia Międzyparlamentarna. Zaplanowano też wyjazdy wspólne przedstawicieli Komisji Europejskiej Sejmu RP i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Senatu RP. Zaznaczono, że jest to bardzo aktywny rok w działalności parlamentarzystów w strukturach międzynarodowych.

Omówiono plan wizytacji zadań inwestycyjnych (zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" do wykonania w br. oraz wykonywanych w latach 1999-2001 przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie") w I kwartale br. Zaznaczono, że priorytetowe są zadania kontynuowane i dopiero po zbilansowaniu można będzie podjąć decyzję co do nowych zadań. Stwierdzono, że w pierwszej kolejności należy wizytować zadania inwestycyjne i remontowe, których koszt realizacji przekracza 100 tys. zł. Inspekcje mają być prowadzone całościowo. W wyjeździe na Litwę, Białoruś, Ukrainę weźmie udział dwóch senatorów, członków Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, pracownik Kancelarii Senatu oraz pracownik Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". W wizytacji na Łotwie (rozbudowa szkoły polskiej w Rydze) wezmą udział przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senator Tadeusz Rzemykowski i senator Jolanta Popiołek. Wszystkie wyjazdy uzgodnione są z MSZ i w wizytacjach weźmie udział przedstawiciel miejscowej placówki dyplomatycznej.

W związku z zaproszeniem marszałka L. Pastusiaka i wicemarszałek Jolanty Danielak na Konferencję Sprawozdawczą Związku Polaków na Łotwie, która odbędzie się w Jurmale 22 lutego br., uzgodniono, że udział w konferencji wezmą przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senator T. Rzemykowski oraz senator J. Popiołek. Wyjazd powyższy zostanie połączony z planowaną wizytacją rozbudowywanej szkoły polskiej w Rydze.

Prezydium zaakceptowało wizytę wicemarszałka R. Jarzembowskiego w dniach 3-5 marca br. w Mohylewie, mającą na celu omówienie planu działań w związku z obchodami 60-lecia bitwy pod Lenino. Zaproszenie wystosował przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego Obwodu Mohylewskiego Republiki Białorusi.

Prezydium Senatu zapoznało się ze wstępnym zaproszeniem, przesłanym na ręce wicemarszałek J. Danielak za pośrednictwem ambasadora RP w Bogocie, do złożenia wizyty parlamentarnej. Stwierdzono, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po otrzymaniu zaproszenia oficjalnego od przewodniczącego Senatu Kolumbii.

Prezydium zapoznało się ze wstępną koncepcją Konferencji Polonii z krajów Unii Europejskiej, planowanej w dniach 9-10 maja br. Konferencja ma się odbyć w sali plenarnej Senatu, sprawa podziału kosztów między Senatem a Sejmem wymaga jeszcze negocjacji, a do rozważenia pozostaje kwestia pokrycia kosztów przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jako zadanie polonijne. Należy przeprowadzić rozmowy z premierem co do udziału przedstawicieli rządu. Stwierdzono, że wśród uczestników nie może zabraknąć przewodniczącego Komisji Europejskiej Sejmu posła Józefa Oleksego oraz przewodniczącej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Senatu senator Genowefy Grabowskiej. Stwierdzono, że konferencja, zorganizowana w okresie między podpisaniem Traktatu Akcesyjnego a referendum, będzie miała ważny wpływ na opinię społeczną i może pomóc w jej mobilizacji, dlatego tak ważny jest udział środowisk polonijnych i aktywne zaangażowanie się w kampanii referendalnej.

Zgodnie z deklaracją, zawartą w § 2 ogólnej uchwały nr 124 Prezydium Senatu z 19 grudnia 2002 r., mówiącą, że corocznie, po ustaleniu wielkości środków budżetowych przewidzianych na wykonywanie przez Senat zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, Prezydium Senatu określa kierunki działania oraz priorytety finansowania na dany rok, prezydium zaakceptowało - wnosząc pewne poprawki do przedstawionego projektu - uchwałę w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2003.

Prezydium rozpatrzyło i zaakceptowało bez uwag dwa wnioski polonijne o dotację:

W związku z wyborem senatora Henryka Gołębiewskiego na marszałka województwa dolnośląskiego, z dniem wyboru na to stanowisko, z mocy prawa, nastąpiło wygaśnięcie mandatu senatorskiego. Stosownie do zapisu ordynacji wyborczej marszałek Senatu stwierdza wygaśnięcie mandatu senatora w drodze postanowienia mającego charakter deklaracyjny, stanowiącego jedynie urzędowe potwierdzenie wygaśnięcia mandatu. Powyższe postanowienie zostanie przesłane do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o ogłoszenie w "Monitorze Rządowym" oraz do prezydenta RP i Państwowej Komisji Wyborczej.

Prezydium przyjęło do wiadomości oświadczenie senatora Marka Balickiego o rezygnacji z uposażenia senatorskiego w związku z objęciem funkcji ministra zdrowia.

Prezydium rozpatrzyło prośbę senator Grażyny Staniszewskiej i wyraziło zgodę na udostępnienie sali plenarnej Senatu na Finał Konkursu Debat Szkolnych 28 kwietnia br. Debatę finałową poprowadzi wicemarszałek J. Danielak, do komisji sędziowskiej zaproszeni zostaną senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

W związku z wpłynięciem na ręce marszałka L. Pastusiaka oraz wicemarszałek J. Danielak zaproszenia wystosowanego przez Radę Koordynacyjną Obchodów Uroczystości w RPA - do wzięcia udziału w uroczystościach jubileuszowych czterech organizacji polonijnych w RPA, planowanych na 3-11 maja br., postanowiono, że udział w obchodach weźmie wicemarszałek J. Danielak.

W związku z wpłynięciem zaproszenia od Polaków z organizacji "Usolski Dom - Ognisko" do odwiedzin w Usolu Syberyjskim wicemarszałek J. Danielak zasygnalizowała nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych dotyczących remontu Domu Polskiego w Usolu. Prezydium stwierdziło, że przede wszystkim należy wyjaśnić powyższą sprawę, co leży w gestii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".