8 listopada 2001 r. odbyło się 3. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia prezydium pozytywnie zaopiniowało sprawę przyznania uposażenia senatorskiego w pełnej wysokości senatorom, którzy złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia, a którym przysługuje uposażenie senatorskie w pełnej wysokości, ponieważ nie pozostają w stosunku pracy lub uzyskali urlop bezpłatny, nie prowadzą działalności gospodarczej lub zawiesili działalność, nie pobierają emerytury lub renty albo zawiesili prawo do ich otrzymywania.

Pozytywnie zaopiniowano sprawę także przyznania uposażenia w całości lub części senatorom, którzy złożyli odpowiedni wniosek Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Prezydium Senatu może, w uzasadnionych wypadkach, przyznać uposażenie senatorskie w całości lub części, mimo, że senator pozostaje w stosunku pracy i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie, prowadzi działalność gospodarczą albo pobiera emeryturę lub rentę lub uzyskuje inne dochody z tytułu działalności pozaparlamentarnej.

Przeanalizowano sprawę przyznania uposażenia senatorom pobierającym rentę przysługującą z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Stwierdzono, że należy utrzymać niezawieszalność rent z tego tytułu i, mając na względzie odszkodowawczy charakter takiej renty, przyjęto w tym wypadku zasadę wypłacania uposażenia senatorskiego w pełnej wysokości.

Rozważono prawo do uposażenia przysługujące senatorom, którzy otrzymują emerytury tzw. mundurowe lub z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senatorowie ci w wypadku niezawieszenia prawa do emerytury otrzymają różnicę między wysokością uposażenia a emeryturą.

Decyzją prezydium uposażenie senatorskie w całości otrzymają senatorowie rolnicy, którzy złożyli oświadczenie o spełnieniu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego. Dotyczy to senatorów rolników, którzy wydzierżawili nieodpłatnie lub przekazali w nieodpłatne użytkowanie gospodarstwo rolne, nie osiągają dochodów z prowadzonego gospodarstwa lub są właścicielami gruntów rolnych, lecz gospodarstwa rolnego nie prowadzą.

W związku z pismem senatora Zbigniewa Religi skierowanym do marszałka Senatu prezydium rozpatrzyło sprawę zakazu łączenia pracy w administracji samorządowej i rządowej ze sprawowaniem mandatu senatora. Zapoznano się z informacjami w powyższej sprawie przedstawionymi przez Biuro Administracyjne i Spraw Senatorskich, Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu oraz z trzema ekspertyzami prawnymi. Prezydium przychyliło się do opinii, że ze względu na szczególny status instytutu kardiologii, będącego nie tylko zakładem opieki zdrowotnej, lecz także jednostką badawczo-rozwojową, możliwości łączenia tych funkcji nie wolno wykluczyć. Wzięto także pod uwagę dotychczasową praktykę, zgodnie z którą parlamentarzyści kierowali jednostkami badawczo-rozwojowymi w trakcie sprawowania mandatu.

Sprawy polonijne zostały odłożone do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu prezydium.

Powołując się na zmiany w Regulaminie Senatu, zwiększające zakres przedmiotowy komisji senackich, przewodniczący komisji: Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nauki, Edukacji i Sportu wystosowali prośby o wyrażenie zgody na wybór ze składu komisji dwóch zastępców przewodniczącego. Prezydium wyraziło zgodę.

Prezydium zapoznało się z informacją przedstawioną przez szefa Kancelarii Senatu ministra Adama Witalca, dotyczącą zbiegu wynagrodzenia marszałka i wicemarszałków Senatu z prawem do emerytury po ukończeniu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, emerytury "mundurowej", renty powypadkowej.

Podczas posiedzenia przyjęto następujący podział zadań między członków Prezydium Senatu:

marszałek Longin Pastusiak - zadania wynikające z art. 8 ust. 1 Regulaminu Senatu, przyjmowanie oficjalnych delegacji zagranicznych, przyjmowanie ambasadorów, uczestnictwo w oficjalnych uroczystościach;

wicemarszałek Jolanta Jolanta Danielak - zastępowanie marszałka Senatu w sprawach Polaków i Polonii za granicą, w tym Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz fundacji zajmujących się sprawami polonijnymi, z upoważnienia marszałka Senatu usprawiedliwianie nieobecności senatorów na posiedzeniach, przyjmowanie delegacji różnego szczebla zgodnie z dyspozycją marszałka Senatu, przyjmowanie ambasadorów zgodnie z dyspozycją marszałka Senatu, uczestnictwo w oficjalnych uroczystościach, zastępowanie marszałka Senatu podczas jego nieobecności w Senacie;

wicemarszałek Ryszard Jarzembowski - koordynowanie prac komisji senackich, podpisywanie pism w zastępstwie marszałka Senatu, nadzorowanie działalności Kancelarii Senatu, przyjmowanie delegacji różnego szczebla zgodnie z dyspozycją marszałka Senatu, uczestnictwo w oficjalnych uroczystościach, zastępowanie marszałka Senatu podczas jego nieobecności w Senacie;

wicemarszałek Kazimierz Kutz - promocja Senatu w mediach, przyjmowanie delegacji różnego szczebla zgodnie z dyspozycją marszałka Senatu, przyjmowanie ambasadorów zgodnie z dyspozycją marszałka Senatu, uczestnictwo w oficjalnych uroczystościach, zastępowanie marszałka Senatu podczas jego nieobecności w Senacie.