15 marca odbyło się 15. posiedzenie Prezydium Senatu.

Porządek dzienny posiedzenia przewidywał rozpatrzenie wniosków o dotację na działalność polonijną. Wszystkie wnioski przedłożone do rozpatrzenia przez Prezydium Senatu były poddane przyjętej przez Kancelarię Senatu procedurze zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Wszystkie zostały szczegółowo przeanalizowane i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą oraz przez Zespół ds. Finansów Polonijnych.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na wyasygnowanie 16 217 747 zł jako dotacji Senatu na kontynuowanie realizacji zadań w 2002 r. przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz 872 253 zł na zadania nowe - planowane do wykonania w 2002 r. według wykazu zadań inwestycyjnych do wykonania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą.

Zaakceptowano wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o dotację w wysokości 1 249 325 zł na sfinansowanie zadania "Program rozwoju sportu polonijnego". Wniosek otrzymał pozytywną opinię Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Zespołu ds. Finansów Polonijnych.

Prezydium Senatu przeanalizowało, zgłoszony przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", wniosek o sfinansowanie kosztów zadania "Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą". Zarówno Komisja Emigracji i Polaków za Granicą, jak i Zespół ds. Finansów Polonijnych zaopiniowały wniosek pozytywnie. Prezydium wyraziło zgodę na przyznanie dotacji z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian programowych w punktach dotyczących: MK PZKO z Karwiny-Raju, Rzymskokatolickiego Towarzystwa "Polonia" z Kijowa, Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech im. św. Wojciecha. Nie wyrażono zgody na finansowanie wykładów dla Polonii duńskiej, o co wniosek zgłosił Polski Klub Dyskusyjny "Agora".

Wyrażono zgodę na wstępne finansowanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą przewidzianych do realizacji w pierwszym kwartale br. w ramach stałych programów realizowanych przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie". Prezydium przychyliło się do pozytywnej opinii na temat wniosku wyrażonej zarówno przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą, jak i Zespół ds. Finansów Polonijnych, przyznając na ten cel 414 425 zł.

Prezydium Senatu zaakceptowało wniosek Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im. T. Goniewicza i przyznało dofinansowanie z przeznaczeniem na kursy dokształcające dla młodzieży polskiej na Wschodzie w wysokości 22 300 zł. Wniosek uzyskał pozytywną opinię zarówno Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, jak i Zespołu ds. Finansów Polonijnych.

Akceptację uzyskał wniosek Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego pw. Zwiastowania NMP. Przyznano dotację w wysokości 40 000 zł na pomoc humanitarną dla Polaków zamieszkałych w rejonie Drohobycza na Ukrainie, w prowadzonej przez bonifratrów Stacji Opieki Medyczno-Pielęgnacyjnej w Drohobyczu. Zarówno Komisja Emigracji i Polaków za Granicą, jak i Zespół ds. Finansów Polonijnych zaopiniowały wniosek pozytywnie.

Prezydium Senatu przedyskutowało wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego o dofinansowanie kosztów wydawania dwumiesięcznika "Forum Polonijne". Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą, negatywnie zaś przez Zespół ds. Finansów Polonijnych. Stwierdzono, że przedstawiciele Senatu RP powinni przeprowadzić rozmowę z kolegium redakcyjnym "Forum Polonijnego" na temat koncepcji tematów i zasięgu oddziaływania tego periodyku. W imieniu Senatu występować powinien zespół złożony z wicemarszałek Jolanty Danielak oraz przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senatora Tadeusza Rzemykowskiego. Rozpatrzenie przedłożonego wniosku zostało odłożone do czasu przedstawienia przez kolegium redakcyjne pisma całościowej koncepcji wydawniczej przedstawionej przez zespół.

Podczas posiedzenia poruszono także sprawę kosztów ogólnych (realizowanych zadań inwestycyjnych i programowych). Prezydium Senatu ustaliło, że w 2002 roku wysokość kosztów ogólnych zleconych zadań państwowych dla podmiotów składających wnioski powinna być nie większa niż 13% kwoty liczonej od dotacji ogółem (brutto) w zadaniach programowych oraz nie większa niż 6% kwoty liczonej od dotacji ogółem (brutto) w zadaniach inwestycyjno-remontowych.