16 stycznia 2003 r. odbyło się 36. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przedyskutowało dwa zagadnienia przedstawione przez senatora Zygmunta Cybulskiego, przewodniczącego Delegacji Sejmu i Senatu RP do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

1. W związku z przejęciem przez Polskę z dniem 1 stycznia br. rocznego przewodnictwa IŚE, a w gestii kraju przewodniczącego leży organizowanie spotkań, w tym również Wymiaru Parlamentarnego IŚE, przewiduje się następujące spotkania parlamentarne: Stały Komitet IŚE (3-4.02.03, Sejm RP), Komitet Parlamentarny IŚE (20-22.03.03) oraz Zgromadzenie Parlamentarne IŚE (2-4.10.03). Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie na terenie Senatu RP 21 marca br. posiedzenia Komitetu Parlamentarnego IŚE oraz 3 października br. posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego IŚE. Zaznaczono, że w kosztach partycypują obie Izby, a udział Senatu w kosztach ogólnych wynosi 1/4

2. Wstępnie - jako zasygnalizowanie zagadnienia - rozważano sprawę zmiany regulaminu IŚE, polegającą na przyjęciu formy instytucjonalnej. Wiązałoby się to z posiadaniem stałego miejsca sekretariatu i zapewnieniem środków finansowych na jego funkcjonowanie. Informację tę przyjęto do rozpatrzenia na najbliższym wspólnym posiedzeniu prezydiów Sejmu i Senatu. Uznano, że wstępnie można przyjąć proponowane przez Włochy rozwiązanie, zgadzając się, by przez pierwsze trzy lata obowiązek finansowania spoczywał na stronie włoskiej, a ostateczną decyzję powziąć po gruntownym przeanalizowaniu zagadnienia.

Prezydium rozpatrzyło wspólną prośbę komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego i wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie konferencji na temat "Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku". Zaakceptowano termin przewidziany na 25 lutego br. oraz zaplanowany kosztorys. Podkreślono, że możliwość wytwarzania w Polsce zdrowej żywności jest dużym atutem naszego kraju, który należy wykorzystać. Z dużą rozwagą trzeba natomiast mówić o standardach NATO dotyczących żywności, które są dopiero na etapie opracowywania.

Prezydium wysłuchało informacji szefa Kancelarii Senatu o najważniejszych sprawach podniesionych w trakcie spotkań marszałka Longina Pastusiaka z pracownikami biur Kancelarii Senatu. Wyrażono uznanie dla działalności kancelarii, dobrze oceniając przebieg procedur legislacyjnych, będących przecież sensem działalności Izby. Wysoko oceniono pracę szefa kancelarii, dyrektora generalnego, dyrektorów poszczególnych biur oraz całego zespołu pracowników. Stwierdzono, że większość przedstawionych postulatów jest możliwa do zrealizowania. Zwrócono uwagę na postulat dalszego ujednolicenia regulacji wewnętrznych w Senacie i Sejmie, dotyczący wykonywania mandatu senatorskiego i poselskiego, stwierdzając, że należałoby go włączyć do tematów do omówienia na wspólnym posiedzeniu prezydiów Sejmu i Senatu.

Prezydium ustaliło też, że w Gali Stowarzyszenia "Polski Klub Biznesu" na Zamku Królewskim w Warszawie 25 stycznia br. "Oskara" oraz pozostałe doroczne wyróżnienia wręczy, w imieniu marszałka Senatu, wicemarszałek Kazimierz Kutz.