23 listopada 2001 r. odbyło się 5. posiedzenie Prezydium Senatu.

Decyzją prezydium odłożono rozpatrzenie spraw polonijnych na następne posiedzenie.

Prezydium zatwierdziło kandydatury senatorów na członków lub zastępców członków delegacji do międzynarodowych organizacji parlamentarnych zgodnie z parytetem udziału poszczególnych ugrupowań w Senacie. Senatorowie zgłoszeni byli przez Klub Senacki SLD-UP, Klub Senatorski "Blok Senat 2001" oraz Koło Senatorów Ludowych i Niezależnych.

- Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy:

- członkowie: senatorowie Adam Gierek, Bogdan Podgórski, Andrzej Wielowieyski.

- zastępcy członków: senatorowie Janusz Bargieł, Krystyna Doktorowicz, Jerzy Smorawiński,

- Zgromadzenie Parlamentarne NATO:

- członkowie: senatorowie Longin Pastusiak, Lesław Podkański, Marian Żenkiewicz,

- zastępcy członków: senatorowie Andrzej Chronowski, Jerzy Pieniążek, Wiesław Pietrzak,

- Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej:

- członkowie: senatorowie Genowefa Grabowska, Janusz Lorenz, Stanisław Nicieja,

- zastępcy członków: senatorowie Apolonia Klepacz, Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Szydłowski,

- Unia Parlamentarna:

- członkowie - senatorowie Marian Lewicki, Robert Smoktunowicz, Zbigniew Zychowicz

- Zgromadzenie Parlamentarne OBWE:

- członkowie: senatorowie Jerzy Cieślak, Zbigniew Kulak.

- zastępcy członków: senatorowie Andrzej Jaeschke, Dorota Simonides,

- Inicjatywa Środkowoeuropejska - Konferencja Międzyparlamentarna:

- członkowie: senatorowie Zygmunt Cybulski, Marian Noga.

- zastępcy członków: senatorowie Krzysztof Borkowski, Jerzy Suchański,

- Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego:

- członek: senator Gerard Czaja,

- zastępca członka: senator Olga Krzyżanowska.

Prezydium nie wyraziło zgody na wybór drugiego zastępcy przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Prezydium wyraziło natomiast zgodę na wybór drugiego zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod warunkiem zwiększenia liczby członków komisji.

Prezydium zapoznało się ze sprawą sposobu głosowania w komisjach senackich w trybie art. 94 ust. 4 Regulaminu Senatu, a dotyczącą zagadnienia poruszonego w piśmie przewodniczącej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności senator Teresy Liszcz, zawierającym pytanie, czy komisja mogła zaopiniować kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa w głosowaniu jawnym,. Prezydium Senatu uznało, że komisja, opiniując kandydatów na członków KRS w głosowaniu jawnym nie naruszyła przepisów regulaminu. Jednocześnie jednak prezydium, dostrzegając sygnalizowane wątpliwości co do znaczenia pojęcia "sprawy personalne" oraz mając na względzie rozbieżną praktykę przy rozpatrywaniu tego typu spraw przez różne komisje senackie w IV kadencji Senatu, postanowiło zwrócić się do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, aby w toku prac nad najbliższą nowelizacją Regulaminu Senatu opracowała niezbędne poprawki, jednoznacznie ustalające procedurę obowiązującą przy rozpatrywaniu zagadnień o charakterze personalnym.