U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 lutego 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 3, art. 6a otrzymuje brzmienie:

"Art. 6a. Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Orła Białego.";

2)

w art. 1 w pkt 7, art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. 1. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.

2. Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.";

3)

w art. 1 w pkt 8, w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia:

1) wydaje przepisy przewidziane w art. 10 oraz art. 14 ust. 2,

2) może ustalać zasady obchodów świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym

- biorąc pod uwagę uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje, kierując się w szczególności potrzebami społeczności lokalnych.";

4)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK


UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, podjął uchwałę o wprowadzeniu do niej 4 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat postanowił zastąpić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjmując poprawkę nr 2 Senat uznał, że symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie powinny być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego, natomiast dozwolone jest umieszczanie na takich przedmiotach godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.

Uchwalając poprawkę nr 3 Senat zastąpił delegację do wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzenia przepisem upoważniającym do wydania rozporządzenia. Zdaniem Senatu, z treści tego przepisu w wersji przyjętej przez Sejm (brak określenia formy prawnej aktu, brak wytycznych dotyczących jego treści), należy wnosić, że zawiera on delegację do wydania zarządzenia. W myśl art. 93 w związku z art. 142 Konstytucji RP, zarządzenia mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty. Jedynym źródłem prawa powszechnie obowiązującego rangi podustawowej są natomiast, zgodnie z art. 87 Konstytucji, rozporządzenia. Senat stanął na stanowisku, że przepisy określające zasady obchodów świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym mają charakter materii powszechnie obowiązującej i dotyczyć będą ogółu obywateli, a nie tylko jednostek organizacyjnie podległych Prezydentowi RP.

W poprawce nr 4 Senat postanowił wydłużyć okres vacatio legis ustawy do 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zdaniem Senatu nie ma żadnych powodów, dla których ustawa powinna wchodzić w życie z dniem ogłoszenia - wbrew postanowieniom ustawy o  ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz zasadom przyzwoitej legislacji.