10 kwietnia 2002 r. odbyło się 17. posiedzenie Prezydium Senatu.

Przedyskutowano wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego o dotację na przygotowanie i wydanie dwu numerów specjalnych "Forum Polonijnego" poświęconych debacie senackiej nt. "Polityka Państwa wobec Polonii i Polaków za granicą". Prezydium zapoznało się z negatywnym stanowiskiem w tej sprawie Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, zaakceptowało natomiast opinię Zespołu ds. Finansów Polonijnych i przyznało pełną kwotę wnioskowanej dotacji w wysokości 67 420 zł. Zaznaczono, że zgoda ta dotyczy wyłącznie sfinansowania tylko dwóch numerów specjalnych, dalsze zaś ewentualne dotacje zależeć będą od przyjętej koncepcji wydawniczej pisma i jego poziomu merytorycznego. Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że potrzebne jest dobre pismo informacyjne dla Polonii i takim właśnie, mającym w dodatku dobry tytuł, mogłoby być "Forum Polonijne", ale po spełnieniu przez jego kolegium redakcyjne oczekiwań Senatu.

Wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny o sfinansowanie wyposażenia bibliotek w najnowsze publikacje książkowe i polską prasę został odłożony do czasu uzyskania opinii na ten temat z Departamentu Konsularnego i Polonijnego MSZ. Zarówno Komisja Emigracji i Polaków za Granicą, jak i Zespół ds. Finansów Polonijnych zaproponowały odrzucenie wniosku.

Do czasu uzyskania opinii z MSZ został odłożony także następny wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, dotyczący sfinansowania zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych na Grodzieńszczyźnie prowadzących naukę języka polskiego. Opinie w tej sprawie Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Zespołu ds. Finansów Polonijnych są negatywne.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Towarzystwa Porozumienia Polsko-Białoruskiego i przyznało 50 000 zł na kolonie lecznicze dla polskich dzieci z Białorusi, dotkniętych "chorobą Czarnobyla".

Zaakceptowano wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o dofinansowanie pobytu polskojęzycznej młodzieży ze Średniej Szkoły w Dowbyszu na Ukrainie. Przyznano, zgodnie z sugestią komisji i zespołu, pełną kwotę wnioskowanej dotacji, tj. 6000 zł.

Rozpatrzono wniosek Fundacji Oświata Polska za Granicą dotyczący przyznania dotacji na program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie. Prezydium przychyliło się do propozycji komisji i zespołu i przyznało pełną kwotę wnioskowanej dotacji, tj. 114 600 zł.

Prezydium przedyskutowało wniosek Fundacji Pomoc Polskim Szkołom na Wschodzie i przyznało dotację w wysokości 132 250 zł na dofinansowanie wydawania w 2002 roku kierowanego na Wschód kwartalnika "Rota". Komisja i zespół zaopiniowały pozytywnie ten wniosek.

Rozpatrzono wniosek Klubu Polskiego Stowarzyszenia Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji o dofinansowanie imprez towarzyszących "Dniom Polskim" w Bratysławie, zaplanowanych na czas oficjalnej wizyty prezydenta RP na Słowacji. Zgodzono się z propozycją komisji i zespołu, przyznając dotację w wysokości 8390 zł powiększoną o narzut, tj. 9644 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spektaklu Teatru Współczesnego Pantomimy z Wrocławia. Realizację zadania postanowiono powierzyć Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska".

Prezydium zaakceptowało wniosek Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki Chakasji, Federacja Rosyjska o zakup sprzętu komputerowego i dyktafonu dla redakcji pisma "Rodacy". Przyznano w całości wnioskowaną kwotę, tj. 8100 zł, która powiększona o narzut daje dotację w wysokości 9310 zł (takie też rozwiązanie zaproponowały: komisja i zespół). Realizację zadania postanowiono powierzyć Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Członkowie prezydium wysłuchali informacji o stanie prac nad przygotowaniem posiedzenia Senatu nt. "Polityka Państwa wobec Polonii i Polaków za granicą". Zwrócono uwagę na silne naciski ze strony środowisk polonijnych o zwiększenie liczby zaproszonych gości. W drodze wyjątku prezydium zgodziło się na zaproszenie dodatkowej osoby reprezentującą Polonię niemiecką. Marszałek L. Pastusiak zwrócił uwagę, że nie planuje się zjazdu czy kongresu, ale debatę senacką z udziałem zaproszonych reprezentantów środowisk polskich, nie można więc rozpatrywać udziału gości pod kątem parytetu.

Zwrócono uwagę, że informacja o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą oraz treść samej ustawy powinny zostać jak najszybciej przekazane do wszystkich polskich placówek dyplomatycznych na świecie. Uroczyste posiedzenie Senatu ma być bezpośrednio transmitowane przez telewizję publiczną i retransmitowane przez TV "Polonia". Marszałek Senatu w dniu 2 maja br. wygłosi orędzie.

W związku z pismem kanclerza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej dotyczącym uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Świątynię Opatrzności Bożej - Narodowego Wotum w Warszawie na Polach Wilanowskich w dniu 2 maja br. i uczestnictwem w nich przedstawicieli władz państwowych prezydium upoważniło dyrektora Biura Prac Senackich do uzgodnienia z Kancelarią Prezydenta, Kancelarią Premiera i Sejmem kwestii uczestnictwa w tych uroczystościach.