23 maja 2002 r. odbyło się 22. posiedzenie Prezydium Senatu.

Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Jerzy Adamski poinformował o dokonaniu analizy oświadczeń senatorskich o stanie majątkowym, zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Komisja stwierdziła, że senatorowie wykonali obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego i nie nastąpiło naruszenie przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przewodniczący poinformował, że w ocenie komisji, oświadczenia przedłożone przez senatorów nadają się do publikacji w formie zapisu elektronicznego. Prezydium zaakceptowało powyższą informację i wyraziło jednocześnie zgodę na możliwość drukowania przez osoby zainteresowane oświadczeń majątkowych senatorów zamieszczonych na stronie internetowej Senatu RP oraz na udostępnienie Rejestru Korzyści na stronach Internetu.

Prezydium zaakceptowało negatywne stanowisko Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczące wniosku senatora Roberta Smoktunowicza w sprawie powołania w Senacie komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym programem "przedsiębiorczość - rozwój - praca". Prezydium stwierdziło, że dotychczasowa praca komisji stałych Senatu RP V kadencji gwarantuje sprawne i merytoryczne rozpatrzenie ustaw związanych z tym programem i nie ma potrzeby powoływania w tym celu komisji nadzwyczajnej.

Prezydium przyjęło informację dotyczącą zgłoszeń do Rejestru Korzyści w V kadencji Senatu RP, przedstawioną przez dyrektora Biura Prezydialnego Krzysztofa Sobkowa. Z uwagi na konieczność zgłaszania do rejestru wszelkich korzyści (w tym również np. uposażenia senatorskiego), postanowiono rozesłać wszystkim senatorom memorandum przypominające o obowiązku zgłaszania i o wymogu stałej, terminowej aktualizacji danych.

Podczas posiedzenia prezydium przyjęło informację przedstawioną przez dyrektora Biura Informacji i Dokumentacji Andrzeja Dziubeckiego dotyczącą organizacji konferencji i seminariów. Łącznie w obecnej kadencji odbyło się 14 tego typu imprez, a w planach jest przewidzianych - na razie - 8 kolejnych. Zgodnie stwierdzono, że idea organizowania konferencji i seminariów przez senatorów lub pod auspicjami Senatu sprzyja utrwalaniu pozytywnego wizerunku Izby w mediach. Jednocześnie jednak stwierdzono, że środki przeznaczone w budżecie kancelarii na ten cel planowane były na podstawie doświadczeń z poprzednich lat i w tym roku są już wykorzystane więcej niż w połowie. W związku z powyższym postanowiono przyjąć następujące kryteria: przedstawiona propozycja musi być ważna i aktualna z punktu widzenia społecznego, konkretna, bez piętna komercjalizmu, zawierać szczegółowy plan wraz z przewidywanym kosztorysem. Decyzja o wydaniu zgody na zorganizowanie konferencji bądź seminarium należeć będzie do prezydium. W celu obniżenia kosztów należy unikać organizowania tego typu imprez w soboty i niedziele.

Prezydium Senatu przedyskutowało zgłoszoną przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi koncepcję zorganizowania konferencji przewodniczących komisji rolnictwa parlamentów krajów Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw kandydujących do UE na temat perspektywy rolnictwa europejskiego po rozszerzeniu. W wyniku uzyskanego konsensusu ustalono, że należałoby zorganizować konferencję, ale o tematyce bardziej zbliżonej do perspektyw rolnictwa polskiego, w terminie późniejszym, po podpisaniu aktu akcesyjnego (I kwartał 2003 r.), w polskim gronie z udziałem kilku ekspertów z UE, a także należy wziąć udział w planowanej w lipcu br. w Austrii konferencji międzynarodowej o bardzo zbliżonej tematyce.

Szef Kancelarii Senatu Adam Witalec przedstawił prezydium wystąpienie pokontrolne prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczące kontroli wykonania budżetu państwa w 2001 r. w części dotyczącej Kancelarii Senatu, przeprowadzonej przez NIK od 17 grudnia 2001 r. do 22 marca br. Przyjęto do wiadomości i realizacji uwagi i wnioski zawarte w wystąpieniu. Podkreślono, że według oceny NIK, Kancelaria Senatu prawidłowo gospodarowała środkami budżetowymi.

Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senator Tadeusz Rzemykowski przedstawił opinię komisji dotyczącą wniosków polonijnych o dotację.

Prezydium Senatu przychyliło się do stanowiska komisji w sprawie wniosku Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dotyczącego "Programu rozwoju organizacji młodzieżowych i harcerskich" i zwiększyło dotację w wysokości 2 289 170 zł o 800 000 zł. Wynika to z konieczności zwiększenia dotacji na letnie kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży polskiej ze Wschodu organizowanych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W bieżącym roku MENiS, z uwagi na bardzo trudną sytuacje budżetową, nie dofinansuje w przewidywanej wysokości akcji kolonijnej, stąd wynikła prośba prezesa stowarzyszenia o zwiększenie dofinansowania. Decydując o zwiększeniu dofinansowania na transport kolonijny, prezydium zmniejszyło dotację na niektóre części zadania (m. in. obozy, pielgrzymki, zjazdy absolwentów polskich wyższych uczelni).

Wartość wyjściowa: Całkowita kwota dotacji na zadanie pn.

"Program rozwoju organizacji młodzieżowych i harcerstwa" ujęta we wniosku Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

2 289 170 zł

Zwiększenie dotacji na transport dzieci na kolonie polonijne (dotacja Senatu wypełnić ma lukę uczynioną przez ograniczenie dotacji MENIS)

+ 800 000 zł

Zmniejszenie dotacji o kwoty przeznaczone na niektóre części zadania (m.in. obozy, pielgrzymki, zjazdy absolwentów polskich wyższych uczelni)

a) w pkt. 1- Pomoc harcerstwu polskiemu poza granicami

- w ppkt. 1 - 1 "Dofinansowanie działalności organizacji" zmniejszenie dotacji z kwoty 222 984 zł do 200 000 zł na "Współpracę z komendami harcerstwa na Wschodzie i na Zachodzie" (poz. 3 str.4) czyli o 22 984 zł
- w ppkt. 1- 4 "Organizacja obozów i szkoleń w kraju" proponuje się skreślenie " Obozu harcerskiego szkoleniowo - turystycznego dla 42 uczestników z Białorusi" (poz. 8 str. dotacja w kwocie 33 448 zł,
b) w pkt. 2 - Pomoc organizacjom młodzieżowym:

- w ppkt. 2 - 1 "Wspieranie struktury organizacyjnej i działalności programowej" zmniejszenie dotacji na "Współpracę z organizacjami młodzieżowymi" (poz. 1 str. 7) z kwoty 58 825 zł do kwoty 50 000 zł, czyli o 8 825 zł
- w ppkt. 2 - 3 " Zjazdy młodzieży, absolwentów uczelni polskich" zmniejszenie dotacji na zjazdy absolwentów polskich uczelni na Litwie, Ukrainie i Białorusi (poz. 2 str. 8) z kwoty 54 877 zł do kwoty 40 000 zł, czyli o 14 877 zł
c
) w pkt. 3 Organizowanie pobytów turystycznych i krajoznawczych:

- w ppkt. 3 - 1 "Organizacja kolonii i obozów wakacyjnych w kraju" skreślenie organizacji dwóch obozów wędrownych (poz.13 str.11) w kwocie dotacji 33 448 zł,
- w ppkt. 3 - 2 "Organizacja kolonii i obozów wakacyjnych w krajach zamieszkania" skreślenie organizacji obozów dla dzieci polskich na Ukrainie i na Białorusi - dotacja w kwocie 47 060 zł
,

- w ppkt. 3 - 4 "Organizacja pielgrzymek do Polski"

Kwota zmniejszeń ogółem

- 397 048 zł

Końcowa wartość dotacji:

2 692 122 zł

Przyjęto wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dotyczący "Programu wspierania kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju", zmniejszając wnioskowaną kwotę z 3 200 652 zł do 2 33 041 zł poprzez (zgodnie z sugestią komisji) wykreślenie szeregu pozycji.

Wartość wyjściowa: Całkowita kwota dotacji na zadanie pn.
"Program wspierania kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju" ujęta we wniosku Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

3 200 652 zł

Zwiększenie dotacji na Festiwal Kultury Polskiej "Kwiaty Polskie" w Niemenczynie zaakceptowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą

+ 80 462 zł (w pkt. 1 poz.28)

 

do kwoty 3 281 114 zł

Zmniejszenie dotacji o kwoty przeznaczone na niektóre części zadania (m.in. koncerty muzyki polskiej, spektakle teatralne w USA, festiwale: XII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2002, Światowe Spotkania Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz Działalność Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza granicami)

a) w pkt. 1 "Organizacja dni polskich, przeglądów sztuki, prezentacji kultury, występy polskich zespołów, festiwale za granicą":

- skreślenie w ppkt. 1 - 11 "Koncert muzyki polskiej dla Polonii w Berlinie - kwota dotacji 11 765 zł
- skreślenie w ppkt. 1 -31 "Polski Instytut Teatralny w USA" - kwota dotacji 23 884 zł
- skreślenie w pkt. 1 - 37 IV Festiwal w Bletchley Park - kwota dotacji 13 780 zł
b) w pkt. 2 "Wspieranie instytucji kulturalnych poza granicami":
- skreślenie w ppkt. 2 - 3 "Muzeum Polskie w Raperswillu - kwota dotacji 17 500 zł
c) w pkt. 5 " Organizacja dni polskich,
przeglądów sztuki, prezentacji kultury, występy polskich zespołów, festiwale w kraju":
- w ppkt. 5 - 11 Światowe Spotkania Chórów Polonijnych zmniejszenie dotacji z kwoty 235 000 do kwoty 205 000 zł, czyli o 30 000 zł
- w ppkt. 5 - 20 XII Światowy Festiwa
l Polonijnych Zespołów Folklorystycznych zmniejszenie dotacji z kwoty 1 120 000 zł do kwoty 950 000 zł, czyli o : 170 000 zł
- skreślenie w ppkt. 5 - 28 III edycja Dni Kultury Kresowej w Warszawie - kwota dotacji 70 444 zł
- Działalność Ośrodka ds. Polskie
go Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami (decyzja odłożona) - kwota dotacji 460 700 zł

Kwota zmniejszeń ogółem

- 798 073zł (337 373 zł + 460 700 zł)

Końcowa wartość dotacji:

2 483 041 zł

Prezydium Senatu rozpatrzyło następujące wnioski, przyznając - zgodnie z sugestią Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, - dofinansowanie kosztów:

a) uczestnictwa zespołów polonijnych w VIII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Brusy 2002, organizowanym przez Stowarzyszenie: Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krebane" - 15 000 zł,

b) uczestnictwa polonijnych uczestników Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Górach Mokrych organizowanym przez Towarzystwo im. Marii Konopnickiej - 60 000 zł,

c) uczestnictwa Polaków ze Wschodu w imprezie XII Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem, organizowanej przez Poleskie Stowarzyszenie Folklorystyczne we Włodawie - 15 000 zł,

d) organizacji X Jubileuszowego Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Kielce-Warszawa 2002 przez Stowarzyszenie: Małopolskie Forum Współpracy z Polonią - 56 000 zł,

e) udziału uczestników pochodzenia polskiego w Poloniadzie 2002, imprezie organizowanej przez Fundację Młodej Polonii z Warszawy - 8 800 zł,

f) działalności Biblioteki Polskiej w Brukseli (wniosek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Belgii) - 36 000 zł.

Zgodnie z negatywną opinią Komisji Emigracji i Polaków za Granicą prezydium odrzuciło wniosek Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Mrągowie o dofinansowanie VIII Festiwalu Kultury Kresowej - Mrągowo 2002.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację o zobowiązaniu się członków Komisji Emigracji i Polaków za Granicą do aktywnego uczestnictwa w imprezach i uroczystościach o charakterze polonijnym.