22 marca 2002 r. odbyło się 16. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium omówiło program przygotowań do debaty polonijnej. Wstępnie ustalono, że zostaną zaproszone po dwie osoby z Kongresu Polonii Amerykańskiej, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, jedna osoba z Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii, dziewięć osób z Polonii z Europy Środkowej i Wschodniej (w tym po jednej osobie z: Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Węgier, Czech, Słowacji i Rumunii).

Postanowiono też o zaproszeniu na debatę ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Na debatę zostaną zaproszone mass media. Ustalono, że w dniu debaty na terenie Senatu zostanie utworzone studio TV, aby umożliwić przeprowadzenie rozmów, wywiadów.

Przyjęto drugą wersję projektu wstępnego porządku obrad 15. posiedzenia Senatu w dniu 30 kwietnia br.

Prezydium przedyskutowało sprawę kierowania wszystkich wniosków o dotowanie podmiotów działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą bezpośrednio do Senatu. Wskazano, że jest konieczne stworzenie zbiorczego, kompetentnego rejestru wniosków. Jak stwierdzono, w Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" nie istnieje przejrzysta metodologia przyjmowania wniosków o dotowanie działalności.

Poinformowano o wprowadzeniu nowych formularzy wniosków o dotacje. Zostały one rozesłane do wszystkich podmiotów działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Wzory tych formularzy są także dostępne w Internecie.

Wicemarszałek Jolanta Danielak przedstawiła treść pisma wiceprezydenta Lublina, dotyczącego pielgrzymki Polaków z Syberii (34 osoby). Prezydium zaakceptowało przyjęcie delegacji w Senacie.

Prezydium jednogłośnie podtrzymało podjętą wcześniej uchwałę o czasowym wstrzymaniu podejmowania nowych decyzji inwestycyjnych.

Wicemarszałek J. Danielak poinformowała o objęciu patronatu nad szkoleniem nauczycieli polskich na Litwie.

Przedyskutowano wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego - po spotkaniu z kolegium redakcyjnym 21 marca br. - o dofinansowanie kosztów wydawania dwumiesięcznika "Forum Polonijne". Wstępnie wyrażono zgodę na wydanie (sfinansowanie) dwóch najbliższych numerów pisma, po przedstawieniu propozycji kolegium redakcyjnego. Jeden numer, zapowiadający debatę polonijną, i drugi, poświęcony relacji z debaty.

Poruszono kwestie związane z zarządzeniem szefa Kancelarii Senatu w sprawie regulaminu organizacyjnego Kancelarii Senatu. Zdaniem senatora Tadeusza Rzemykowskiego, w strukturze Kancelarii Senatu powinno istnieć Biuro Polonijne, złożone z trzech działów, z kompetentną obsadą pracowniczą, a nie Dział Polonijny. Szef Kancelarii Senatu Adam Witalec poinformował, że obecnie nie ma warunków finansowych ani lokalowych na utworzenie takiego biura. Ponadto jego utworzenie stawiałoby pod znakiem zapytania zasadność przekazywania dotacji na cele polonijne do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski stwierdził, że w zakresie rejestracji wniosków od podmiotów działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą można w dalszym ciągu korzystać z prac Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", ale należy objąć to zagadnienie szerszą kontrolą, poprzez stworzenie specjalnej komisji.