Warszawa, dnia 6 kwietnia 2004 r.

KANCELARIA SENATU
BIURO LEGISLACYJNE

Opinia do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(druk senacki nr 670)

 

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Stanowi element pakietu ustaw związanych z Rządowym Programem Uporządkowania i Ograniczenia Wydatków Publicznych. Celem wprowadzenia tej ustawy jest, według autorów jej projektu, stworzenie kompleksowego systemu na rzecz zwiększenia zatrudnienia i zahamowanie wzrostu bezrobocia.

Ustawa:

Ustawa nowelizuje ponadto 13 ustaw. Należy zwrócić uwagę na nowelizację:

 

II. Uwagi ogólne

  1. Art. 3 ust. 1 ustawy przewiduje uchwalenie Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia. Na podstawie tego Planu realizowane są zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi RP przyjęty Krajowy Plan Działań oraz sprawozdania z jego realizacji. Ustawa natomiast nie stanowi kiedy powinien zostać uchwalony pierwszy Plan i jaki jest okres obowiązywania uchwalonego już Planu.
  2. Zgodnie z opinią UKIE do dodatkowego sprawozdania Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej wprowadzenie nowelizacji w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie zmian, o których mowa w art. 131 pkt 2 i 5, jest warunkowo zgodne z prawem Unii Europejskiej. Mianowicie poprawki te przewidują formę pomocy państwa nieprzewidzianą w rozporządzeniu nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia. Rozwiązanie takie powinno zostać notyfikowane Komisji Europejskiej przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i pozytywnie ocenione przez Komisję.

III. Uwagi szczegółowe

  1. w art. 3 w ust. 6 wyraz "Działania" zastępuje się wyrazem "Działań";
  2. poprawka ujednolica terminologię ustawy

  3. Ustawa zasadniczo wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, czyli najwcześniej 1 maja 2004 r. Z dniem wejścia w życie ustawy stracą moc ustawa o ułatwianiu zatrudnienia absolwentom szkół oraz ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z wyjątkiem art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. g tej ustawy, który zgodnie z wolą ustawodawcy ma utracić moc z dniem 30 kwietnia 2004 r. Z tego względu, że przepis ten powinien wejść w życie wcześniej niż cała ustawa, należy w stosunku do tego przepisu wprowadzić odstępstwo od podstawowej daty wejścia w życie ustawy. Proponuje się, aby przepis stanowiący o tym, że art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu traci moc z dniem 30 kwietnia 2004 r. wszedł w życie również z tą datą.

Propozycja poprawki:

w art. 152 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) art. 151 pkt 1 w zakresie art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. g, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.;";

Opracowała:

Aleksandra Sulkowska