6 czerwca 2002 r. odbyło się 23 . posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o wyrażenie zgody na zorganizowanie w gmachu Senatu RP w dniach 7-8 września br. międzynarodowej konferencji pt. "Senior w Europie". Inicjatorka konferencji, senator Krystyna Sienkiewicz, przedstawiła prezydium projekt konferencji. W wyniku dyskusji zgodzono się, że problem jest bardzo ważny, ale by jakiekolwiek zaproponowane zmiany były konstruktywne, wymagałyby jednoczesnych zmian legislacyjnych powodujących uruchomienie środków budżetowych. Stwierdzono, że przedstawione koszty organizacyjne (93 tys. zł) stanowią prawie dwie trzecie wszystkich środków zaplanowanych na organizację konferencji w budżecie Kancelarii Senatu na rok 2002. W wyniku uzyskanego konsesusu ustalono, że konferencję o tej tematyce należy zorganizować, ale:

- w pierwszym kwartale przyszłego roku,
- ograniczyć się do skali krajowej, z zachowaniem czynnika europejskiego,
- ograniczyć konferencję do jednego dnia,
- praca nad projektem pozostaje w gestii Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej z udziałem senator K. Sienkiewicz jako inic
jatorki konferencji.

Ponadto przypomniano ustalenie, w myśl którego każdy projekt zorganizowania konferencji w Senacie ma być rozpatrzony przez Prezydium Senatu, oraz zalecenie prezydium, by nie planować konferencji w soboty i niedziele.

Podczas posiedzenia rozpatrzono też wniosek Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego i wyrażono zgodę na odbycie posiedzenia wyjazdowego komisji w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, poświęconego opracowanemu w MON programowi zmian w systemie szkolnictwa wojskowego. Przygotowanie i organizacja tego posiedzenia nie powoduje skutków finansowych dla Kancelarii Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotacje na zadania zlecone. Opinię Komisji Emigracji i Polaków za Granicą w tej sprawie przedstawiła senator Janina Sagatowska.

Pozytywnie rozpatrzono, przyznając dofinansowanie, następujące wnioski:

- Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - program: Prasa polskojęzyczna - 857 080 zł oraz - Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych - 588 555 zł. Prezydium nie zaakceptowało sugestii komisji o wstrzymanie dotacji na wydawanie tygodnika "Nasz Czas" do czasu przeprowadzenia rozmowy z redaktorem naczelnym Ryszardem Maciejkiańcem. Stwierdzono, że "Nasz Czas", pismo dla Polaków z Litwy, Łotwy i Estonii, jest gazetą redagowaną profesjonalnie, na dobrym poziomie, ciekawą, rozszerzono także krąg jego odbiorców i jako takie pismo zasługuje na pochwałę, a niedofinansowanie łatwo spowoduje jego upadek, co bardzo trudno będzie potem odrobić. Jednogłośnie postanowiono nie wstrzymywać dotacji, zgadzając się, że redaktorowi R. Maciejkiańcowi można przekazać zastrzeżenia i uwagi komisji.

Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na podwyższenie przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie kosztów ogólnych do 16%. Według zatwierdzonych ustaleń, koszty te wynoszą 13 %.

Prezydium poruszyło sprawę przejścia z systemu finansowania prasy polskojęzycznej na system dofinansowania. Zmiana systemu powinna pobudzić inicjatywność działaczy polonijnych, ale dokonywać się stopniowo. Zagadnienie to przedstawiono do przedyskutowania, celem zaproponowania działań w tym kierunku, Komisji Emigracji i Polaków za Granicą.

- Stowarzyszenia Wspólnoty Bukowińskiej - przyznano 8500 zł na refundację kosztów spotkania studentów z Bukowiny na Uniwersytecie Zielonogórskim.

- Stowarzyszenia Przyjaciół Polaków na Wschodzie z Tarnobrzegu - przyznano 10 000 zł na zorganizowanie dwutygodniowego wypoczynku w Polańczyku dla grupy 23 dzieci i 3 opiekunów z Gródka Podolskiego na Ukrainie w dniach 6-20 czerwca br.

- Fundacji "O uśmiech dziecka" w Makowie Mazowieckim - przyznano 6500 zł na dofinansowanie kosztów transportu dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu koło Wilna (pobyt u rodzin w powiecie makowskim).

- Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna - przyznano dofinansowanie w wysokości 39 800 zł na zadanie "mobilne ambulatorium medyczne - pomoc medyczna dla Polaków mieszkających w Rumunii i Mołdawii".

- Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Szlezwiku - przyznano dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na pokrycie kosztów przejazdu i pobytu polskich zespołów folklorystycznych biorących udział w imprezie "Tydzień Kiloński". Prezydium zaznaczyło wyjątkowość przyznania dotacji, podkreślając, że dofinansowanie powinno dotyczyć zespołów polonijnych, a nie z Polski.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu odrzucono, zgodnie z sugestią Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, następujące wnioski:

- Towarzystwa Porozumienie Polsko-Białoruskie:
-spotkanie polskiej młodzieży z Białorusi z młodzieżą z Polski,
-obchody 59. rocznicy bitwy pod Lenino.

Oba wnioski, jako zawierające nikły aspekt polonijny przy wysokich kosztach (odpowiednio - 145 000 zł i 260 000 zł), nie uzyskały akceptacji, przy jednym głosie wstrzymującym się.

- Fundacji ODYSSEUM na realizację dwóch filmów dokumentalnych: "Biało-czerwonym szlakiem przez Kraj Urianchajski" oraz "Polski Nobel, kaspijska nafta".

Rozpatrzenie części wniosków, zgodnie z sugestią komisji i propozycją Zespołu ds. Finansów Polonijnych, odłożono do czasu uzyskania większej ilości informacji na temat występującego o dotację podmiotu lub organizowanej imprezy. Są to następujące wnioski:

- Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej z Warszawy - projekt "Za siódmą górą" - pomoc edukacyjna dla polskich dzieci na Bukowinie.

- Związku Polaków z Rumunii - program "Dzieci Bukowiny". Wniosek ten i powyższy dotyczą tej samej sprawy, a już wcześniej przeznaczano dotacje na szkoły polskie na Bukowinie. Stwierdzono, że jeśli zastrzeżenia się potwierdzą, należy pisemnie powiadomić o nich Związek Polaków w Rumunii.

- Towarzystwa Porozumienie Polsko-Białoruskie odnośnie do wniosków:
-niesienia pomocy polskim dzieciom z Białorusi, dotkniętym "chorobą Czarnobyla",
-otwarcie I klasy polskiej szkoły podstawowej w Mohylewie,
-otwarcie 20 punktów nauczania języka polskiego w trybie wieczorowym w Mohylewie i Mińsku.

Powyższe wnioski wzbudziły zastrzeżenia zarówno komisji, jak i prezydium. Stwierdzono, że wymagają wnikliwej analizy.

- Caritas Archidiecezji Wrocławskiej - organizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin (Ukrainy, Białorusi, Litwy). Wniosek wymaga uściślenia odnośnie do terminów i liczby dzieci.

Na zakończenie dyskusji nad wnioskami o dotacje marszałek Senatu po raz kolejny zaapelował o uważne badanie każdego z nadsyłanych wniosków i o staranną weryfikację przy najmniejszym podejrzeniu o nieścisłość.