12 lipca 2002 r. odbyło się 25. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek Komisji Ustawodawstwa i Praworządności w sprawie zorganizowania konferencji "Udział Senatu w stanowieniu prawa". W dyskusji idea konferencji spotkała się z poparciem członków prezydium, wątpliwości wzbudził termin (30 lipca br.) oraz bardzo szerokie ujęcie tematu konferencji. Zgodzono się na zaplanowany termin konferencji, którą otworzy wicemarszałek Ryszard Jarzembowski, zaznaczając jej wstępny charakter w kontekście dużej (zaplanowanej na jesień) konferencji na ten sam temat. Zaakceptowano przedstawiony program i kosztorys.

Podczas posiedzenia przedyskutowano zaproponowany projekt programu i kosztorysu międzynarodowej konferencji "Wspólna polityka rolna jednoczącej się Europy", organizowanej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zgodę na przeprowadzenie konferencji prezydium wyraziło 23 maja br.). Prezydium zgodziło się, że z uwagi na końcowy etap negocjacji z UE w kwestii polityki rolnej zasadnym jest zorganizowanie konferencji w drugiej połowie października br. (w terminie wcześniejszym, niż planowano pierwotnie). Jednocześnie zauważono, że ze względu na tegoroczny budżet nie jest możliwe zaakceptowanie przedstawionego kosztorysu. W związku z tym należałoby: zrezygnować z zaproszenia przewodniczących komisji rolnictwa parlamentów krajów UE, a zaprosić tylko 3-4 ekspertów (OECD, Parlament Europejski, Europejska Konfederacja Producentów Żywności i Napojów), z parlamentów państw kandydujących do UE zaprosić po jednej osobie, zrezygnować z panelowych dyskusji grupowych, a także wystąpić do Komitetu Integracji Europejskiej o partycypację w kosztach konferencji. Decyzją prezydium sprawę akceptacji kosztorysu tej konferencji odłożono do czasu przygotowania kosztorysu na miarę możliwości budżetowych Kancelarii Senatu.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek senator Doroty Kempki, przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet, w sprawie nadania sali 182 w gmachu Senatu imienia Zofii Kuratowskiej, wicemarszałka Senatu I i III kadencji. Stwierdzono, że sala z przyczyn architektonicznych i estetycznych nie jest odpowiednia do godnego upamiętnienia osoby zasłużonej. Wskazano także na tradycję, zgodnie z którą salom senackim nadawano tylko imiona marszałków Senatu.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację dotyczącą prac nad zmianami w Regulaminie Senatu w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Podczas posiedzenia prezydium zaakceptowało wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

1. wniosek Fundacji OCALENIE - opieka medyczna nad osobami pochodzenia polskiego, zamieszkującymi rejon miasta Achmalcyche i prowincję Kachetia, w Gruzji -12 000 zł,

2. wniosek Fundacji OCALENIE - dożywianie uczniów Polskiego Centrum Edukacyjnego w Gruzji - 7800 zł,

3. wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" - kontynuacja Programu Uzupełnienia Księgozbiorów Polskich w Bibliotekach na Obczyźnie - 18 000 zł,

4. wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" - dofinansowanie spektakli wyjazdowych "Salonu muzyki i poezji" Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego z Toronto - 30 000 zł,

5. wniosek Fundacji "POMOST - Pomoc Polakom na Wschodzie" - pomoc charytatywna dla organizacji polonijnych na Ukrainie: Związku Polaków na Ukrainie z siedzibą w Kijowie i Stowarzyszenia Uczonych Polskich na Ukrainie, z przeznaczeniem na pomoc humanitarną - 180 000 zł,

6. wniosek Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego - Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne dla Młodzieży Polonijnej, Bukowina Tatrzańska 2002, z przeznaczeniem na zakwaterowanie (30 400 zł), wyżywienie (38 000 zł) oraz materiały programowe (1600 zł) - 70 000 zł,

7. wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Nowogródzki - pobyt wypoczynkowo-zdrowotny kombatantów z Białorusi, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie - 15 000 zł,

8. wniosek Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Mrągowie - VIII Festiwal Kultury Kresowej, Mrągowo 2002, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników polonijnych - 54 000 zł (nie zgodzono się na przyznanie towarzystwu 43 000 zł na pokrycie kosztów transportu),

9. wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego w Gostyninie - kolonie letnie dla dzieci z Białorusi, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie - 17 000 zł,

10. wniosek Związku Sybiraków, Oddział Warszawski - piętnastodniowy wypoczynek dla 30 polskich dzieci z Podola - 11 000 zł.

Prezydium zaakceptowało wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dotyczący przesunięcia kwoty 200 005 zł z zadania "VI Polonijne Mistrzostwa w Piłce Nożnej" na zadanie "Spotkania z przedstawicielami organizacji polonijnych w kraju i za granicą".

Prezydium, nie zgadzając się z opinią Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, odrzuciło wniosek Rady Polonii Afryka Południe o dofinansowanie Zjazdu Młodzieży Polskiej z terenów Południowej Afryki (16 000 zł).

Rozpatrzenie wniosku Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", dotyczącego wspierania tożsamości kulturowej środowisk polskich, odłożono (zgodnie z opinią komisji) do uzyskania zgody ministra finansów na przesuniecie środków inwestycyjnych na potrzeby programowe. Pozostałe wnioski, zgodnie z opinią komisji, nie uzyskały akceptacji prezydium.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę upoważniającą szefa Kancelarii Senatu do zawarcia aneksów do umów wykonujących uchwały Prezydium Senatu w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r., pozwalających na przesuwanie środków finansowych w ramach poszczególnych form zleconego zadania, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 4.

Ponadto Prezydium Senatu zapoznało się z prośbą senatora Bogusława Litwińca w sprawie objęcia patronatu przez marszałka Senatu nad planowaną w Senacie (wczesną jesienią br.) wystawą nowoczesnego malarstwa, grafiki i rzeźby "W stronę XXI wieku", organizowaną przez środowisko Trójmiasta. Stwierdzono, że przed podjęciem decyzji trzeba poprosić o informacje na temat charakteru i treści wystawy oraz zwrócić się o opinię do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jednocześnie stwierdzono, że ewentualny patronat mógłby przyjąć, po zapoznaniu się z dodatkowymi informacjami, raczej przewodniczący tej komisji niż marszałek Senatu.