11 września 2002 r. odbyło się 28. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia prezydium rozważyło prośby dwóch komisji w sprawie odbycia posiedzeń wyjazdowych.

Odpowiadając na pismo przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska senatora Adama Graczyńskiego, prezydium wyraziło zgodę na odbycie wyjazdowego posiedzenia komisji w dniach 17 i 18 września br., na zaproszenie przedstawicieli władz lokalnych i leśnych województwa podkarpackiego, celem zapoznania się z funkcjonowaniem parków narodowych i krajobrazowych na przykładzie Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego, a także z realizacją programu zalesienia kraju oraz celem omówienia programu małej retencji (wizytacja zbiornika Krempna). Wyrażono zgodę na zwrot przez Kancelarię Senatu kosztów delegacji dwóch pracowników komisji oraz wynajmu minibusa na dwa dni na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego.

Prezydium zaaprobowało wniosek Komisji Nauki i Edukacji Narodowej na odbycie posiedzenia wyjazdowego komisji w dniach 7 i 8 października br. na zaproszenie władz samorządowych powiatu szczecinieckiego. Z uwagi na jeden z tematów posiedzenia, dotyczący kształcenia młodzieży mniejszości narodowych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na przykładzie szkoły mniejszości ukraińskiej w Białym Borze, prezydium uznało za zasadne, by w posiedzeniu wziął udział członek Komisji Emigracji i Polaków za Granicą. Prezydium wyraziło zgodę na zwrot przez Kancelarię Senatu kosztów delegacji sekretarza komisji.

Prezydium rozważyło wniosek Związku Polskich Artystów Plastyków - Zarząd Okręgu w Gdańsku i kierując się aprobatą projektu przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie wystawy sztuki współczesnej "W stronę XXI wieku" (powyższa sprawa została wstępnie zasygnalizowana na posiedzeniu prezydium 12 lipca br.). Honorowy patronat nad wystawą zobowiązał się objąć przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Ryszard Sławiński, zaś osobą odpowiedzialną za ekspozycję ze strony komisji jest senator Bogusław Litwiniec. Wystawa ma odbyć się w dniach 16 października-8 listopada br. Zwrócono uwagę, że nie do zaakceptowania jest umieszczenie na plakatach informacyjnych o wystawie w Senacie logo sponsorów; logo może znajdować się w katalogu lub w programie wystawy. Zwrócono też uwagę, że Senat nie pełni roli salonu wystawowego i nie mogą być eksponowane dzieła kontrowersyjne, bulwersujące czyjeś uczucia, zadaniem wystawy jest prezentacja osiągnięć regionu.

Podczas posiedzenia prezydium zaakceptowało przedstawiony projekt przedsięwzięć związanych z obchodami 80. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP. Omówiono wstępną koncepcję programu konferencji naukowej poświęconej tej sprawie, przygotowywanej przez prof. Stanisława Gebethnera. Ponieważ założeniem wyjściowym jest ograniczenie referatów do pięciu, zgodzono się, że należałoby zwrócić się do autora wystąpienia o restytucji Senatu w 1989 r., by rozszerzył temat o "Zniesienie Senatu w Polsce Ludowej", wstępnie proponowany jako oddzielny, szósty referat. Temat ostatniego wystąpienia należałoby rozszerzyć (słowa podkreślone): Senat w III Rzeczypospolitej - status quo, konieczność reformy czy wizja zniesienia drugiej izby. W konferencji planowany jest udział prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz przewodniczącego Senatu Republiki Francuskiej Christiana Ponceleta. Uzgodnieniem dotyczącym udziału w konferencji i tematem wystąpienia przewodniczącego Senatu Francuskiego zająć się ma wicedyrektor Biura Prezydialnego Anna Szklennik. Zaakceptowano pozostałe punkty dotyczące uświetnienia 80. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP:

Prezydium przedyskutowało propozycje spraw do omówienia na wspólnym posiedzeniu Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu, zaplanowanym na 11 września br. Stwierdzono, że Senat powinien od początku, na roboczo, uczestniczyć w pracach nad regulaminem Zgromadzenia Narodowego, odnośnie zaś terminarza posiedzeń Sejmu i Senatu, lepszym z punktu widzenia legislacyjnego, jest wariant posiedzeń naprzemiennych z odstępstwem od tej zasady przy ustawach pilnych.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne przedstawione przez wiceprzewodniczącą Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senator Janinę Sagatowską, a zaopiniowane uprzednio przez komisję oraz Zespół ds. Finansów Polonijnych:

1. Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - finansowanie kwartalnika "Wspólnota Polska" - 47 571 zł. Przyznano refundację kosztów wydania jednego numeru oraz finansowanie wydania w roku bieżącym jeszcze dwóch numerów kwartalnika. Odnośnie sprawy rekomendacji osób do Rady Programowej kwartalnika uzgodniono, że prezydium przyjmie rekomendację komisji.

2. Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - wyrażono zgodę na przesunięcie środków z dotacji - 91 954 zł - w ramach całkowitej dotacji przyznanej na realizację zadania "Program pomocy socjalnej i rzeczowej" na cele pomocy ofiarom powodzi w Czechach i w Niemczech.

3. Polskiej Misji Medycznej - przyznano pomoc humanitarną i rzeczową dla Polonii poszkodowanej w powodzi na południu Europy, w Czechach (Praga) i w Niemczech (Drezno) -106 500 zł.

4. Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie - nie zgodzono się na wyasygnowanie 7240 zł celem opłaty czesnego dla 10 słuchaczy studiów podyplomowych języka polskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu na Ukrainie (tego typu dofinansowanie leży w gestii Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie").

5. Zjednoczenia Polskiego w Chile im. I Domeyki - odrzucono prośbę o dofinansowanie biletu lotniczego z Polski do Chile dla autora książki "Araukania i jej mieszkańcy Ignacego Domeyki - 150 lat później" - 2395 zł.

6. Instytutu Biografistyki Polonijnej w Paryżu - nie zgodzono się na dofinansowanie wydania materiałów z sympozjum "Duchowieństwo polskie w świecie. Historia i współczesność" - 28 735 zł. (dofinansowanie to leży w gestii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - zadania programowe).

7. Dwumiesięcznika Polonijnego "Polonez" z Egiptu - zaakceptowano prośbę o sfinansowanie zakupu komputera wraz z oprogramowaniem - 10 375 zł.

8. Polskiego Czerwonego Krzyża - wyrażono zgodę na refundację kosztów kolonii letnich w Jastrzębiej Górze dla dzieci polskich z Łucka - 25 180 zł.

9. Związku Polaków "Zgoda" w Niemczech - przychylono się do prośby o zwiększenie dofinansowania organizacji III Europejskiego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 27-29 września 2002 r. w Recklinghausen - 4 528 735 zł (6000 euro). Wykonawcą powyższego zadania będzie Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

10. Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego - odrzucono prośbę o dodatkowe środki na kontynuację remontu pomieszczeń - 29 169 zł.

11. Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej - odrzucono prośbę o dofinansowanie remontu budynku dawnej szkoły polskiej na Bagińcu (Zaolzie) - 479 850 zł.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu zapoznało się z planem wizyt oficjalnych w Polsce delegacji parlamentarnych oraz z planem wyjazdów zagranicznych marszałka i delegacji Senatu. Uzgodniono, że w oficjalnej wizycie na zaproszenie Parlamentu Armenii w dniach 27-30 października br. w skład delegacji pod przewodnictwem marszałka Senatu wejdzie dwóch senatorów na zasadzie pluralizmu. W związku z tym zostanie wystosowana prośba do przewodniczących klubów senackich SLD-UP i Blok 2001 o desygnowanie senatora.