17 maja 2002 r. odbyło się 21. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia zapoznano się z opinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie łączenia przez senatora Tadeusza Bartosa mandatu senatora ze stanowiskiem prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonej w celu sprawowania zarządu nad przedsiębiorstwem państwowym. Prezydium wysłuchało opinii wiceprzewodniczącego komisji senatora Andrzeja Spychalskiego. W tej sprawie sporządzono 4 ekspertyzy prawne. We wszystkich opiniach jednoznacznie stwierdzono, że został naruszony art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. W trzech ekspertyzach stwierdzono, iż nie ma naruszenia art. 107 Konstytucji RP, w jednej natomiast, że jest także naruszenie art. 107 Konstytucji RP. Prezydium podjęło uchwałę, w której zwraca senatorowi T. Bartosowi uwagę i zobowiązuje go do przywrócenia stanu nienaruszalności art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora do 30 czerwca br.

Prezydium zaaprobowało wniosek Komisji Kultury i Środków Przekazu dotyczący posiedzenia wyjazdowego komisji w dniach 10-11 czerwca br. w Poznaniu. Wyrażono zgodę na zwrot przez Kancelarię Senatu kosztów delegacji dla sekretarza komisji.

Senator Andrzej Anulewicz, członek Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, upoważniony przez komisję, przedstawił jej opinię na temat wniosków polonijnych o dotacje na zadania zlecone przekazanych prezydium do rozpatrzenia.

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzono wnioski o dotacje z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Senator Andrzej Anulewicz przedstawił wnioski pozytywnie zaopiniowane przez komisję:

1) wniosek Fundacji Kresowej "Semper Fidelis"- dofinansowanie kolonii letnich dla 80 dzieci polskich i 6 opiekunów z Ukrainy - 35 000 zł;

2) wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku - dofinansowanie organizacji dwóch turnusów kolonii letnich dla dzieci z opiekunami z Grodzieńszczyzny - 21 000 zł;

3) wniosek Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie - dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (koszty wyżywienia) - 20 000 zł;

4) wniosek Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza - program: zawody sportowe w Warszawie oraz pobyty wypoczynkowe w kilku ośrodkach w Polsce - 100 000 zł;

5) wniosek Fundacji Młodej Polonii w Warszawie - organizacja pobytu zdrowotnego polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy - 9500 zł;

6) wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej - dofinansowanie organizacji kolonii społecznych dla dzieci polskich z Doliny na Ukrainie - 10 000 zł;

7) wniosek Związku Ukraińców w Polsce, Zarząd Główny - udział polonijnych zespołów tanecznych z Wilna, Jabłonkowa i Lwowa w festiwalu "Taniec jednoczy" w Węgorzewie - 9600 zł (koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników polonijnych);

8) wniosek Związku Sybiraków, Oddział w Olsztynie - dofinansowanie udziału 15 uczestników z Białorusi, Litwy i Ukrainy w II Światowym Zjeździe Sierot Polskich - 7000 zł;

9) wniosek Stowarzyszenia Teatr Adekwatny - dofinansowanie kosztów wyjazdu charytatywnego na Litwę i Białoruś - 5000 zł

10) wnioski Fundacji POLONIA:

- program "Szkolenia komputerowe dla Polaków z Ukrainy i Białorusi": na pokrycie kosztów jednej edycji kursu (bez kosztów delegacji) - 25 350 zł;

- program "Szkolenia liderów polonijnych dla potrzeb młodej demokracji na terenie ich zamieszkania i działania": na pokrycie kosztów jednego kursu (bez kosztów delegacji) - 21 720 zł;

- program "Akcja letnia": na pokrycie kosztów akcji - 60 000 zł (30 zł za osobodzień);

- program leczenia polskich dzieci ze Wschodu: na akcję "Ratujmy życie" - 96 730 zł;

11) wnioski Fundacji SEMPER POLONIA:

- program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania - 427 520 zł (w tym kwota kosztów ogólnych 55 577 zł, tj. 13%);

- program "Szansa dla maturzystów" - 72 870 zł (w tym kwota kosztów ogólnych 9 470 zł, tj. 13%);

- program: "Powołanie, koordynacja działań i współorganizowanie imprez w polonijno-szkolnych klubach olimpijczyka - 47 890 zł (w tym kwota kosztów ogólnych 6223 zł, tj. 13%).

Fundacja "Semper Polonia" zapowiedziała złożenie trzech kolejnych wniosków o dotacje.

12) wniosek Agencji Wydawniczo-Reklamowej MT Mirosław Twaróg - wydawanie czasopisma dla i z udziałem młodzieży polonijnej "Pod wiatr" - 10 000 zł.

Prezydium Senatu zaakceptowało wszystkie wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą.

Prezydium podtrzymało swoje stanowisko wyrażone na posiedzeniu Prezydium Senatu 15 marca 2002 r., że wysokość kosztów ogólnych przedstawionych we wnioskach Fundacji SEMPER POLONIA zleconych zadań państwowych dla podmiotów ubiegających się o dotacje powinna być nie większa niż 13% kwoty liczonej od dotacji ogółem (brutto) w zadaniach programowych.

Prezydium odrzuciło następujące wnioski o dotacje, negatywnie zaopiniowane przez komisję:

1) wniosek Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych w sprawie dofinansowania udziału uczestników IV Międzynarodowego Sympozjum Przyrodniczo-Turystycznego;

2) wniosek Fundacji POLONIA dotyczący dofinansowania uczestnictwa przedstawicieli Polonii na Wschodzie w VIII Konferencji Gospodarczej Polonii;

3) wniosek Fundacji POLONIA dotyczący dofinansowania zadania pod nazwą: "Spotkania informacyjne: życie w Unii Europejskiej - realia. Branżowe spotkania Polonii i Polaków".

Odpowiadając na pytanie marszałka Longina Pastusiaka dotyczące wniosków o dofinansowanie kosztów akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej: czy przy rozpatrywaniu tych wniosków obecny był przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, dyrektor Biura Prac Senackich Kancelarii Senatu Piotr Miszczuk powiedział, że wnioski te zawsze są konsultowane z uczestniczącymi w posiedzeniach przedstawicielami MENiS i MSZ.

Marszałek L. Pastusiak poinformował o rozmowie z prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzejem Stelmachowskim W rozmowie tej prezes stwierdził, że stowarzyszenie w br. otrzymało od MENiS tylko 2 mln zł (dotychczas 4 mln zł) na akcję letnią. Szef Kancelarii Senatu minister Adam Witalec poinformował, że wniosek stowarzyszenia o dofinansowanie akcji letniej (914 tys. zł) poddany zostanie obowiązującej procedurze.

Marszałek L. Pastusiak przypomniał, iż od 2 maja br. polonia amerykańska przestała odbierać program TV Polonia. Poinformował o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do przywrócenia odbieralności tego programu w USA. Należy do nich pismo interwencyjne marszałka Senatu do ministra skarbu państwa.

Marszałek L. Pastusiak poprosił o zaprotokołowanie następującego stwierdzenia: "Koordynatorem działań i pracy Prezydium Senatu jest Dyrektor Biura Prezydialnego Kancelarii Senatu RP Krzysztof Sobków".

Ponadto Prezydium Senatu zapoznało się z projektem uchwały Senatu w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Zaproponowano, że pkt 1 art. 1 będzie miał brzmienie "przy Marszałku Senatu" zamiast "przy urzędzie Marszałka Senatu".