8 maja 2002 r. odbyło się 20. posiedzenie Prezydium Senatu, podczas którego wysłuchano informacji o przebiegu debaty polonijnej i uroczystościach jej towarzyszących, omawiając stronę merytoryczną, medialną i recepcyjną. Podkreślono, że zdaniem wszystkich uczestników, debata była na wysokim poziomie merytorycznym, a koncepcja zaproszenia ograniczonej liczby osób, tylko szefów największych i najbardziej liczących się organizacji polonijnych świata, okazała się bardzo słuszna. Przyjęto do wiadomości, że bezpośrednio po debacie, 1 maja br., w Domu Polonii odbyła się narada przedstawicieli organizacji kontynentalnych i Rady Polonii Świata, na której ustalono, że:

- walny zjazd delegatów Rady Polonii Świata zostanie zwołany w Warszawie w końcu czerwca i wezmą w nim udział delegaci organizacji członkowskich oraz - na równych prawach i z prawem głosu - organizacji kontynentalnych, które nie należą do RPŚ. Celem zjazdu ma być zatwierdzenie nowego statutu i wybór nowych władz RPŚ;

- zebrani upoważniają prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" do przedstawienia marszałkowi Senatu propozycji składu Polonijnej Rady Konsultacyjnej, do której wejdą przedstawiciele KPA, KPK, USOPAŁ, RNPA - po jednej osobie oraz EUWP - dwóch przedstawicieli, ze Wschodu i z Zachodu. Po walnym zjeździe i wyborze nowych władz do Rady Konsultacyjnej wejdzie też przedstawiciel RPŚ.

Podczas posiedzenia prezydium zapoznało się z listem wystosowanym na ręce marszałka Senatu, a podpisanym przez przedstawicieli organizacji polonijnych uczestniczących w debacie polonijnej, wyrażającym serdeczne podziękowanie za inicjatywę jej zorganizowania.

Ponadto przyjęto informację o zgłaszaniu przez poszczególne resorty gotowości do współpracy w rozwiązywaniu problemów polonijnych.

Podkreślono wysiłek Kancelarii Senatu w optymalnym rozwiązywaniu wszelkich spraw związanych z przygotowaniem debaty, w tym zaproszenie i zakwaterowanie zaproszonych gości, opiekę nad nimi, a także obsługę informacyjną dziennikarzy w trakcie debaty (łącznie z ekipami technicznymi było ich około 150).

Marszałek Senatu wyraził słowa podziękowania za bardzo sprawne i kompetentne działania wicemarszałek Jolancie Danielak, przewodniczącemu Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senatorowi Tadeuszowi Rzemykowskiemu, szefowi Kancelarii Senatu Adamowi Witalcowi, dyrektorom poszczególnych biur i wszystkim pracownikom Kancelarii Senatu, którzy przyczynili się do dobrego przygotowania i przeprowadzenia debaty. Stwierdzono, że nie sprawdziły się w żadnej mierze przewidywania niektórych, żądnych sensacji i wyrażanych przed debatą, przedstawicieli mediów.

Prezydium Senatu przedyskutowało następnie wnioski wynikające z debaty nt. "Polityka Państwa wobec Polonii i Polaków za Granicą" oraz sposoby i harmonogram ich realizacji. Na podstawie postulatów zgłoszonych zarówno przez polonijnych uczestników debaty, jak i zabierających głos senatorów, oraz na podstawie przyjętej uchwały stwierdzono, że rozwiązanie ich wymaga decyzji politycznych, które mogą inicjować lub podejmować jedynie organy do tego uprawnione. Jednym z nich jest Komisja Emigracji i Polaków za Granicą, w koniecznych wypadkach wspierana przez Prezydium Senatu.

Prezydium stwierdziło, że należy już rozpocząć prace nad uchwałą o zasadach funkcjonowania Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Podkreślono, że uchwała taka powinna zostać podjęta przed planowanym zjazdem delegatów Rady Polonii Świata w końcu czerwca br.

Prezydium stwierdziło, że zgodnie z jednoznacznie wyrażonym życzeniem przedstawicieli Polonii należy rozpocząć działania mające na celu opracowanie projektu ustawy dotyczącej sprawowania przez Senat opieki nad Polonią.

Prezydium uznało ponadto, że zespół kierowany przez marszałek J. Danielak powinien kontynuować swą działalność. Z uwagi na swój pluralistyczny skład jest ważnym forum wymiany poglądów.

Prezydium stwierdziło również, że należy jak najlepiej spożytkować pozytywną ocenę debaty oraz liczne, umotywowane merytorycznie, wnioski z niej płynące. Informacje dotyczące debaty, tekst podjętej uchwały, postulaty zgłoszone przez Polonię oraz list z podziękowaniem za debatę od przedstawicieli Polonii należy przesłać do: prezydenta, premiera, ministra spraw zagranicznych oraz do wszystkich mediów uczestniczących w debacie.

Uzgodniono, że do Polaków zza granicy zaproszonych na debatę zostanie wystosowany list informujący o przygotowaniach do realizacji zgłoszonych postulatów, podpisany przez marszałka Senatu.

Podczas posiedzenia prezydium przyjęło także informację o stronach www.senat.gov.pl.