13 grudnia 2002 r. odbyło się 34. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Kultury i Środków Przekazu i wyraziło zgodę na zorganizowanie 14 stycznia 2003 r., w sali 217, konferencji "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży". Zaakceptowano szacunkowy kosztorys.

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne.

- Rozpatrzono 3 wnioski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wyrażając zgodę na:

-zmniejszenie środków w ramach Programu edukacyjnego dla Polonii i Polaków za granicą (rezygnacja z wykonania części zadania "X Sympozjum Polonii Kaszubsko-Pomorskiej") i przeznaczenie przewidzianej na ten cel kwoty 11 765 zł na zwiększenie środków na realizację Programu wspierania kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami;

-zmniejszenie o 1150 zł środków w Programie pomocy socjalnej i rzeczowej (pomoc dla repatriantów) i równoczesne zwiększenie o tę kwotę środków w Programie edukacyjnym dla Polonii i Polaków za granicą (pomoc szkolnictwu polonijnemu poza granicami kraju);

-zmianę zakresów rzeczowych i terminów realizacji części zadań w niektórych programach.

- Zaakceptowano prośbę Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" o przesunięcie kwoty 96 733 zł, przewidzianej pierwotnie na program Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych na Wschodzie, na finansowanie programu Prasa polskojęzyczna, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i aparatów cyfrowych dla redakcji prasowych ze Wschodu (redukcja środków w programie Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji... wynikła z opóźnień w wydaniu przez władze ukraińskie koncesji na działalność Radia Lwów).

Prezydium zapoznało się z informacją o zaplanowanym na początku obrad Senatu, 13 grudnia br., w 21. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, złożeniu hołdu tym, którym zawdzięczamy odrodzenie wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej oraz uczczeniu minutą ciszy pamięci ofiar tamtych dni.

Zapoznano się z informacją dotyczącą pierwszego posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu, planowanego na 16 grudnia 2002 r., o godz. 11.00.

Przyjęto informację o spotkaniu opłatkowym posłów i senatorów, które odbędzie się 19 grudnia br. o godz. 11.45 w Sali Kolumnowej w obecności marszałków Sejmu i Senatu oraz prymasa Polski.

Przyjęto informację o spotkaniu opłatkowym senatorów i pracowników Kancelarii Senatu, które odbędzie się 19 grudnia br. o godz. 15.00 w s. 217.