U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy o wyścigach konnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2000 r. ustawy o wyścigach konnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

 1. w art. 2 w pkt 13 skreśla się wyrazy "stwierdzony prawomocnym orzeczeniem organu uprawnionego według przepisów niniejszej ustawy,";
 2. W art. 5 w ust. 2 w pkt 5 wyraz "pełnienia" zastępuje się wyrazem "pełnienie";
 3. W art. 5 w ust. 2 w pkt 6 wyrazy "w danym sezonie" zastępuje się wyrazami "w danym roku";
 4. W art. 5 w ust. 2 w pkt 6 skreśla się wyraz "- licencja";
 5. W art. 8 w ust. 2 wyrazy "75%" zastępuje się wyrazami "co najmniej 80%";
 6. Art. 9 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 9. 1. Prezesa powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa,
  na wniosek R
  ady.
  2. Kadencja Prezesa trwa 4 lata.
  3. Prezes:
  1) kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnątrz,
  2) wydaje decyzje w sprawach zezwoleń na organizowanie wyścigów konnych,
  3) nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom, jeźdźcom (powożącym) i sędziom wyścigowym,
  4) udziela zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową,
  5) powołuje komisje techniczne i sędziów technicznych dla poszczególnych torów wyścigowych,
  6) powołuje komisję odwoławczą,
  7) wykonuje inne zadania określone w ustawie, statucie Klubu
  i regulaminie wyśc
  igów konnych.";
 7. W art. 10 w ust. 2 w pkt 20 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 21
  w brzmieniu:
  "21) kategoryzacji jeźdźców (powożących).";
 8. W art. 11 skreśla się pkt 2;
 9. W art. 11 w pkt 4 po wyrazach "sędziego wyścigowego" dodaje się wyrazy ", różnicując je w zależności od przedmiotu licencji";
 10. W art. 11 w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy "oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów";
 11. art. 12 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 12. Skarb Państwa powierza Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych wykonywanie niezb
  ywalnego prawa własności oraz innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do położonych na terenie miasta stołecznego Warszawy nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Państwowe Tory Wyścigów Konnych, które były ujęte w bilansie likwidacji i w stosunku do których w dniu wejścia w życie ustawy prawo własności w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.";
 12. w art. 13 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "na służewieckim torze wyścigów konnych,";
 13. w art. 13 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "w wysokości ustalonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 15 ust. 1" zastępuje się wyrazami "za wydanie zezwolenia
  na organizowanie wyścigów konnych";
 14. w art. 13 w ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
  "1a) opłaty w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne
  na wyścigi konne rozgrywane w kraju,";
 15. w art. 13 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
  "4) inne dochody.";
 16. Dodaje się art. 13a w brzmieniu:
  "Art. 13a. 1. Podmiot organizujący na podstawie przepisów o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach zakłady wzajemne
  na wyścigi konne, uiszcza opłatę na rzecz Klubu w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne
  w danym miesiącu, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.
  2. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
  egzekucyjnym w administracji.";
 17. w art. 22 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
  "6) dyżurni lekarze medycyny,
  7) dyżurni lekarze weterynarii.";
 18. w art. 25 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
  "6. W postępowaniu dyscyplinarnym przed komisją techniczną i komisją odwoławczą st
  osuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania w sprawach
  o wykrocz
  enia.";
 19. Skreśla się art. 26;
 20. w art. 27 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  "4. W postępowaniu odwoławczym przed sądem rejonowym stosuje się przep
  isy Kodeksu postępowania karnego.";
 21. w art. 31 w ust. 2 po wyrazach "regulaminu wyścigów konnych" dodaje się wyrazy ", nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK