19 grudnia 2002 r. odbyło się 35. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło propozycje przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senatora Tadeusza Rzemykowskiego, przyjęte na posiedzeniu komisji 5 grudnia 2002 r.:

Preferencje w działalności polonijnej Senatu RP w 2003 r.

 1. Sprawy programowe:
  1. Przyjąć założenie, że działalność polonijna prowadzona jest pod hasłem "Integracja Polski z Unią Europejską".
  2. Rok 2003 przyjąć jako "Rok Polonii Niemieckiej".
  3. Wznowić inicjatywę legislacyjną Senatu w sprawie Karty Polaka.
  4. Wspólnie z MENiS podjąć inicjatywę legislacyjną umożliwiającą przyznawanie stypendiów państwowych (rządowych) młodzieży pochodzenia polskiego, studiującej w krajach zamieszkania.

 2. Sprawy inwestycyjne:
 3. 5. Zmniejszyć wydatki majątkowe (inwestycyjne) z 19 335 do 9335 tys. zł.

  6. Skoncentrować się na inwestycjach kontynuowanych.

 4. Priorytety finansowe w wydatkach programowych:
 5. 7. Pomoc polskim szkołom na Wschodzie i na Zachodzie w zakresie podręczników, pomocy szkolnych i sprzętu komputerowego.

  8. Przyznawanie stypendiów socjalnych (poza rządowymi) młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w Polsce i w krajach zamieszkania.

  9. Opracowanie i wdrożenie (razem z Rządem RP) internetowego programu POLONIA ŚWIATA.

  10. Rozwój programowo-redakcyjny mediów polonijnych działających za granicą oraz wspieranie działalności "Radia Polonia" i Telewizji POLONIA w zakresie zwiększenia zasięgu ich odbioru wśród Polonii.

  11. Promocja Polski i Polonii wśród ludności krajów jej zamieszkania w związku z przygotowaniem do integracji Polski z UE oraz przy okazji świąt narodowych Polski (3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada)
  i Dnia Polonii i Polaków za granicą (2 maja).

  12. Wspieranie współpracy gospodarczej środowisk polonijnych z krajem.

 6. Zadania organizacyjne:

13. Zorganizowanie w Warszawie spotkania kierownictwa Senatu
i Rządu RP z przedstawicielami środowisk i organizacji polonijnych z krajów - członków UE w celu przedyskutowania form i zakresu promocji Polski wśród władz i społeczeństw tych krajów w związku z procesem naszej integracji z Unią.

14. Zorganizowanie na terenie Niemiec (np. w Berlinie) "Dnia polskiego", mającego na celu zintegrowanie się Polonii niemieckiej i promocję naszego kraju.

15. Zacieśnienie współpracy z MSZ oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi, zlokalizowanymi w krajach, gdzie występuje Polonia.

16. Zacieśnianie współpracy z Radą Polonii Świata i Polonijną Radą Konsultacyjną przy Marszałku Senatu w celu pełniejszego rozpoznania problemów Polonii.

17. Podjęcie próby specjalizacji programowej stowarzyszeń i fundacji współpracujących z Senatem w zakresie realizacji zadań polonijnych>>.

Stwierdzono, że w przyjętych przez komisję preferencjach jest wiele słusznych propozycji. Odnośnie do pkt II zauważono, że poprawka zmniejszająca wydatki inwestycyjne nie powinna być zgłaszana na tym etapie, ale uzgadniana we wcześniejszej fazie. Wątpliwości co do sposobu sformułowania zadania wzbudził zapis w pkt III ppkt 9. Stwierdzono, że Senat RP może patronować temu zadaniu, ale nie opracowywać i wdrażać program internetowy "Polonia świata".

Uznanie wzbudził zapis w pkt IV dotyczący zadań organizacyjnych. Przedyskutowano problem znalezienia sposobów pełniejszego rozpoznania problemów Polonii, nawiązania kontaktów ze środowiskami polskojęzycznymi lekarzy, biznesmenów itp., liczącymi się w kraju zamieszkania, a nie współpracującymi z istniejącymi organizacjami polonijnymi, znalezienia sposobów integrowania środowisk polonijnych. Stwierdzono, że należy zorganizować konferencję (pkt IV ppkt 13) z udziałem kierownictwa Senatu i rządu z przedstawicielami środowisk i organizacji polonijnych z krajów - członków UE w celu przedyskutowania form i zakresu promocji Polski wśród władz i społeczeństw tych krajów w związku z procesem naszej integracji z Unią. Przygotowanie koncepcji takiej konferencji prezydium powierzyło zespołowi działającemu w ramach Komisji Emigracji i Polaków za Granicą pod kierunkiem wicemarszałek Jolanty Danielak, przy współdziałaniu komisji. Zaznaczono, że optymalnym terminem konferencji jest druga połowa kwietnia.

Podczas posiedzenia prezydium przedyskutowało wniosek przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senatora T. Rzemykowskiego o uznanie roku 2003 Rokiem Polonii Niemieckiej. Stwierdzono, że chociaż środowisko polskie w Niemczech jest bardzo duże i liczne są organizacje polonijne, trudno byłoby uzasadnić decyzję, że akurat Polonia niemiecka ma być wyróżniona w ten sposób. Proklamowanie roku 2003 Rokiem Polonii Niemieckiej mogłoby zostać źle odebrane w Niemczech w kontekście kontrowersji co do statusu Polonii niemieckiej. Ponadto proklamowanie Roku Polonii Niemieckiej wymagałoby opracowania szczegółowego programu konferencji, spotkań itp. imprez wypełniających cały rok, a sponsorowanych przez Senat, powstaje więc zagadnienie natury finansowej. Ostatecznie prezydium stwierdziło, że należy podejmować działania sprzyjające jedności i aktywizacji Polaków w Niemczech, ale nie pod szyldem Roku Polonii Niemieckiej. Odnośnie do wydawania w Niemczech miesięcznika polonijnego pod nazwą "POLONIA" prezydium postanowiło decyzję odłożyć.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Ustalono, że maksymalna wysokość kosztów ogólnych ponoszonych przez jednostkę niezaliczoną do sektora finansów publicznych wynosi: 6,5 % dotacji - przy zadaniu o charakterze inwestycyjnym, 13 % dotacji - przy zadaniu o charakterze programowym. Zgodzono się, że par. 3 należy rozszerzyć o podkreślone słowo - Prezydium Senatu uwzględnia w szczególności oraz o pkt 3, czyli o opinię Kancelarii Senatu.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację w sprawie postępowania w wypadku wygaśnięcia mandatu senatorskiego wskutek wyboru na stanowisko marszałka wojewódzkiego.

Marszałek Longin Pastusiak zaapelował, by każda wizyta wicemarszałków zarówno zagraniczna, jak i krajowa owocowała krótkim merytorycznym sprawozdaniem z ewentualnymi wnioskami co do działań na przyszłość. Poprosił również o informowanie na bieżąco o przebiegu ważniejszych wizyt w czasie ich trwania.

Ustalone zostały dyżury marszałka i wicemarszałków tak, by każdego dnia był obecny w Senacie członek prezydium Izby. Powyższe ustalenia podjęto do lutego 2003 r. Wicemarszałek Kazimierz Kutz w związku ze zobowiązaniem reżyserowania sztuki w Teatrze Starym w Krakowie poprosił o zastępstwo w dyżurach w okresie od połowy lutego do połowy kwietnia 2003 r.