7 lutego 2002 r. odbyło się 12. posiedzenie Prezydium Senatu.

W związku z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego komisji prezydium przedyskutowało sprawę uprawnień do otrzymywania dodatku do uposażenia parlamentarnego z tytułu pełnienia funkcji uprawniającej do otrzymywania dodatku dla senatorów niepobierających uposażenia. Zwrócono uwagę na rozbieżność interpretacji art. 26 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora przez Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu. Prezydium Sejmu postanowiło (protokół posiedzenia z 7 sierpnia 1996 r.) dodatki z tytułu pełnienia funkcji w komisji oraz w wypadku wyszczególnionym w przyjętej przez Prezydium Sejmu uchwale wypłacać zarówno posłom pobierającym uposażenie, jak i niepobierającym uposażenia. Prezydium Senatu poprzednich kadencji kilkakrotnie zajmowało się sprawami senatorów, którzy pełnili funkcje w komisji, a nie pobierali uposażenia senatorskiego. Przyjęto, że dodatek z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego komisji przysługuje do uposażenia, a dodatek może otrzymywać tylko senator pełniący funkcję przewodniczącego komisji, który to uposażenie otrzymuje, czyli senator zawodowy. Prezydium Senatu III i IV kadencji w poszczególnych sytuacjach, na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przyznawało senatorom uposażenie w części, stwarzając tym podstawę do wypłaty dodatku do uposażenia.

Prezydium Senatu podjęło decyzję, że dodatek za wykonywaną pracę należy się także wtedy, kiedy senator nie pobiera uposażenia. Przyznawanie uposażenia w części, aby dać podstawę do wypłaty dodatku, koliduje z zasadą rozliczeń finansowych. Nie bez znaczenia jest też argument, by przyjęte w tej materii rozwiązania nie były sprzeczne z rozwiązaniami Sejmu. Stwierdzono więc, że odpowiednie dodatki:

będą wypłacane niezależnie od tego, czy senator o ten dodatek wystąpił, oraz czy pobiera uposażenie, w stosunku zaś do senatorów obecnej kadencji wypłata przysługującego dodatku nastąpi od lutego br.

Prezydium uznało za zasadne wystąpienie do przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o przeanalizowanie powyższej sprawy w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora i ewentualne zgłoszenie propozycji zmian.

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Ochrony Pracy o przedstawicieli Senatu, wobec ustania przesłanek do pełnienia funkcji członka rady przez senatorów minionej kadencji, prezydium rozpatrzyło zgłoszone kandydatury na członków rady. Klub Senacki SLD-UP zgłosił do pełnienia tej funkcji senator Genowefę Ferenc i senator Krystynę Sienkiewicz, Koło Senatorów Ludowych i Niezależnych senatora Józefa Sztorca, Klub Blok Senat 2001 nie zgłosił kandydatów. Prezydium wybrało na członków Rady Ochrony Pracy senator Genowefę Ferenc i senator Krystynę Sienkiewicz.

Prezydium przedyskutowało problem dużej liczby oświadczeń senatorskich składanych na zakończenie każdego z posiedzeń plenarnych Senatu, których poruszana problematyka nieraz deprecjonuje istotę oświadczenia, jako że liczba nie musi przechodzić w jakość. Stwierdzono, że podawanie na bieżąco w informacji interenetowej liczby oświadczeń wygłoszonych przez poszczególnych senatorów przyczynia się do podwyższenia tej statystyki. Prezydium zdecydowało, aby sprawę liczby oświadczeń poruszyć na posiedzeniach klubów senackich.