24 kwietnia 2002 r. odbyło się 18. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia wysłuchano informacji o stanie prac nad przygotowaniem posiedzenia Senatu 30 kwietnia 2002 r. Ustalono kolejność mówców w pierwszej części posiedzenia - do przerwy, podczas której przewiduje się wręczenie odznaczeń. Przedyskutowano sprawę napływających próśb o umożliwienie udziału w debacie i w drodze wyjątku postanowiono zaprosić na debatę Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Stwierdzono, że z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę miejsc na sali nie można spełnić prośby wszystkich zainteresowanych. Ze względu na to zdecydowano o zwróceniu się do wszystkich senatorów o zadeklarowanie obecności na posiedzeniu 30 kwietnia 2002 r., by móc odpowiednio dysponować miejscami, rozsadzając gości. Podkreślono duże zainteresowanie debatą w mediach i przewidywaną w radio i TV bezpośrednią transmisję.

2 maja 2002 r. nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego pod Świątynię Opatrzności Bożej - Narodowego Wotum na Polach Wilanowskich w Warszawie. Ustalono, że w uroczystości weźmie udział wicemarszałek Jolanta Danielak. Nadesłane zaproszenia zostaną przekazane senatorom chętnym do udziału w tym wydarzeniu.

Tego samego dnia, po południu, w siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" odbędzie się uroczysty koncert z okazji ustanowienia 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował prezydium, że zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o to, aby informacja o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą oraz treść uchwały została przekazana przez MSZ do wszystkich polskich placówek dyplomatycznych na świecie z jednoczesnym zaleceniem godnego podkreślenia tego święta po raz pierwszy obchodzonego w III RP.

Ustalono, że w uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 maja 2002 r. udział wezmą: marszałek L. Pastusiak, wicemarszałkowie Ryszard Jarzembowski i Kazimierz Kutz oraz szef Kancelarii Senatu minister Adam Witalec. Podniesiona została sprawa umożliwienia zajęcia honorowych miejsc na placu w czasie uroczystości gościom zaproszonym na debatę polonijną, którzy jeszcze będą w tym czasie w Warszawie. Stwierdzono, że sprawa zostanie zlecona Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska".

Podczas posiedzenia prezydium zapoznało się z informacją dotyczącą udziału w kolejnej cyklicznie organizowanej Konferencji Przewodniczących Zgromadzeń Parlamentarnych, która odbędzie się w Zagrzebiu 9-12 maja 2002 r., pod auspicjami Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Tematem konferencji będzie "Demokracja wobec terroryzmu - strategie narodowe" oraz "Apel na rzecz Karty Obowiązków Państw". W konferencji wezmą udział delegacje parlamentarne ze wszystkich krajów członkowskich Rady Europy. Z państw posiadających parlamenty dwuizbowe każda izba wysyła własną delegację. W konferencji weźmie udział delegacja Sejmu RP pod przewodnictwem marszałka Marka Borowskiego i delegacja Senatu RP pod przewodnictwem marszałka L. Pastusiaka.

Odpowiadając na pismo przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Mariana Żenkiewicza, prezydium wyraziło zgodę na odbycie wyjazdowego posiedzenia komisji w dniach 13 i 14 maja w Gdyni i Gdańsku na zaproszenie tamtejszych uczelni.

Porządek posiedzenia prezydium rozszerzono o krótką informację marszałka L. Pastusiaka dotyczącą wizyty delegacji Senatu RP w Rumunii. Marszałek podkreślił trójwymiarowy charakter wizyty: polityczny, polonijny i ekonomiczny, zaznaczając, że na wszystkich tych płaszczyznach spotkania były niezwykle owocne. Podziękował senatorom biorącym udział w spotkaniach za bardzo aktywne włączanie się w rozmowy.